Hotărârea nr. 147/2008

Aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru terenul situat in municipiul Galati, UTR 38, str. Drumul de Centura, T 131, P 6

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr.147

din 30 10 2008

privind: aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru terenul situat în municipiul

Galați, UTR 38, str. Drumul de Centură, T131, P 6

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre:176/2 10 2008

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 30 10 2008;

Având în vedere expunerea de motive nr.83 094/27 08 2008, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr.84 896/2 09 2008, al Direcției Urbanism;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului, lucrări publice, ecologie și protecția mediului înconjurător;

Având în vedere prevederile art. 56, alin.1 din Legea nr.350 / 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizata;

Având în vedere prevederile art. 36, alin.1, alin.2, lit.”c”, alin.5, lit.”c” coroborat cu art.63, alin.5, lit.”f” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45 alin.1 și alin.2, lit.”e” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O TĂ R Ă Ș T E

Art.1 - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru terenul situat în municipiul Galați, UTR 38, str. Drumul de Centură, T131, P 6, în vederea realizării a două construcții cu destinația de showroom - service cauciucuri și depozit anvelope, cu regim de înălțime P+ Mezanin, beneficiar SC NALBA SA, conform documentației anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Planul Urbanistic de Detaliu în vederea realizării investiției, se va încadra în PUG.

Art.2 - Reglementările privind autorizarea construcțiilor, a amenajărilor, a rețelelor și echipamentelor urbane se vor aplica în concordanță cu prevederile prezentului Plan Urbanistic de Detaliu, cu prevederile Legii nr.50/1991, cu modificările și completările ulterioare, a Hotărârii Guvernului României nr.525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism și a Legii nr. 350 / 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul.

Art.3 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.4- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință Pâslaru Florin

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei