Hotărârea nr. 16/2008

Schimbarea destinatiei imobilului situat in Galati, str. Tecuci nr. 70, din spatiu cu alta destinatie in locuinta

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

_ _

H O T Ă R Â R E A nr.16 din 31 01 2008

privind: schimbarea destinației imobilului situat în Galați, str. Tecuci nr.70, din spațiu cu altă destinație în locuință

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre:24/22 01 2008

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 31 01 2008

Având în vedere expunerea de motive nr.6272/22 01 2008, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr.6274/22 01 2008, al Direcției Gestiunea Patrimoniului;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art.36, alin.1, alin.2, lit.”c” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 , republicată;

H O TĂ R Ă Ș T E

Art. 1- Se aprobă schimbarea destinației imobilului situat în Galați, str. Tecuci nr.70, din spațiu cu altă destinație în locuință

Art.2- Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Manoliu Mihai

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei