Hotărârea nr. 15/2008

Aprobarea Contractului colectiv de munc la Serviciul Public "Administrarea Domeniului Public" Galati

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr.15 din 31 01 2008

privind: aprobarea Contractului colectiv de muncă la Serviciul Public “Administrarea

Domeniului Public” Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre:29/29 012008

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 2012 2007;

Având în vedere expunerea de motive nr.7938/28 01 2008, a inițiatorului- Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr.7940/28 01 2008, al Serviciului Management Resurse Umane;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile HCL nr.150/2 11 2000 privind înființarea Serviciului Public Administrarea Domeniului Public, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art.22 din Legea nr.130/1996, republicată, actualizată, privind contractul colectiv de muncă;

Având în vedere prevederile art.8, lit.”a”și ” b” din HG nr.281/1993 cu privire la salarizarea personalului din unitatile bugetare, actualizată;

Având în vedere prevederile art.18 din OG nr.10/2007 privind cresterile salariale ce se vor acorda in anul 2007 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar si personalului salarizat potrivit anexelor nr. II si III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza in sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupa functii de demnitate publica;

Având în vedere prevederile art.220 din Codul Muncii - Legea nr.53/2003, actualizat;

Având în vedere prevederile HG nr.250/1992 privind concediul de odihna si alte concedii ale salariatilor din administratia publica, din regiile autonome cu specific deosebit si din unitatile bugetare(actualizata pana la data de 30 august 1995**);

Având în vedere prevederile HG nr.157/1999 pentru modificarea si completarea Metodologiei de aplicare a criteriilor de stabilire a salariilor de baza intre limite si a normelor de evaluare a performantelor profesionale individuale pentru personalul angajat in structurile administratiei publice locale si in serviciile publice din subordinea acestora, aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 775/1998;

Având în vedere prevederile art.36,alin.1, alin.2, lit.”a”și alin.3, lit.”b din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 , republicată;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.1 - Se aprobă Contractul colectiv de muncă la Serviciul Public “Administrarea Domeniului Public” Galați, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2- Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Manoliu Mihai

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei

ANEXA

la HCL nr.15/31 01 2008

OBIECTIVUL CONTRACTULUI

Prezentul contract colectiv de munca are ca scop promovarea unor relatii de munca echitabile, de natura sa asigure protectia sociala a salariatilor, desfasurarea corespunzatoare a activitatilor institutiei eliminarea conflictelor de munca sau preintampinarea grevelor.

Art. 1. - Partile contractante recunosc si accepta pe deplin ca sunt egale si libere in stabilirea contractului colectiv de munca la nivel de institutie.

Art. 2. - (1) Contractul colectiv de munca se incheie pe durata de 1 an.

(2) Daca nici una dintre parti nu denunta contractul de munca cu 30 zile inainte de expirarea perioadei pentru care a fost incheiat, valabilitatea acestuia se prelungeste pana la incheierea unui nou contract, dar nu mai mult de 12 luni.

Art. 3. - (1) Clauzele pot fi modificate pe parcursul executiei contractului in conditiile legii, ori de cate ori partile convin acest lucru.

(2) Cererea de modificare se aduce la cunostinta in scris celeilalte parti cu cel putin 30 zile inainte de data propusa pentru inceperea negocierilor.

Modificarile aduse produc efecte de la data stabilita de parti, iar suspendarea sau incetarea contractului de munca au loc potrivit legii.

Art. 4 In situatia in care, in privinta drepturilor ce decurg din prezentul Contract Colectiv de munca, intervin reglementari mai favorabile salariatilor, acestea vor completa de drept Contractul Colectiv de munca.

Timpul de munca si repaus

Art. 5. Durata normala a timpului de munca este de 8 ore/zi, respectiv de 40 ore pe saptamana pentru salariatii angajati cu norma intreaga.

Art. 6. La locul de munca unde nu exista posibilitatea incadrarii in durata normala a timpului zilnic de lucru, se pot stabili forme specifice de organizare a lucrului in ture.

Art. 7. (1) Orele prestate cu aprobarea scrisa a angajatorului peste programul stabilit in institutie, sunt ore suplimentare.

(2) Salariatii pot fi chemati sa presteze ore suplimentare, fara a depasi 360

ore anual.

(3) La solicitarea angajatorului salariatii pot efectua munca suplimentara fara limita stabilita, in caz de forta majora sau pentru alte lucrari urgente de prevenire a producerii unor accidente ori inlaturarii consecintelor unui accident.

Munca suplimentara se poate compensa prin ore libere platite sau poate fi platita prin adaugarea unui spor la salariu, corespunzator duratei acesteia.

Sporul la salariu este de 75% pentru primele 2 ore lucrate dupa program si 100% pentru zilele de repaus, zilele de sarbatoare legala in care nu se lucreaza.

Art. 8 (1) In toate cazurile in care se dovedeste ca este posibil, angajatorul si reprezentantii salariatilor vor purta negocieri pentru a stabili un program flexibil de lucru si modalitati de aplicare a acestuia.

(2) In cazul in care din motive obiective este necesara reducerea sau intreruperea temporara a activitatii, pentru maximum 15 zile pe an, cu obligativitatea reluarii ei, institutia poate acorda concediu fara plata.

Munca in timpul noptii

Art.9 Munca prestata intre orele 22,00 - 6,00 este considerata munca de noapte, iar salariatul de noapte reprezinta, dupa caz , salariatul care efectueaza munca de noapte cel putin 3 ore din timpul sau zilnic de lucru sau efectueaza munca de noapte in proportie de cel putin 30% din timpul sau lunar de lucru.

Art.10 Salariatii de noapte beneficiaza: fie de un program de lucru redus cu o ora fata de durata normala a zilei de munca, pentru zilele in care efectueaza cel putin 3 ore de munca de noapte, fara ca aceasta sa duca la scaderea salariului de baza, fie de un spor de 25 % din salariul de baza pentru fiecare ora de munca de noapte prestata.

Zilele de sarbatoare si repaus

Art.11 Se considera sarbatori legale si sunt zile de repaus urmatoarele:

 • -    1 si 2 ianuarie;

 • -    Prima si a doua zi de Pasti;

 • -    Ziua Internationala a Muncii (1 Mai);

 • -    Ziua Nationala a Romaniei (1 Decembrie);

 • -    prima si a doua zi de Craciun ( 25 si 26 Decembrie);

 • -    Zilele saptamanale de repaus - sambata si duminica;

 • -    Zilele pentru fiecare dintre cele doua sarbatori religioase anuale, declarate astfel de cultele religioase, altele decat cele crestine, pentru persoanele apartinand acestora.

Art. 12 Acordarea zilelor libere se face de catre angajator.

Art. 13 Pentru persoanele care se afla in concediu de odihna, zilele in cauza nu se iau in calculul concediului de odihna.

Art. 14 Pentru acordarea unor zile libere din ajunul sarbatorilor, de comun acord se poate hotara recuperarea unor zile lucratoare, in zilele de sambata sau duminica premergatoare sarbatorilor, munca respectiva nefiind considerata munca suplimentara, numai daca exista act normativ in domeniu.

Concediul de odihna si zilele libere platite

Art. 15. Salariatii au dreptul, in fiecare an calendaristic, la un concediu de odihna platit in conditiile legii.
Art. 16. Concediul de odihna se acorda in functie de vechimea in munca dupa cum urmeaza:
 • -    21 zile lucratoare - vechime pana la 10 ani;

 • -    25 zile lucratoare - vechime peste10 ani;

Art. 17. Concediul de odihna poate fi efectuat in mai multe transe, din care una este de minim 15 zile.

Art. 18. Concediul de odihna poate fi intrerupt sau reprogramat in conditiile legii.

Art. 19. Salariatul poate fi rechemat in scris, din concediul de odihna, in conditiile legii.

Art. 20. In cazul in care ambii soti lucreaza in sistem, acestia au dreptul la programarea concediului de odihna in aceiasi perioada.

Art. 21. Salariatii au dreptul la zile libere platite pentru evenimente familiale deosebite:

 • -     casatoria salariatului - 5 zile lucratoare;

 • -     casatoria copilului salariatului - 3 zile lucratoare;

 • -     nasterea copilului - 3 zile lucratoare;

 • -    analiza obligatorie prin lege dipusa de catre Ministerul Sanatatii - 1 zi.

Art. 22. In caz de deces al sotului/sotiei sau a unei rude pana la gradul al II-lea salariatul beneficiaza de trei zile lucratoare libere platite.

Art. 23 Pe durata concediului de odihna, salariatii vor primi o indemnizatie ce reprezinta media zilnica a veniturilor din ultimele trei luni in care este efectuat concediul.

Art. 24 Indemnizatia de concediu nu poate fi mai mica decat salariul de baza, sporurile cu caracter permanent si indemnizatia pentru functia de conducere, luate impreuna, corespunzator numarului de zile de concediu.

Art. 25 In functie de posibilitatile economico-financiare ale institutiei, pe langa indemnizatia de concediu, se poate plati si o indemnizatie pentru refacerea capacitatii de munca, echivalenta cu un salariu de baza avut la data plecarii in concediu de odihna, care va fi impozitat conform prevederilor legale. Plata se va face o singura data, la data efectuarii celei mai mari transe din concediu..

Art. 26 Indemnizatia de concediu si, dupa caz, indemnizatia pentru refacerea capacitatii de munca se platesc inainte de plecarea in concediu.

Art. 27. Salariatii beneficiaza de concediu de studii in conditiile prevederilor Codului Muncii.

Concediul fara plata

Art. 28. Intr-un an calendaristic salariatii pot beneficia de concediu fara plata pana la 90 zile lucratoare, la cererea motivata si cu aprobarea prealabila a conducatorului institutiei, si cu avizul (sefilor) de compartimente in care isi desfasoara activitatea, dar sa nu afecteze buna desfasurare a activitatii institutiei.

învoiri

Art. 29. La cererea salariatului se acorda ore de invoire, pana la o zi, fara plata sau cu posibilitatea de recuperare, in urmatoarele situatii:

 • -    efectuarea unor analize sau tratamente medicale;

 • -    citatii in fata organelor de cercetare penala sau la instantele judecatoresti;

 • -     alte situatii cand salariatul solicita si activitatea institutiei permite.

Salarizare, drepturi, facilitați, indemnizații, sporuri

Art. 30. Pentru munca prestata, salariatii au dreptul la un salariu in lei, corespunzator gradului sau functiei pe care o ocupa, in conformitate cu legislatia in vigoare.

Art. 31. La salariul stabilit se aplica toate indexarile si compensarile stabilite prin lege.

Art. 32. Salariatii cu functii de conducere beneficiaza de indemnizatii de conducere, conform legii.

Art. 33 Salariatii beneficiaza de spor de vechime, in functie de vechimea in munca dupa cum urmeaza:

 • -    de la 3 la 5 ani - 5%

 • -    de la 5 la 10 ani -10%

 • -    de la 10 la 15 ani - 15%

 • -    de la 15 la 20 ani - 20%

 • -    peste 20 ani - 25%

Art. 34. Pe langa sporurile de baza, salariatii vor beneficia si de alte sporuri, in functie de incadrarea in cheltuielile de personal prevazute in Bugetul de Venituri si Cheltuieli aprobat si asigurarea surselor de venit in conditiile legii, dupa cum urmeaza:

 • a.   Un spor de 25% pentru orele lucrate in timpul noptii stabilite conform Codului Muncii.

 • b.   Spor pentru orele suplimentare, prestate de personalul de conducere si de executie peste durata normala a timpului de lucru, precum si in zilele de repaus si sarbatori legale conform legii.

 • c.   Spor de confidentialitate de 10% acordat persoanelor care au acces si detin documente care prin natura lor si/sau conform legii sunt considerate a fi cu caracter confidential.

 • d.   - Spor pentru conditii vatamatoare, de pana la 10% din salariul de baza, se acorda personalului contractual care desfasoara activitate in cadrul autoritatilor si institutiilor publice in care functioneaza instalatii care genereaza campuri electromagnetice de radiofrecventa produse de emitatori pentru comunicatii, instalatii de microunde, instalatii de curenti de inalta frecventa, statii de bruiaj, acordat corespunzator timpului lucrat.

- Spor de 15% din salariul de baza pentru conditii vatamatoare, corespunzator timpului lucrat la locurile de munca respective, personalului muncitor din cadrul serviciilor Zone Verzi, Cimitire, Zone Agrement.

 • e. Spor pentru control financiar preventiv de pana la 25%.

 • f. Spor de 7 % pentru personalul care efectueaza suduri.

 • g. Spor de fidelitate in institutie de 5% se acorda personalului care are vechime mai mare de 5 ani.

 • h. Spor de mobilitate de 10% pentru consilierii juridici care reprezinta in instanta institutia.

Art. 35. Conform legislatiei in vigoare si avand in vedere Bugetului de Venituri si Cheltuieli se va asigura participarea la cursuri de perfectioare a pregatirii profesionale. Pe perioada incare participa la programe de formare profesionala finantate de catre angajatori, lucratorii primesc drepturile stabilite prin contractele colective de munca aplicabile, pentru program normal de lucru.

Art. 36. Cheltuielile pentru activitatea de formare profesionala a salariatilor se suporta de catre institutiie.

Art. 37.In cazul in care un salariat identifica un curs de formare profesionala pe care ar dori sa-l urmeze, organizat de un tert, angajatorul va analiza cererea, ramanand la aprecierea angajatorului daca si in ce conditii va suporta contravaloarea cursului.

Art. 38. Salariatii care au incheiat acte aditionale la contractul individual de munca si au beneficiat de un curs sau un stagiu de formare profesionala mai mare de 60 de zile, cu scoaterea integrala din activitate, daca parasesc unitatea din motive imputabile inainte de implinirea unui termen de 3 ani de la data absolvirii cursurilor, sunt obligati sa suporte cheltuielile ocazionate de aceasta.

Obligațiile salariatilor

Art. 39 Salariatii sunt obligati sa-si indeplineasca cu corectitudine, in mod constiincios si imperativ indatoririle de serviciu prevazute de legi si regulamente si sa se abtina de la orice fapte care ar putea sa aduca prejudicii institutiei.

Art. 40. Salariatii au obligatia ca in cadrul serviciului sa dea dovada de rezerva in manifestarea opiniilor politice, care nu trebuie sa influenteze in nici un mod impartialitatea lor in exercitarea atributiilor ce le revin.

Art.41 Angajatilor Serviciului Public “Administrarea Domeniului Public” Galati le este interzis:

- sa exprime in public aprecieri neconforme cu realitatea in legatura cu activitatea institutiei;

- sa faca aprecieri in legatura cu litigiile aflate in curs de solutionare, in care unitatea este parte;

- sa dezvaluie informatii care nu au caracter public, in alte conditii, decat cele prevazute de lege;

- sa dezvaluie informatii la care au acces in exercitarea functiei;

- sa acorde asistenta si consultanta persoanelor fizice sau juridice, in vederea promovarii de actiuni juridice ori de alta natura impotriva statului sau autoritatilor, ori institutiei publice .

Obligațiile angajatorului

Art. 42 Sumele necesare respectarii prevederilor Contractului Colectiv de Munca se propun de catre ordonatorul de credite prin Bugetul de Venituri si Cheltuieli si se aproba de catre Consiliul Local

Art. 43 Drepturile ce decurg din prezentul Contract Colectiv de Munca si de legislatia in vigoare se vor acorda in masura asigurarii surselor de venit

Art. 44. Angajatorul are in principal urmatoarele obligatii:

 • -    sa informeze salariatii asupra conditiilor de munca si a elementelor ce privesc relatile de munca;

 • -    sa asigure conditiile tehnice si organizatorice necesare indeplinirii atributiilor de serviciu.

 • -    sa propuna in proiecte de buget sumele necesare respectarii contractului colectiv de Munca.

 • -     sa acorde salariatilor toate drepturile ce decurg din lege, din Contractul individual de munca si din Contractul Colectiv de munca.

 • -     sa retina si sa vireze contributia si impozitele datorate de salariati si cele aflate in sarcina institutiei, conform legii.

 • -    sa asigure conditii de munca specifice, conform legii, pentru femeile gravide si pentru cele care alapteaza.

Condițiile de munca, securitatea si sanatatea in munca si protecția sociala

Art. 45. Partile se obliga sa depuna efortul necesar pentru institutionalizarea unui sistem organizat, avand drept scop ameliorarea conditiilor de munca.

Art. 46. Angajatorul are obligatia, prin personalul de conducere, sa asigure o organizare rationala a activitatii in functie de specific si atributii.

Art. 47. In functie de numarul de personal stabilit si de structura acestuia, angajatorul are obligatia sa asigure dotarile: mobilier, birotica, aparatura precum si crearea conditiilor necesare pentru buna desfasurare a activitatii, in limita fondurilor alocate.

Securitatea si Sanatatea in Munca

Art.48 .Prevederile legale in materie de securitate si sanatate in munca si PSI sunt opozabile angajatorului si salariatilor.

Art. 49 Angajatorul are obligatia, conform normelor de securitate si sanatate in munca in vigoare, sa asigure prin buget sumele necesare pentru conditii optime de munca, dotari si echipamente de securitate si sanatate in munca.

Art. 50 Pentru securitatea si sanatatea in munca a salariatilor in procesul muncii, angajatorul are obligatia de a asigura urmatoarele:

-    efectuarea instructajelor de securitate si sanatate in munca la angajare, cat si

la schimbarea locului de munca.

- verificarea periodica a instalatiilor electrice, de incalzire si a aparatelor de birou.

- asigurarea echipamentului de securitate si sanatate in munca, atat pentru sezonul rece cat si pentru perioada de vara.

- salariatii beneficiaza gratuit de serviciile medicale al medicului de medicina muncii si de toate drepturile prevazute in normele de securitate si sanatate in munca, conform legii.

Art. 51. Partile se obliga sa depuna toate eforturile pentru crearea unui climat corespunzator, avand drept scop ameliorarea continua a conditiilor de munca.

Art. 52 Partile vor respecta normele legale de securitate si sanatate in munca si imbolnavirilor profesionale.

Art. 53. Conducatorii institutiei au obligatia sa asigure permanent conditii tehnice si organizatorice pentru buna desfasurare a activitatii, iar salariatii trebuie sa realizeze potrivit legii, sarcinile ce decurg din functia exercitata.

Art. 54 Vor fi asigurate conditiile necesare instruirii, testarii si perfectionarii profesionale a angajatilor pe linie de securitate si sanatate in munca.

Art. 55. In vederea mentinerii si imbunatatirii conditiilor de desfasurare a activitatii la locul de munca, conducatorii institutiei isi asuma obligatia de a sustine cuprinderea in Bugetul de Venituri si Cheltuieli al Serviciului Public “Administrarea Domeniului Public” de fonduri menite sa asigure:

 • a) conditiile de mediu (iluminat, microclimat, temperatura si aerisire etc.) menit sa asigure confortul fizic al salariatilor, in orice anotimp in vederea elaborarii si finalizarii atributiilor de serviciu repartizate;

 • b) dotarea birourilor cu mobilier ergonomic si aparatura birotica necesara;

 • c) amenajarea anexelor sociale a locurilor de munca (grupuri sanitare, locuri pentru fumat);

 • d) asigurarea transportului in cazul delegarilor in alte localitati cu mijloace auto ale institutiei.

Art. 56 .Salariatii sunt obligati sa pastreze in bune conditii amenajarile efectuate la nivelul institutiei.

Art. 57. Salariatii au urmatoarele obligatii:

- sa cunoasca si sa respecte instructiunile privind securitatea si sanatatea in munca, specifice activitatii prestate.

-    sa se prezinte la serviciu in deplina capacitate de munca, astfel incat sa nu se

expuna la pericol de accidentare sau sa deranjeze activitatea colegilor.

-    sa utilizeze mijloace de securitate si sanatate in munca.

Art. 58. Angajatorul va proceda la schimbarea locului de munca, pe o perioada limitata sau nelimitata de timp, a salariatilor afectati de boala sau accident, la recomamdarea expresa a medicului, in functie de posibilitatile institutiei si conform legislatiei in vigoare.

Art. 59. Salariatii si membrii de familie, beneficiaza de bilete de odihna si tratament in statiunile balneoclimaterice si turistice, prin sindicat contra cost.

Art. 60. In cazul unor decese in familia salariatului (sot, sotie, parinti, copii) aceasta poate beneficia de o indemnizatie de inmormantare egala cu un salariu de baza aferent lunii producerii evenimentului.

Art. 62. In vederea obtinerii unui randament cat mai ridicat la locul de munca, angajatorul, in functie de prevederile bugetare poate asigura in fiecare zi lucratoare, pentru fiecare salariat prezent, o masa calda servita in incinta institutiei, in cuantumul de 10 lei pe zi. In masura in care aceasta obligatie nu va putea fi indeplinita in natura, angajatorul va plati fiecarui angajat pentru fiecare zi lucrata in cursul lunii anterioare suma neta suportata din cheltuielile salariale. Contravaloarea mesei calde asigurate pentru fiecare zi lucratoare tuturor salariatilor, va fi indexata trimestrial cu indicele de devalorizare a monedei nationale in raport cu moneda unica europeana. Indemnizatia de hrana se acorda corespunzator numarului de zile efectiv lucrate.

Art. 63 Angajatorul va acorda cu titlu de cheltuieli sociale tichete cadou in valoare nominala de 150 lei pentru fiecare angajat cu ocazia urmatoarelor evenimente:

-    8 Martie

-    Pasti

-    Craciun

Acordarea tichetelor cadou se va face in conformitate cu Legea nr. 193/15.05.2006 si a Normelor Metodologice nr. 1317/06.10.2006, conditiile de acordare a acestora fiind stabilite prin Regulamentul Intern.

Art. 64. Angajatorul are obligatia sa asigure protectia salariatilor impotriva amenintarilor, calomniilor, violentelor carora ar putea fi victime in exercitarea functiei, prin organele de paza.

Munca si protecția femeilor

Art. 65. Femeile au dreptul, conform conventiilor internationale, la tratament egal cu barbatii in situatii egale sau compatibile, fiind interzisa orice discriminare.

Art. 66 Incadrarea pe post si salariul se vor stabili in functie de pregatire, si competenta.

Art. 67. Femeile salariate beneficiaza de toate drepturile prevazute de OUG. Nr. 96/2003 privind protectia maternitatii la locurile de munca.

Art. 68 Salariatii care renunta la concediul legal pentru ingrijirea copilului in varsta de pana la doi ani beneficiaza de reducerea duratei normale a timpului de lucru cu 2 ore pe zi, fara sa le afecteze salariul de baza si vechimea in munca. La cererea lor se poate acorda program decalat, cu alte ore de incepere a programului de lucru, daca activitatea unitatii permite.

încheierea, executarea, modificarea si încetarea CIM

Art. 69. In vederea stabilirii a drepturilor si obligatiilor salariatilor, angajarea se face prin incheierea contractului individual de munca.

Art. 70. Contractul individual de munca va cuprinde in mod obligatoriu urmatoarele:

 • -     drepturile si obligatiile partilor, felul muncii si atributiile de serviciu;

 • -    datele de identificare ale partilor;

 • -    durata contractului individual;

 • -    data de la care isi produce efectul;

 • -    semnatura de acceptare a celor 2 parti.

Art. 71. Contractul individual de munca se incheie in scris, cate un exemplar pentru fiecare parte, prin grija angajatorului, pe durata nedeterminata. Contractul de munca poate fi incheiat si pe perioada determinata in conditiile legii.

Art. 72. Angajarea si incadrarea personalului se face cu respectarea prevederilor legale prin concurs.

Art. 73 Poate fi salariat in cadrul institutiei, persoana care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:

 • -     cunoaste bine limba romana scris si citit;

 • -    are capacitatea deplina de exercitiu, confirmata si prin testare psihologica;

 • -    aste apt din punct de vedere medical, pentru postul pe care urmeaza sa-l ocupe

- testarea medicala se efectueaza anual, la medicul de institutie si de medicina muncii;

 • -    nu a fost condamnat pentru nici o infractiune care ar face-o incompatibila cu postul pe care urmeaza sa-l ocupe.

Art. 74. Modificarea si incetarea contractului individual de munca se face in conformitate cu legea.

Art. 75. Selectarea salariatilor, numirea in functii si in functii de conducere, evaluarea si avansarea se fac in conformitate cu prevederile legale.

Evaluarea performantelor profesionale individuale

Art. 76. Evaluarea performantelor profesionale individuale se face pentru fiecare salariat, in functie de atributiile stabilite in fisa postului.

Art. 77. Perioada evaluata este cuprinsa intre 1 ianuarie - 31 decembrie.

Art. 78. Evaluarea salariatilor care ocupa functii de executie se realizeaza de catre conducatorul compartimentelor de munca in care acestia isi desfasoara activitatea, iar evaluarea salariatilor care ocupa functii de conducere se face de catre conducatorul ierarhic superior.

Art. 79. Rezultatul evaluarii performantelor profesionale individuale se realizeaza prin raportarea criteriilor de performanta, stabilite conform legii, la gradul de indeplinire a obiectivelor prevazute pentru perioada evaluata, prin notarea criteriilor si stabilirea calificativelor.

Art. 80 Rezultatul evaluarii performantelor profesionale se aduce la cunostinta salariatului de catre cel care realizeaza evaluarea.

Art 81..Serviciul Resurse-Umane organizeaza si monitorizeaza procesul de evaluare a performantelor profesionale individuale.

Art. 82. Contestatiile referitoare la calificativele obtinute se formuleaza in termen de 5 zile de la luarea la cunostiinta de catre salariatul evaluat si se adreseaza Directorului General sau la instanta de contencios administrativ.

Art. 83 Directorul General va solutiona contestatiile in termen de 15 zile calendaristice, iar rezultatul contestatiei se comunica in 5 zile de la solutionare.

Art 84 Salariatul nemultumit de modul de solutionare al contestatiei se poate adresa institutiei de contecios administrativ in conditiile legii.

Răspunderea juridica

Art. 85 Angajatorul asigura informarea fiecarui salariat cu privire la continutul Regulamentului de Ordine Interioara.

Art. 86 Fiecare persoana ia la cunostinta sub semnatura de continutul Regulamentului de Ordine Interioara.

Art. 87 Sanctiunile disciplinare care se aplica in cazul in care salariatul a savarsit o abatere disciplinara, sunt cele prevazute de lege, cu respectarea prevederilor legale.

Art. 88 Partile contractante raspund patrimonial, in temeiul normelor si principiilor raspunderii civile contractuale, pentru pagubele materiale produse reciproc si in legatura cu munca lor.

Art.89 Modul de stabilire a pagubei, dimensiunea raspunderii patrimoniale, modul si termenele de recuparare a pagubelor sau a daunelor stabilite in sarcina partilor sunt cele prevazute de lege.

Art.90 Conflictele de munca cu privire la incheierea, modificarea, suspendarea si incetarea contractului individual de munca/ raportului de serviciu vor fi solutionate de instantele competente.

Art.91 Personalul contractual are obligatia de a asigura un serviciu public de calitate, in limitele atributiilor stabilite prin fisa postului. Incalcarea tututror acestor prevederi atrage raspunderea disciplinara a personalului contractual, in conditiile legii.

Art.92 Angajatilor contractuali le este interzis:

-sa exprime in public aprecieri neconforme cu realitatea in legatura cu activitatea institutiei;

-sa faca aprecieri in legatura cu litigiile aflate in curs de solutionare, in care institutia este parte;

-sa dezvaluie informatii care nu au caracter public, in alte conditii decat cele prevazute de lege;

-sa dezvaluie informatii la care au acces in exercitarea functiei;

-sa acorde asistenta si consultanta persoanelor fizice si juridice, in vederea promovarii de actiuni juridice ori de alta natura impotriva statului sau institutiei publice.

Aceste prevederi se aplica si dupa incetarea raportului de munca, daca dispozitiile din legi speciale nu prevad alte termene, pentru o perioada de 2 ani.

Art.93 Angajatii contractuali au obligatia de a avea un comportament bazat pe respect, buna credinta, corectitudine si amabilitate.

Art.94 Angajatii contractuali nu trebuie sa solicite ori sa accepte daruri, servicii, favoruri, invitatii sau orice alt avantaj, pe care le sunt destinate personal sau familiei, prietenilor, parintilor sau persoanelor care le pot influenta impartialitatea.

Art.95 Angajatii contractuali au obligatia de a nu promite luarea unei decizii sau indeplinirea atributiilor in mod priveligiat.

Art.96 Personalul contractual are obligatia ca prin actele si faptele lor, sa respecte Constitutia, legile tarii si sa actioneze pentru punerea in aplicare a dispozitiilor legale, in conformitate cu atributiile ce le revin, cu respectarea eticii profesionale.

Art. 97 Personalul contractual are obligatia de a apara in mod loial prestigiul autoritatii si institutiei publice, precum si de a se abtine de la orice act ori fapt care poate produce prejudicii imaginii sau intereselor legale ale institutiei.

Art. 98 Dezvaluirea informatiilor care nu au caracter public sau remiterea documentelor care contin asemenea informatii, la solicitarea reprezentantilor unei alte autoritati ori institutii publice, este permisa numai cu acordul institutiei publice in care personalul contractual isi desfasoara activitatea.

Personalul contractual are obligatia de a furniza informatii de interes public celor interesati, in conditiile legii.

Personalul contractual are obligatia de a respecta libertatea opiniilor si de a nu se lasa influentati de considerente personale sau de popularitate; acestia trebuie sa aiba o atitudine concilianta si sa evite generarea conflictelor datorate schimbului de pareri.

Art.99 Personalul contractual are obligatia de a nu aduce atingere onoarei, reputatiei si demnitatii persoanelor din cadrul institutiei publice in care isi desfasoare activitatea, precum si persoanelor cu care intra in legatura in exercitarea functiei publice prin :

- intrebuintarea unor expresii jignitoare;

- dezvaluirea unor aspecte ale vietii private;

- formularea unor sesizari sau plangeri calomnioase.

Art. 100 Personalul contractual trebuie sa adopte o atitudine impartiala si justificata pentru rezolvarea clara si eficienta a problemor cetatenilor. Personalul contractual au obligatia sa respecte principiul egalitatii cetatenilor in fata legii si a autoritatilor publice.

Personalul contractual care reprezinta autoritatea sau institutia publica in cadrul unor organizatii internationale, institutii de invatamant, conferinte, seminarii si alte activitati cu caracter international are obligatia sa promoveze o imagine favorabila tarii si institutiei pe care o reprezinta.

Art. 101 Personalului contractual le este interzis sa primeasca direct cereri a caror rezolvare intra in competenta lor sau sa discute direct cu petentii, cu exceptia celor carora le sunt stabilite astfel de atributii, precum si sa intervina pentru solutionarea acestor cereri.

Art. 102 Personalul contractual are obligatia sa pastreze secretul de serviciu, precum si confidentialitatea in legatura cu faptele, informatiile sau documentele de care iau cunostinta in exercitarea functiei publice, in conditiile legii, cu exceptia informatiilor de interes public.

Art. 103 Promisiunea, oferirea sau darea de bani, de daruri ori alte foloase, direct sau indirect unei persoane care are influenta sau lasa sa se creada ca are influenta asupra unei persoane contractuale, pentru a-l determina sa faca sau sa nu faca un act ce intra in atributiile sale de serviciu se pedepseste cu inchisoarea.

Art. 104 Personalului contractual le este interzisa furnizarea informatiilor referitoare la bunurile proprietate publica sau privata a unitatii administrativ teritoriale, supuse operatiunii de concesionare si/sau inchiriere in alte conditii decat cele prevazute de lege.

Abateri disciplinare:

 • - abaterea displinara este o fapta in legatura cu munca si consta intr-o actiune sau inactiune savarsita cu vinovatie de catre salariat, prin care acesta a incalcat normele legale, ROI, contractul individual de munca, CCM, ordinele si deciziile legale ale conducatorilor ierarhici.

Orice incalcare a regulilor disciplinei muncii poate fi socotita o abatere displinara: -nerespectarea masurilor de securitate si sanatate a muncii in institutie;

 • - nerespectarea secretului de serviciu;

 • - refuzul de a presta munca suplimentara in caz de forta majora sau pentru alte lucrari urgenta destinate prevenirii producerii unor accidente sau inlaturarii consecintelor unui accident;

 • - nerespectarea interdictiei de a se fuma in institutie;

 • - acte de violenta (verbala sau fizica) provocate de salariat sau la care acesta participa;

 • - violenta fizica si de limbaj;

 • - consumul bauturilor alcoolice in timpul orelor de program;

 • - hartuirea sexuala sau orice forma de comportament in legatura cu sexul care afecteaza demnitatea persoanelor, daca acest comportament este refuzat si reprezinta motivatia pentru o decizie care afecteaza acele persoane;

 • - determinarea la locul de munca a unei atmosfere de intimidare, de ostilitate sau de descurajare pentru persoana afectata;

 • - refuzul salariatului de a se prezenta la examenul medical periodic stabilit prin contractul colectiv de munca;

-nerespectarea confidentialitatii, prin divulgarea unor date si informatii de care a luat cunostinta in timpul executarii contractului;

-refuzul de a executa anumite ordine, lipsa de respect in relatiile cu superiorii.

Aganjatorul are dreptul de a constata savarsirea abaterilor disciplinare si de a aplica sanctiunile corespunzatoare ori de cate ori constata ca s-a savarsit o abatere displinara.

 • - la prima abatere sanctiunea disciplinara este avertisment scris;

 • - repetarea acelorasi abateri disciplinare mai aspre pana la desfacerea contractului de munca

- in cazul in care se suspenda contractul individual de munca sau raportul de serviciu, nu se accepta prezenta salariatului la serviciu.

Comportamentul necorespunzator al salariatului in afara locului de munca: -comportament imoral;

-atitudini necivilizate ale acestuia;

- daca exista o atitudine negativa fata de disciplina in intitutie, la o noua abatere importanta, deoarece exista riscul perpetuarii acestui comportament se aplica sanctiuni;

- nerespectarea programului de lucru-sanctionare;

- repetare abateri mai grave-incetarea contractului de munca;

- lipsa nejustificata de la serviciu si repetata-cu intermitente sau succesiv 5 zile- numar de absente nemotivata-concediere;

 • - f'idelitate-obligatia salariatului de a urmari, in exercitarea muncii sale, interesele legitime ale angajatorului si de a se abtine de la orice actiune avand ca scop sau efect afectarea acestor interese.

-conduita- se sactioneaza-comportamentul neadecvat in raporturile cu colegii, crearea si mentinerea unei stari de tensiune in institutie;

-neglijenta- poate determina tensionarea relatiilor dintre salariati, scaderea gradului general de atentie in indeplinirea atributiilor de serviciu;

 • - atitudinea fata de indrumarile primite- motivul pentru care nu se urmeaza indrumarile primite.

Art.105 Referatul constatator se intocmeste de catre responsabilul direct care are atributii de coordonare si control supraveghere a activitatii salariatului.

Art.106 Participarea la luarea deciziilor -salariatii au obligatia sa actioneze conform prevederilor legale si sa isi exercite capacitatea de apreciere in mod fundamental si impartial.

Art.107 Salariatilor le este interzis sa promita luarea unei decizii de catre autoritatea sau institutia publica, de catre alti salariati, precum si indeplinirea obligatiilor in mod priveligiat.

Art.108 Personalului contractual le este interzisa urmarirea obtinerii de foloase sau avantaje in interes personal ori producerea de prejudicii materiale sau morale altor persoane.

Art.109 Personalului contractual le este interzia sa folosesca pozitia oficiala pe care o detin sau relatii pe care le-au stabilit in exercitarea functiei publice, pentru a influenta anchetele interne ori externe sau pentru a determina luare a unei anumite masuri.

Art.110 Se considera abateri comise de catre personalul contractual si urmatoarele fapte:

- intarzierea sistematica in efectuarea lucrarilor;

- neglijenta repetata in rezolvarea lucrarilor;

- absente nemotivate de la serviciu;

- intarzieri repetate la serviciu;

- nerespectarea in mod repetat a programului de lucru;

- interventiile sau staruintele pentru solutionarea unor cereri in afara cadrului legal;

- nerespectarea secretului profesional si confidentialitatii cu acest caracter;

- manifestari care aduc atingeri prestigiului institutiei in care isi desfasoara activitatea;

- desfasurarea in cadrul programului de lucru a unor activitati cu caracter politic;

- refuzul de a indeplini atributiile de serviciu;

- stabilirea de catre personalul contractual de executie de relatii directe cu petentii in vederea solutionarii cererilor acestora;

Art.111 Pentru abateri comise de personalul contractual se pot aplica urmatoarele masuri disciplinare:

- avertisment scris;

- suspendarea contractului de munca pe o perioada ce nu poate depasi 10 zile lucratoare;

- retrogradarea din functie cu acordarea salariului corespunzator functiei in care sa dispus retrogradarea, pentru o durata ce nu poate depasi 60 zile;

- reducerea salariului de baza pe o durata de 1-3 luni, cu 5-10%;

reducerea salariului de baza, dupa caz indemnizatia de conducere pe o perioada de 1-3 luni de 5-10%

- desfacerea disciplinara a contractului individual de munca.

Art 112 Incalcarea tuturor acestor prevederi atrage raspunderea disciplinara a personalului contractual, in conditiile legii;

Art.113 Comisia de disciplina are competenta de a cerceta incalcarea dispozitiilor si prevederilor si de a propune aplicarea sanctiunilor disciplinare.

Art.114 Personalul contractual trebuie sa respecte integral Codul de conduita al personalului contractual.

Dispoziții finale

Art. 115 Salariatii au dreptul la asociere sindicala, la intruniri in sedinte si la organizarea de manifestari culturale, cu ocazia sarbatorilor traditionale religioase sau a evenimentelor istorice sau comemorative.

Art. 116 Intrunirile se fac in afara orelor de program.

Art. 117. Sumele necesare respectarii prevederilor prezentului Contract Colectiv de Munca se propune de catre ordonatorul de credite, in Bugetul de Venituri si Cheltuieli si se aproba de catre Consiliul Local.

Art. 118. Prezentul Contract Colectiv de Munca intra in vigoare la data inregistrarii la Directia de Munca si Solidaritate Sociala si Familie a Judetului Galati si produce efecte pentru toti salariatii, indiferent de data angajarii sau de afilierea lor la o organizatie sindicala, numai dupa aprobarea, in prealabil, a acestuia in Consiliul Local.

Președinte de ședință

Manoliu Mihai