Hotărârea nr. 14/2008

Aprobarea documentatiilor tehnico-economice ale obiectivelor noi de investitii, pentru anul 2008

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr.14

din 31 01 2008

privind: aprobarea documentațiilor tehnico - economice ale obiectivelor noi de investiții, pentru anul 2008

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 1/8 01 2008

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 31 01 2008;

Având în vedere expunerea de motive nr.796/7 01 2008, a inițiatorului- Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr.794/7 01 2008, al Direcției Tehnice;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art. 44, alin.1 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată;

Având în vedere prevederile art.36,alin.1, alin.2, lit.”b”, alin.4, lit.”d” și art.126 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 cu republicată;

H O TĂ R Ă Ș T E

Art. 1- Se aprobă documentațiile tehnico - economice ale obiectivelor noi de investiții pentru anul 2008, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Manoliu Mihai

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei

ANEXA

La HCL nr.14/31 01 2008

Documentații tehnico-economice a obiectivelor noi de investiții pentru anul 2008

1 Semaforizare intersectie Prelungirea Brailei c/c Drum Centura

In prezent traficul auto si pietonal din zona se desfasoara cu dificultate , existind indicatoare ruietre si marcaje rutiere.

In vederea fluidizarii acestui trafic se impune semaforizarea intersectiei.

Prin proiectare se prevede semaforizarea intersectiei in 3 timpi si lucrari de alimentare cu energie electrica a instalatiei de semaforizare.

Se vor amplasa 13 semafoare pentru traficul auto si pietonal, semafoare numaratoare si semafoare monocolore “Sageata verde la dreapta “ pe stilpi metalici fixati pe sistemele de ancorare incastrare in fundatii de beton.

Functionarea instalatiei de semaforizare va fi asigurata de catre un automat pentru dirijarea circulatiei tip. AS26-12SI cu 12 cai independente pentru comanda semafoarelor si modul GPS.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

 • •  valoarea totala a investiției -144.200 RON

 • •  capacitati : -automat de diijare a circulatiei tip AS26-12SI cu 12 cai

-semafoare pentru vehicule tip 3S2-9 buc

-semafoare pentru pietoni tip 2S2-4 buc

-semafoare numaratoare tip 1SN2

-semafoare monocolore tip 1SV1

Durata de realizare a investitiei :3 luni

Sursa de finantare: buget local

 • 2. Semaforizare intersectie str. Brailei c/c Otelarilor

In prezent traficul auto si pietonal din zona se desfasoara cu dificultate , existind indicatoare ruietre si marcaje rutiere.

In vederea fluidizarii acestui trafic se impune semaforizarea intersectiei.

Prin proiectare se prevede semaforizarea intersectiei in 3 timpi si lucrari de alimentare cu energie electrica a instalatiei de semaforizare.

Se vor amplasa 17 semafoare pentru traficul auto si pietonal, semafoare numaratoare si semafoare monocolore “Sageata verde la dreapta “ pe stilpi metalici fixati pe sistemele de ancorare incastrare in fundatii de beton.

Functionarea instalatiei de semaforizare va fi asigurata de catre un automat pentru dirijarea circulatiei tip. AS26-12SI cu 12 cai independente pentru comanda semafoarelor si modul GPS.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

 • •  valoarea totala a investiției -164.600 RON

 • •  capacitati : -automat de diijare a circulatiei tip AS26-12SI cu 12 cai

-semafoare pentru vehicule tip 3S2-9 buc

-semafoare pentru pietoni tip 2S2-8 buc

-semafoare numaratoare tip 1SN2

-semafoare monocolore-tip 1SV1

Durata de realizare a investitiei :3 luni

Sursa de finantare: buget local

 • 3. Semaforizare intersectie Prelungirea G. Cosbuc-bd. Marii Uniri

In prezent traficul auto si pietonal din zona se desfasoara cu dificultate , existind indicatoare ruietre si marcaje rutiere.

In vederea fluidizarii acestui trafic se impune semaforizarea intersectiei.

Prin proiectare se prevede semaforizarea intersectiei in 3 timpi si lucrari de alimentare cu energie electrica a instalatiei de semaforizare.

Se vor amplasa 13 semafoare pentru traficul autor si pietonal, semafoare numaratoare si semafoare monocolore “Sageata verde la dreapta “ pe stilpi metalici fixati pe sistemele de ancorare incastrare in fundatii de beton.

Functionarea instalatiei de semaforizare va fi asigurata de catre un automat pentru dirijarea circulatiei tip. AS26-12SI cu 12 cai independente pentru comanda semafoarelor si modul GPS .

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

 • •  valoarea totala a investiției -142.850 RON

 • •  capacitati : -automat de diijare a circulatiei tip AS26-12SI cu 12 cai

-semafoare pentru vehicule tip 3S2-9 buc -semafoare pentru pietoni tip 2S2-4 buc

-semafoare numaratoare tip 1SN2 -semafoare monocolore tip 1SV1

Durata de realizare a investitiei :3 luni

Sursa de finantare: buget local

 • 4. Semaforizare intersectie bd. G. Cosbuc c/c bd. H. Coanda

In prezent traficul auto si pietonal din zona se desfasoara cu dificultate , existind indicatoare ruietre si marcaje rutiere.

In vederea fluidizarii acestui trafic se impune semaforizarea intersectiei.

Prin proiectare se prevede semaforizarea intersectiei in 3 timpi si lucrari de alimentare cu energie electrica a instalatiei de semaforizare.

Se vor amplasa 15 semafoare pentru traficul autor si pietonal, semafoare numaratoare si semafoare monocolore “Sageata verde la dreapta “ pe stilpi metalici fixati pe sistemele de ancorare incastrare in fundatii de beton.

Functionarea instalatiei de semaforizare va fi asigurata de catre un automat pentru dirijarea circulatiei tip. AS26-12SI cu 12 cai independente pentru comanda semafoarelor si modul GPS .

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

 • •  valoarea totala a investitiei - 152.207 RON

 • •  capacitati : -automat de diijare a circulatiei tip AS26-12SI cu 12 cai

-semafoare pentru vehicule tip 3S2-9 buc

-semafoare pentru pietoni tip 2S2-6 buc

-semafoare numaratoare tip 1SN2

-semafoare monocolore tip 1SV1

Durata de realizare a investitiei :3 luni

Sursa de finantare: buget local

 • 5. Semaforizare intersectie bd. G. Cosbuc c/c Drumul Viilor

In prezent traficul auto si pietonal din zona se desfasoara cu dificultate , existind indicatoare rutiere si marcaje rutiere.

In vederea fluidizarii acestui trafic se impune semaforizarea intersectiei.

Prin proiectare se prevede semaforizarea intersectiei in 3 timpi si lucrari de alimentare cu energie electrica a instalatiei de semaforizare.

Se vor amplasa 10 semafoare pentru traficul autor si pietonal, semafoare numaratoare si semafoare monocolore “Sageata verde la dreapta “ pe stilpi metalici fixati pe sistemele de ancorare incastrare in fundatii de beton.

Functionarea instalatiei de semaforizare va fi asigurata de catre un automat pentru dirijarea circulatiei tip. AS26-12SI cu 12 cai independente pentru comanda semafoarelor si modul GPS .

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

 • •  valoarea totala a investiției -119.690 RON

 • •  capacitati : -automat de diijare a circulatiei tip AS26-12SI cu 12 cai

-semafoare pentru vehicule tip 3S2-6 buc

-semafoare pentru pietoni tip 2S2-4 buc

-semafoare numaratoare tip 1SN2

-semafoare monocolore-tip 1SV1

Durata de realizare a investitiei :3 luni

Sursa de finantare: buget local

 • 6. Reabilitarea celei de a doua alimentari cu energie electrica a statiei de tratare pompare Uzina II, Tiglina I

Uzina de apa nr . 2 este alimentata cu energie electrica , in schema normala de functionare , din statia 110/6kv prin trei cabluri in paralel de 150 mmp.

Intrucit este necesara o a doua alimentare (in caz ca alimentarea de baza este intrerupta din motive obiective) s-a facut o a doua alimentare din Uzina de apa nr. 1 prin doua cabluri ACHABI, care insa au fost reparate de mai multe ori si nu prezinta siguranta in exploatare.

Prin proiect se vor prevedea pozarea a 2 cabluri de 6kv tip ACYEABY pe o lungime de 400m.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

 • •  Valoarea totala a investiției -149.079 lei

 • •  Din care C+M            -127.571 lei

 • •  capacitati : cabluri electrice ACYEABY 3x150mmp, 2 buc, L=400 ml

Durata de realizare a investitiei :3 luni

Sursa de finantare: buget local

 • 7. Loc de joaca Siderurgistilor Vest bl. 10A-10C

In prezent locul de joaca este degradat si obiectele de joaca nu mai corespund normelor europene.

Prin proiect sunt prevazute urmatoarele lucrari:

-imprejmuire loc de joaca

-acces carosabil in incinta

-alei pietonale

-amplasarea de echipament de joaca autorizat

-amenajarea unei gropi de nisip

-amplasarea de banci metalice

-amplasarea de cosuri de gunoi

-plantarea unui brad in zona centrala a parcului , plantarea de arbori in incinta si realizarea gazonarii cu material adapat conditiilor climatice

-montarea de hidranti de gradina si a unei fintini de baut -extiderea retelei de iluminat public in interiorul parcului

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

 • •  valoarea totala a investiției - 208.739 lei

 • •  din care C+M            - 178.731lei

 • •  capacitati : -suprafata totala S=779mp, gard L=125ml,

-suprafata spatii verzi plantate S=667 mp

- rețea apa L=55ml,040mm, PVC

-instalatie electrica L=95ml, cablu CYABY 4x16mmp , 3x2,5mmp -dotari loc de joaca:topogan, leagan, balansoar, element rotativ manej

Durata de realizare a investitiei :5 luni Sursa de finantare: buget local

8 Loc de joaca Micro 40 bl. J6

In prezent locul de joaca este degradat si obiectele de joaca nu mai corespund normelor europene.

Prin proiect sunt prevazute urmatoarele lucrari:

-imprejmuire loc de joaca

-acces carosabil in incinta

-alei pietonale

-amplasarea de echipament de joaca autorizat

-amenajarea unei gropi de nisip -amplasarea de banci metalice -amplasarea de cosuri de gunoi

-plantarea unui brad in zona centrala a parcului , plantarea de arbori in incinta si realizarea gazonarii cu material adapat conditiilor climatice

-montarea de hidranti de gradina si a unei fintini de baut

-extiderea retelei de iluminat public in interiorul parcului

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

 • •  valoarea totala a investiției -176.224 lei

 • •  din care C+M            - 148.143 lei

 • •  capacitati : -suprafata totala S=576 mp, gard L=96 ml,

-suprafata spatii verzi plantate S=500 mp

- rețea apa L=40 ml,04omm, PVC

-instalatie electrica L=100ml, cablu CYABY 4x16mmp , 3x2,5mmp -dotari loc de joaca:topogan, leagan, balansoar, element rotativ manej

Durata de realizare a investitiei :5 luni

Sursa de finantare: buget local

9 Loc de joaca Tiglina II, bl.B1-E2

In prezent locul de joaca este degradat si obiectele de joaca nu mai corespund normelor europene.

Prin proiect sunt prevazute urmatoarele lucrari:

-imprejmuire loc de joaca

-acces carosabil in incinta

-alei pietonale

-amplasarea de echipament de joaca autorizat

-amenajarea unei gropi de nisip

-amplasarea de banci metalice

-amplasarea de cosuri de gunoi

-plantarea unui brad in zona centrala a parcului , plantarea de arbori in incinta si realizarea gazonarii cu material adapat conditiilor climatice

-montarea de hidranti de gradina si a unei fintini de baut

-extiderea retelei de iluminat public in interiorul parcului

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

 • •  valoarea totala a investitiei -157.592 lei

din care C+M - 130.615 lei

capacitati : -suprafata totala S=487 mp, gard L=112ml, -suprafata spatii verzi plantate S=383 mp

 • - retea apa L=35 ml04omm, PVC

-instalatie electrica L=90ml, cablu CYABY 4x16mmp , 3x2,5mmp -dotari loc de joaca:topogan, leagan, balansoar, element rotativ manej

Durata de realizare a investitiei :5 luni

Sursa de finantare: buget local

 • 10. Loc de joaca Micro 19 bl. N1-R5

In prezent locul de joaca este degradat si obiectele de joaca nu mai corespund normelor europene.

Prin proiect sunt prevazute urmatoarele lucrari:

-imprejmuire loc de joaca

-acces carosabil in incinta

-alei pietonale

-amplasarea de echipament de joaca autorizat

-amenajarea unei gropi de nisip

-amplasarea de banci metalice

-amplasarea de cosuri de gunoi

-plantarea unui brad in zona centrala a parcului , plantarea de arbori in incinta si realizarea gazonarii cu material adapat conditiilor climatice

-montarea de hidranti de gradina si a unei fintini de baut

-extiderea retelei de iluminat public in interiorul parcului

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

 • •  valoarea totala a investiției - 280.415 lei

 • •  din care C+M            - 246.159 lei

 • •  capacitati : -suprafata totala S=1.279mp, gard L=146ml,

-suprafata spatii verzi plantate S=1.077 mp

 • - retea apa L=6o ml04omm, PVC

-instalatie electrica L=120ml, cablu CYABY 4x16mmp , 3x2,5mmp -dotari loc de joaca:topogan, leagan, balansoar, element rotativ manej

Durata de realizare a investitiei :5 luni

Sursa de finantare: buget local

 • 11. Loc de joaca Micro 19, bl. O10-T3

In prezent locul de joaca este degradat si obiectele de joaca nu mai corespund normelor europene.

Prin proiect sunt prevazute urmatoarele lucrari:

-imprejmuire loc de joaca

-acces carosabil in incinta

-alei pietonale

-amplasarea de echipament de joaca autorizat

-amenajarea unei gropi de nisip

-amplasarea de banci metalice

-amplasarea de cosuri de gunoi

-plantarea unui brad in zona centrala a parcului , plantarea de arbori in incinta si realizarea gazonarii cu material adapat conditiilor climatice

-montarea de hidranti de gradina si a unei fintini de baut -extiderea retelei de iluminat public in interiorul parcului

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

 • •  valoarea totala a investiției -202.268 lei

 • •  din care C+M           - 172.643 lei

 • •  capacitati : -suprafata totala S= 743mp, gard L=118ml,

-suprafata spatii verzi plantate S=647 mp

- rețea apa L=55 ml,04omm, PVC

-instalatie electrica L=90ml, cablu CYABY 4x16mmp , 3x2,5mmp -dotari loc de joaca:topogan, leagan, balansoar, element rotativ manej

Durata de realizare a investitiei :5 luni

Sursa de finantare: buget local

 • 12. Loc de joaca Micro 17, bl. G4A-G4B

In prezent locul de joaca este degradat si obiectele de joaca nu mai corespund normelor europene.

Prin proiect sunt prevazute urmatoarele lucrari:

-imprejmuire loc de joaca

-acces carosabil in incinta

-alei pietonale

-amplasarea de echipament de joaca autorizat

-amenajarea unei gropi de nisip

-amplasarea de banci metalice

-amplasarea de cosuri de gunoi

-plantarea unui brad in zona centrala a parcului , plantarea de arbori in incinta si realizarea gazonarii cu material adapat conditiilor climatice

-montarea de hidranti de gradina si a unei fintini de baut -extiderea retelei de iluminat public in interiorul parcului

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

 • •  valoarea totala a investiției -193.299 lei

 • •  din care C+M           - 164.206 lei

 • •  capacitati : -suprafata totala S=783mp, gard L=108ml,

-suprafata spatii verzi plantate S=665 mp

- rețea apa L=50 ml,040mm, PVC

-instalatie electrica L=90ml, cablu CYABY 4x16mmp , 3x2,5mmp -dotari loc de joaca:topogan, leagan, balansoar, element rotativ manej

Durata de realizare a investitiei :5 luni Sursa de finantare: buget local

 • 13. Loc de joaca Micro 40, bl. L2-L1

In prezent locul de joaca este degradat si obiectele de joaca nu mai corespund normelor europene.

Prin proiect sunt prevazute urmatoarele lucrari:

-imprejmuire loc de joaca

-acces carosabil in incinta

-alei pietonale

-amplasarea de echipament de joaca autorizat

-amenajarea unei gropi de nisip

-amplasarea de banci metalice

-amplasarea de cosuri de gunoi

-plantarea unui brad in zona centrala a parcului , plantarea de arbori in incinta si realizarea gazonarii cu material adapat conditiilor climatice

-montarea de hidranti de gradina si a unei fintini de baut -extiderea retelei de iluminat public in interiorul parcului

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

 • •  valoarea totala a investiției - 241.997 lei

 • •  din care C+M           - 210.018 lei

 • •  capacitati : -suprafata totala S= 1054mp, gard L=140ml,

-suprafata spatii verzi plantate S=905 mp

- rețea apa L=6o ml,04omm, PVC

-instalatie electrica L=120ml, cablu CYABY 4x16mmp , 3x2,5mmp -dotari loc de joaca:topogan, leagan, balansoar, element rotativ manej

Durata de realizare a investitiei :5 luni

Sursa de finantare: buget local

 • 14. Loc de joaca Micro 21 bl. D7-D8

In prezent locul de joaca este degradat si obiectele de joaca nu mai corespund normelor europene.

Prin proiect sunt prevazute urmatoarele lucrari:

-imprejmuire loc de joaca

-acces carosabil in incinta

-alei pietonale

-amplasarea de echipament de joaca autorizat

-amenajarea unei gropi de nisip

-amplasarea de banci metalice

-amplasarea de cosuri de gunoi

-plantarea unui brad in zona centrala a parcului , plantarea de arbori in incinta si realizarea gazonarii cu material adapat conditiilor climatice

-montarea de hidranti de gradina si a unei fintini de baut -extiderea retelei de iluminat public in interiorul parcului

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

 • •  valoarea totala a investiției -366.132 lei

 • •  din care C+M           - 326.796 lei

 • •  capacitati : -suprafata totala S=2136 mp, gard L= 217ml,

-suprafata spatii verzi plantate S=1835 mp

- rețea apa L=iio ml,04omm, PVC

-instalatie electrica L=150ml, cablu CYABY 4x16mmp , 3x2,5mmp -dotari loc de joaca:topogan, leagan, balansoar, element rotativ manej

Durata de realizare a investitiei :8 luni Sursa de finantare: buget local

 • 15. Loc de joaca Aurel Vlaicu bl. K6

In prezent locul de joaca este degradat si obiectele de joaca nu mai corespund normelor europene.

Prin proiect sunt prevazute urmatoarele lucrari:

-imprejmuire loc de joaca

-acces carosabil in incinta

-alei pietonale

-amplasarea de echipament de joaca autorizat

-amenajarea unei gropi de nisip

-amplasarea de banci metalice

-amplasarea de cosuri de gunoi

-plantarea unui brad in zona centrala a parcului , plantarea de arbori in incinta si realizarea gazonarii cu material adapat conditiilor climatice

-montarea de hidranti de gradina si a unei fintini de baut

-extiderea retelei de iluminat public in interiorul parcului

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

 • •  valoarea totala a investiției -123.296 lei

 • •  din care C+M           - 98.352 lei

 • •  capacitati : -suprafata totala S=250 mp, gard L= 66ml,

-suprafata spatii verzi plantate S=206 mp

- rețea apa L=20 ml,04omm, PVC

-instalatie electrica L=55ml, cablu CYABY 4x16mmp , 3x2,5mmp -dotari loc de joaca:topogan, leagan, balansoar, element rotativ manej

Durata de realizare a investitiei :3 luni Sursa de finantare: buget local

16 Modernizare strada Pictor Isser

Strada Pictor Isser este amplasata in zona de vesta municipiului , in cartierul Micro 14 si face legatura intre prelungirea strazii Basarabiei (Magistrala Sidex), traverseaza strada Tecuci si strada 9 Mai si are o lungime de 745 m.

In prezent strada se incadreaza la categoria III pe o lungime de 432 ml si categoria IV pe o lungime de 313 ml si dispune de retea de apa si retea de alimentare cu energie electrica.

Pentru aducerea strazii in conditii normale de exploatare se impune refacerea strazii pentru aducerea platformei carosabile la un nivel optim cit si amenajarea unui sistem de colectare si dirijare a apelor pluviale.

Prin proiect se prevad urmatoarele lucrari:

-sistem rutier corespunzator unui trafic mediu (beton asfaltic)

-înlocuirea conductelor de apa din Fn08o si 250 alimentate din conducta de apa magistrala 06oomm cu o conducta noua din Fd 03oomm;

-inlocuirea bransamentelor din plumb cu unele noi din polietilena

-realizarea unui sistem de canalizare unitar astfel incit sa preia si alte strazi din zona:

 • •  intre alee camine CSG-str. E. Racovita-alee str. P. Isser cu conducte cu Dn80cm, cu descarcare in colectorul existent ovoid 150/225cm din zona strazii Drumul Viilor

 • intre str. 1 Mai-str. 9 Mai cu o conducta cu Dn 40cm PAFSIN pe o lungime de cca 270m si in continuare conducta de canalizare PAFSIN Dn80cm pe str. 9 Mai cu descarcare in colectorul existent Dn80cm din str. Feroviarilor

-racorduri de canalizare PP 0160 pentru abonati

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

 • •  valoarea totala a investitiei - 5.827.860 lei

 • •  din care C+M            - 5.284.014 lei

 • •  capacitati : -suprafata totala S=6540 mp,

- retea apa L=1300 ml,03oomm, Fd

-bransamente L=690, 01/2”-01”

-retea canalizare L=270ml, Dn40cm, PAFSIN

-retea canalizare L-1000m, Dn20cm, PAFSIN

Durata de realizare a investitiei :14 luni Sursa de finantare: buget local

 • 17. Inlocuire conducta apa str. Posta Veche tronson str. Tecuci-str. Basarabiei

Strada Posta Veche tronson str. Tecuci-str. Basarabiei este racordata la sistemul de alimentare cu apa a municipiului Galati prin doua conducte din Fn 100-350mm.

Conducta de serviciu din Fn 100mm este subdimensionata si nu mai prezinta siguranta in exploatare.

Conducta principala din Fn 350mm alimenteaza conductele de serviciu , dar la aceasta nu sunt bransati toti consumatorii.

Prin proiect se prevad urmatoarele lucrari:

-inlocuirea conductei de apa stradale Fn 100mm cu o conducta noua din Fd 150mm si a bransamentelor de la consumatori pina la limita proprietatii-camin apometru

-racordarea retelei de distributie in sistem hidraulic inelar in vederea asigurarii debitelor necesare in caz de avarii si imbunatatirea distributiei in cazul unor consumuri zonale dezachilibrate.

-inlocuirea conductei din Fn350mm (pe tronsonul str. Tecuci-str. Movilei) intrucit aceasta este uzata

-lucrari de desfacere-refacere a stratului rutier si a trotuarelor

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

 • •  valoarea totala a investiției -1.170.852 lei

 • •  din care C+M            - 1.076.367 lei

 • •  capacitati : -suprafata totala S=1242 mp,

- rețea apa L=470 ml,0i5omm, Fd

-branșamente L=434ml,03/4” -retea apa L=160, Dn350mm, Fd -camine de vizitare -12 buc

Durata de realizare a investitiei :12 luni Sursa de finantare: buget local

 • 18. Modernizare strada Aprodu Purice

Strada Aprodu Purice este amplasata in zona de nord a municipiului si face legatura intre strada Dumbrava Rosie- str. Stefan cel Mare si are o lungime de 400 m.

In prezent strada se incadreaza la categoria III , nu dispune de retea de canalizare, iar reteaua de apa are durata de exploatare expirata.

Pentru aducerea strazii in conditii normale de exploatare se impune refacerea strazii pentru aducerea platformei carosabile la un nivel optim cit si amenajarea unui sistem de colectare si dirijare a apelor pluviale.

Prin proiect se prevad urmatoarele lucrari:

-sistem rutier corespunzator unui trafic mediu (beton asfaltic)

-la intersectii vor fi amenajate rampe speciale pentru persoanele cu handicap

-înlocuirea conductei de serviciu de apa din Fn05O cu o conducta noua din PE-HD 01iomm;conducta de apa se va bransa la conductele din strada Dumbrava Rosie si strada Traian.

-inlocuirea bransamentelor din plumb cu unele noi din polietilena

-realizarea unui sistem de canalizare unitar prin introducerea unui colector de canalizare Dn 0400mm , pina la colectorul existent pe strada Traian.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

 • •  valoarea totala a investitiei -1.825.890 lei

 • •  din care C+M            - i.683.i03 lei

 • •  capacitati : -lungime strada L=400 m,

- retea apa L=35O ml,0ioo mm, PE-HD

-bransamente PE-HD, 03/4”

-retea canalizare L=350ml, Dn40cm, PAFSIN

Durata de realizare a investitiei :i2 luni

Sursa de finantare: buget local

 • 19. MODERNIZARE SC 34-MICRO19

Punctul termic S. C. 34 este amplasat in intravalianul municipiului Galati ,are ca vecinatati blocurile N2, N4, N3, R6 si R7 si este cu regim de inaltime parter.

Cladirea a suferit in timp o degradare a timplariei, finisajelor interioare si exterioare, precum si a invelitorii.

Prin proiect se prevad urmatoarele lucrari:

-refacerea partiala a tencuielilor interioare

-refacerea zugravelilor interioare si exterioare, cu zugraveli lavabile,refacerea pardoselilor

-refacerea timplariei metalice

-inchiderea cu zidarie a 2 usi metalice exterioare

-refacerea trotuarului din asfalt

-pentru realizarea modernizarii se vor realiza noi funadatii de utilaje, un zid de compartimentare ce se va executa dintr-un soclu de caramida continuat cu un zid din gips-carton; se va realiza o sarpanta din lemn cu invelitoare din tabla zincata .

-refacerea instalatiei electrice, iar automatizarea se va realiza cu ajutorul unui regulator electronic

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

 • •  valoarea totala a investiției - 968.922,50 lei

 • •  capacitati : -suprafata Sc=590 mp

-retea apa rece, apa calda-OLZn n 80-133mm

Durata de realizare a investitiei :12 luni

Sursa de finantare: buget local

 • 20. Amplasare ceasuri stradale cu accesorii

Din necesitatea informării civilizate a populației privind ora exactă precum și cu alte informații de interes local și general, Primăria a luat hotărârea de a suplimenta numărul locațiilor cu ceasuri stradale.

Au fost stabilite astfel nouă locații în punctele de interes maxim din municipiul Galați, pe următoarele amplasamente:

 • > Gara CFR.........................2 ceasuri,

 • > Casa de Cultură..............3 ceasuri,

 • > Parc Țiglina 1.................2 ceasuri,

 • > Trecere Bac.....................2 ceasuri,

 • > Parc Cloșca.......................3 ceasuri,

 • > Piața Energiei...................3 ceasuri,

 • > Esplanada Patinoar.........2 ceasuri,

 • > Scuar central T. Vuia.....2 ceasuri, > RondouPiața Centrală....3 ceasuri.

Prin prezentul proiect vor fi realizate următoarele lucrări:

 • -  infrastructura (fundațiile)

 • -  suprastructura (schelet metalic)

 • -  montarea ceasurilor și acesoriilor;

 • -  execuția branșamentului electric de joasă tensiune, pentru alimentarea ceasurilor.

Acești suporți vor susține ceasurile stradale cu accesoriile.

Proiectarea se va face conform standardelor și normativelor în vigoare.

Pe cei nouă suporți care vor fi construiți în cele nouă locații, vor fi montate un număr de 22 ceasuri electronice cu accesorii. Vor fi cinci locații cu câte două ceasuri și patru locații cu câte trei ceasuri. Fiecare ceas va avea ca accesoriu câte o tabelă electronică de afișaj. Deasemeni la fiecare locație se va instala câte un modul de comunicație GSM.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

 • - Valoarea totală a investiției (cu TVA)= 1.014.651,00 lei;

 • - Din care C+M (cu TVA)= 865.033,60 lei;

 • - Valoare ceasuri, accesorii și GPS(cu TVA) = 510.034 lei.

Durata de executie : 12 luni

Sursa de finantare:buget local

 • 21.Reabilitare retele canalizare Spital Psihiatrie Elisabeta Doamna

In prezent sistemul de canalizare functioneaza defectuos datorita conductelor de canalizare care produc pierderi de apa datorita gradului de uzura.

Prin proiect se prevad urmatoarele lucrari:

-refacerea sistemului de canalizare din tronsoane de canalizare din beton simplu (Dn 20-30cm ) cu tuburi noi din PAFSIN

-decopertarea tunelelor si canalelor de protectie, realizarea de suporti din beton si bratari de prindere a conductelor

-curatarea canalelor si tunelelor , rectificarea pantelor atit la conducta cit si tunele si canale de protectie

-refacerea sistemului rutier-alei pietonale, trotuare si spatii verzi .

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

 • •  Valoarea totala a investiției - 704.889 lei

 • •  Din care C+M            -632.618 lei

 • •  Capacitati : -suprafata teren S=308mp

-retea canalizare:L=325m, Dn20cm; PAFSIN

L=306m, Dn30cm, L=50m Dn 40cm , PAFSIN

Durata de realizare a investitiei :3 luni

Sursa de finantare: buget local

 • 22.Piata de gros Calea Basarabiei

In cadrul proiectului”Programul Europa largita-vecinatate” a Uniunii Europene prin care se recomanda realizarea unei cooperari transfrontaliere pentru functionarea optima a granitei de est se propune realizarea a unei piete de gros in municipiul Galati care sa asigure , pe de o parte dezvoltarea economica locala a municipiului Galati cit si satisfacerea nevoilor crescinde a locuitorilor Moldovei de desfacere a produselor agricole si agroindustriale.

Piata de gros asigura , prin concurenta , cresterea calitativa a produselor.

In prezent se afla in functiune o piata agroalimentara. Amplasamentul propus se afla pe Calea Basarabiei. Prin proiect se prevede realizarea urmatoarelor lucrari:

 • 1.Hala de gros-cu spatii pentru expunerea , vinzarea si pastrarea produselor si spatii pentru depozitarea produselor:

2.Imprejmuiri si porti

 • 3. Cladire pentru activitati auxiliare-spatii pentru spalarea si sortarea produselor

 • 4. Centrala termica si retele termice exterioare, alimentarea cu gaze naturale -servicii de uz general pentru electricitate, incalzire apa, canalizare salubritate.

 • 5. Grupuri sanitare cu apa curenta potabila pentru utilizatorii pietei

6.Spatii pentru circulatia si parcarea autovehiculelor cu suprastructura din beton rutier marca B350

7.Spatii pentru conducerea si administratia societatii pietei de gros

8.Spatii pentru serviciul de control alcalinitatii produselor, controlul sanitar fito-sanitar si sanitar-veterinar.

Din punct de vedere al retelelor se vor prevedea urmatoarele:

1.Retea apa-din reteaua stradala Fn Dn 150mm, printr-un bransament Dn 100mm din teava de OLZn; pe racordul de apa Dn 100mm s-a prevazut si un hidrant de incendiu exterior Dn 65mm.

 • 2.Retea canalizare:colector Dn 300mm din tuburi Premo, care deverseaza in colectorul din strada Basarabiei.

 • 3.Retele electrice-energia electrica se asigura prin intermediul unui post trafo de 630KVA care se va monta in incinta pietei, cu racordare la o retea de medie tensiune de 20KV.

 • 4.Retea gaze:alimentarea centralei termice se va face din reteaua de gaze naturale, presiune medie existenta, prin intermediul unui bransament PE80SDR11, Dn63mm.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

 •  Valoarea totala a investiției - 491.899 euro -1.967.596 RON

 •  din care fonduri locale12%-59.027,88 euro-236.111,52 Ron

 •      fonduri publice 88%:finantare UE 75%-432.871,12 euro-1.731.484,48 lei

 •  Capacitati:-cladire piata-administratie Ac=60 mp.

-spatii depozitare S=1013 mp

-platforme de parcare S=4000 mp

-spatii comerciale S=350mp

-grupuri sanitare S=48 mp

-punct de colectare deseuri-24 buc

-centrala termica

-grupuri sanitare

-utilaje aferente constructiilor:utilaje de frig, incalzire, PSI

Durata de realizare a investitiei este de 24 luni.

Sursa de finantare: buget local, buget UE

 • 23.REPARATII CAPITALE -SCOALA NR.17

Clădirea scolii care urmează să fie reabilitată reprezintă o construcție cu regim de înălțime P+2 nivele ,amplasată pe str. Costachi Conachi nr.2 Galati.

-Tâmplăria exterioară și interioară din lemn este deteriorată;

-Fațadele prezintă fisuri ,crăpături ,desprinderi,lufturi în jurul tâmplăriei;

-Datorita uzurii pronuntate a instalatiilor sanitare din grupul sanitar parter de la anexa ,se produc infiltrații prin pardoseală,mozaicul prezentând fisuri și chiar crăpături; -Trotuarele sunt tasate parțial cu lufturi fața de clădire;

-Acoperișul de tip terasă prezintă degradări.

-Instalațiile electrice sunt deteriorate.

Proiectul prevede:

Înlocuirea tâmplăriei exterioare S=860mp și interioare cu S=175mp din lemn cu tâmplărie din PVC cu geam termopan.

Refacerea fațadelor exterioare cu mortar din Baumit S=1405 mp și zugrăveli interioare S=9930 mp cu var lavabil.

Placarea cu faianta S=510mp și gresie S=815mp a grupurilor sanitare.

Refacerea trotuarelor S=230mp.

Înlocuirea acoperișului tip terasă cu șarpantă din lemn cu învelitore din tablă tip Lindab S=2500mp,jgheaburi și burlane din tablă L=365ml.

Reabilitarea instalațiilor electrice și sanitare.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO- ECONOMICI

 • •  Valoarea totală a investiției - 1.916.366.8 lei

 • •  Din care C+M             - 1.744.552.2 lei

Durata de realizare a investiției 12 luni.

Sursa de finantare :buget local

 • 24.L.T.E. locuinte Faleza-conducta de apa inel str. Partizanilor

Pentru obiectivul “L.T.E. locuinte Faleza” , S.C. APA-CANAL S.A. solicita , prin avizul de principu, executia unei conducte de apa Dn 400mm, pe strada Regiment 11 Siret, in continuarea conductei Dn 400mm (proiectate anterior) din dreptul Complexului Comercial Francezi pina la intersectia cu bd. Marii Uniri, unde se va racorda in conducta Dn 600mm Premo existenta.

In prezent actuala conducta Dn150mm este veche, are un grad avansat de uzura, colmatatat si subdimensionata pentru nevoile de consum menajer existente in zona.

Prin proiect se vor realiza urmatoarele lucrari:

- dezafectarea conductei de apa existenta Dn200mm

-realizarea unei noi bretele Dn400mm intre conducta Dn400mm proiectata pe str.

Regiment 11 Siret si conducta existenta Dn600mm

-la intersectia str. Regiment 11 Siret cu bd. Marii Uniri se va realiza un nod hidraulic care sa faciliteze adoptarea unei scheme de functionare optime in diverse situatii.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO- ECONOMICI

 • •  Valoarea totală a investiției - 2.914.183 lei

 • •  Din care C+M            - 2.463.722 lei

 • •  Capacitati -retea apa Fd 04oomm

-conducta legatura Fd080-20buc

-camin vane-6 buc

Durata de realizare a investiției 12 luni.

Sursa de finantare :buget local

 • 25.L.T.E. bloc U4, U5-bd. Marii Uniri-sistematizare verticala

Zona ce cuprinde blocurile U4, U5-bd. Marii Uniri se afla amplasata in partea de est a orasului, pe Faleza Dunarii.

Prin proiect se vor realiza lucrari de sistematizare verticala , amenajare carosabil si spatii parcare , precum si proiectarea retelelor edilitare.

Prin sistematizarea verticala se urmareste asigurarea unor pante transversale din jurul constructilor, dirijarea acestora la rigola carosabila; accesul carosabil la blocuri se realizeaza atit din bd. Marii Uniri cit si din aleile existente intre blocurile din zona.

Accesul carosabil la locuinte se realizeaza din bd. Marii Uniri (in dreptul blocului P6 si P5) si face legatura cu aleile carosabile existente intre blocurile C26-C27.

Retelele exterioare de sub carosabil sunt cuprinse in canale circulabile fapt care a permis proiectarea unei imbracaminti din beton de ciment.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO- ECONOMICI

 • •  Valoarea totală a investiției - 2.802.104 lei

 • •  Din care C+M            - 2.590.529 lei

 • •  Capacitati -alee carosabila principala L=375m,

-alei carosabile secundare L=380m

-spatii parcare-207 locuri

Durata de realizare a investiției 12 luni.

Sursa de finantare :buget local

 • 26.Club social Caminul pentru persoane virstnice “Sf. Spiridon”

Caminul pentru persoane virstnice “Sf Spiridon” apartine Consiliului Local al municipiului Galati, in care sunt cazati 169 persoane locuind in 85 de camere.

De la darea in functiune s-a constatat ca modul de petrecere a timpului liber a asistatilor , sufera datorita lipsei unui spatiu adecvat pentru un club in care sa se desfasoare activitati specifice.

Prin proiect se prevede amenajarea unui club -terase existente , prin repararea si inchiderea acesteia, cu 3 unitati functionale:

--clubul propriu-zis in care sa se desfasoare activitatile de club (prevazut cu mese de joc, canapele, aparatura video)

-1 camera de acces in care se va desfasura si activitatea de kinoterapie

-1 camera de deservire, care va avea si rolul de camera pentru vizitatori.

Energia termica necesara incalzirii acestui spatiu se asigura din centrala termica proprie.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO- ECONOMICI

 • •  Valoarea totală a investiției -147.097 lei

 • •  Din care C+M            -122.060 lei

 • •  Capacitati -suprafata construita Sc=102mp ,

-inchidere timplarie din profile PVC

Durata de executie:3 luni

Sursa de finantare : buget local

 • 27.REABILITARE - SCOALA NR.38 „G.MOISIL”

Clădirea școlii care urmează să fie reabilitată reprezintă o construcție cu regim de înălțime P+2 nivele ,amplasată pe str. Feroviarilor nr.9Micro 13B.

Tâmplăria exterioară și interioară din lemn este degradată.

Fațadele prezintă fisuri ,crăpături ,desprinderi,lufturi în jurul tâmplăriei,trotuarele sunt tasate parțial și cu lufturi față de clădire .

Pardoselile din sălile de clasă sunt uzate și deteriorate cu lamele lipsă sau putrede.

Datorită uzurii pronunțate a instalațiilor sanitare din grupurile sanitare,se produc infiltrații prin pardoseli.

Lambriurile existente pe pereți sunt realizate numai pe coridoare și sunt deteriorate. Instalațiile termice și electrice sunt deteriorate necesitând reabilitare.

Proiectul prevede:

Înlocuirea tâmplăriei exterioare S=560 mp și interioare S=160 mp cu tâmplărie din PVC cu geam termopan,lambriuri S=745 mp pe coridoare și săli de clasă,parchet de stejar S=1110 mp în sălile de clasă.

Refacerea pardoselilor din gresie S=540 mp și a placajelor de faianță S=410mp. Refacerea instalațiilor sanitare ,termice și electrice.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO- ECONOMICI

Valoarea totală a investiției -1 213 234,69 lei cu TVA Din care C+M            - 1 106 816,11 lei cu TVA

Durata de realizare a investiției 12 luni.

 • 28. REPARAȚII CAPITALE -LICEUL SPORTIV

Liceul sportiv cu regim de înălțime P+2 nivele ,amplasat pe str. Stadionului nr.5 care urmează să fie reabilitat este reprezentat din trei corpuri de cladire:școală,cantină +sală de sport și cămin internat.

Tâmplăria exterioară și interioară din lemn este degradată.

Fațadele prezintă fisuri ,crăpături ,desprinderi,lufturi în jurul tâmplăriei,trotuarele sunt tasate parțial și cu lufturi față de clădire .

Pardoselile din sălile de clasă sunt uzate și deteriorate cu lamele lipsă sau putrede.

Datorită uzurii pronunțate a instalațiilor sanitare din grupurile sanitare,se produc infiltrații prin pardoseli.

Lambriurile existente pe pereți sunt realizate numai pe coridoare și sunt deteriorate.

Istalațiile termice și electrice sunt deteriorate necesitând reabilitare.

Proiectul prevede:

CAMIN- Înlocuirea tâmplăriei exterioare S=160 mp și interioare S=190 mp cu tâmplărie din PVC cu geam termopan ,parchet de stejar S=1025 mp.

Refacerea pardoselilor din gresie S=575 mp și a placajelor de faianță S=210mp. Refacerea instalațiilor sanitare .

CANTINA +SALA DE SPORT

Înlocuirea tâmplăriei exterioare S=20 mp și interioare S=130 mp cu tâmplărie din PVC cu geam termopan,lambriuri S=140mp. ,parchet de stejar S=475 mp.

Refacerea pardoselilor din gresie S=860 mp și a placajelor de faianță S=1275mp. Refacerea instalațiilor sanitare .

CORP ȘCOALĂ

Înlocuirea tâmplăriei exterioare S=560 mp și interioare S=60 mp cu tâmplărie din PVC cu geam termopan,lambriuri S=745 mp. ,parchet de stejar S=1110 mp.

Refacerea pardoselilor din gresie S=540 mp și a placajelor de faianță S=410mp.

Refacerea zugrăvelilor exterioareS=40O mp și interioare S=4400 mp.

Refacerea instalațiilor sanitare și electrice .

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO- ECONOMICI

Valoarea totală a investiției - 2120 848,13 lei cu TVA

Din care C+M           - 1 940 593,9 lei cu TVA

Durata de realizare a investiției 18 luni.

 • 29. REPARAȚII CAPITALE -ȘCOALA NR.33 ,Sf. Dumitru”

Clădirea școlii care urmează să fie reabilitată reprezintă o construcție cu regim de înălțime P+2 nivele ,amplasată pe str.I.Fernic nr.5.

Tâmplăria exterioară și interioară din lemn este degradată.

Fațadele prezintă fisuri ,crăpături ,desprinderi,lufturi în jurul tâmplăriei,trotuarele sunt tasate parțial și cu lufturi față de clădire .Pardoselile din sălile de clasă sunt uzate și deteriorate cu lamele lipsă sau putrede.

Proiectul prevede:

Înlocuirea tâmplăriei exterioare S=560 mp și interioare S=160 mp cu tâmplărie din PVC cu geam termopan,parchet de stejar S=1110 mp în sălile de clasă.

Zugrăveli exterioare cu var lavabil S= 1400mp și zugrăveli interioare S=4400 mp

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO- ECONOMICI

Valoarea totală a investiției - 606 386,69 lei cu TVA

Din care C+M            - 542 751,21 lei cu TVA

Durata de realizare a investiției 12 luni.

 • 30. REABILITARE CORPURI U ȘI V- GRUP ȘCOLAR METALURGIC

Corpul U are cu regim de înălțime P+2 nivele și Corpul V are un regim de înălțime de P+3 nivele,amplasate pe str. 1 Decembrie 1918 nr.25

Tâmplăria exterioară și interioară din lemn este degradată.

Fațadele prezintă fisuri ,crăpături ,desprinderi,lufturi în jurul tâmplăriei,trotuarele sunt

tasate parțial și cu lufturi față de clădire .

Pardoselile din sălile de clasă sunt uzate și deteriorate cu lamele lipsă sau putrede. Datorită uzurii pronunțate a instalațiilor sanitare din grupurile sanitare,se produc infiltrații prin pardoselile de gresie.Lambriurile existente pe pereți sunt deteriorate. Instalațiile sanitare și electrice sunt deteriorate necesitând reabilitare.

Proiectul prevede:

CORP U Înlocuirea tâmplăriei exterioare S=280 mp și interioare S=80 mp cu tâmplărie din PVC cu geam termopan ,parchet de stejar S=1210 mp.

Refacerea pardoselilor din gresie S=40 mp și a placajelor de faianță S=128mp și lambriuri S=2930 mp. Refacerea instalațiilor sanitare .

CORPUL V

Înlocuirea tâmplăriei exterioare S=1600 mp și interioare S=400mp cu tâmplărie din PVC cu geam termopan,lambriuri S=3170mp ,parchet de stejar S=2300 mp. Refacerea pardoselilor din gresie S=400 mp și a placajelor de faianță S=1100mp. Tencuielile exterioare se execută cu Baumit S=6700 mp zugravelile interioare S=3500mp. Refacerea instalațiilor sanitare .

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO- ECONOMICI

Valoarea totală a investiției - 3 405101,95 lei cu TVA

Din care C+M           - 3 136 849,18 lei cu TVA

Durata de realizare a investiției 18 luni.

 • 31.REABILITARE COLEGIUL ECONOMIC „V. MADGEARU”

Clădirea școlii care urmează să fie reabilitată reprezintă o construcție cu regim de înălțime P+2 nivele ,amplasată pe str.Strungarilor nr.32.

Tâmplăria exterioară și interioară din lemn este degradată.

Fațadele prezintă fisuri ,crăpături ,desprinderi,lufturi în jurul tâmplăriei,trotuarele sunt tasate parțial și cu lufturi față de clădire .

Pardoselile din sălile de clasă sunt uzate și deteriorate cu lamele lipsă sau putrede.

Proiectul prevede:

Înlocuirea tâmplăriei exterioare S=560 mp și interioare S=160 mp cu tâmplărie din PVC cu geam termopan,parchet de stejar S=1110 mp în sălile de clasă.

Zugrăveli exterioare cu var lavabil S= i4oomp și zugrăveli interioare S=4400 mp

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO- ECONOMICI

Valoarea totală a investiției -1.619.348,33^ cu TVA

Din care C+M            - 1.480.110,75lei cu TVA

Durata de realizare a investiției 12 luni.

 • 32.RK ATELIERE STR.STIINTEI NR.26 GRUP SCOLAR TRAIAN

Clădirea atelierelor care urmează să fie reabilitată reprezintă o construcție cu regim de înălțime parter ,amplasată pe str.Stiintei nr.26.

Tâmplăria exterioară și interioară din lemn este degradată.

Fațadele prezintă fisuri ,crăpături ,desprinderi,lufturi în jurul tâmplăriei,trotuarele sunt tasate parțial și cu lufturi față de clădire .

Datorită uzurii pronunțate a instalațiilor sanitare din grupurile sanitare,se produc infiltrații prin pardoselile de gresie.

Jgheaburile si burlanele sunt deteriorate.

Proiectul prevede:

Înlocuirea tâmplăriei exterioare S=110 mp și interioare S=60 mp cu tâmplărie din PVC cu geam termopan, refacerea pardoselilor din gresie S=100 mp.

Zugrăveli exterioare cu var lavabil S= 750mp.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO- ECONOMICI

Valoarea totală a investiției -117.753,29lei cu TVA

Din care C+M            - 86585,00lei cu TVA

Durata de realizare a investiției 12 luni.

33 RK GRUP SCOLAR TRAIAN CLADIRE STR. TRAIAN

Clădirea școlii care urmează să fie reabilitată reprezintă o construcție cu regim de înălțime P+2 nivele ,amplasată pe str.Traian

Tâmplăria exterioară și interioară din lemn este degradată.

Fațadele prezintă fisuri ,crăpături ,desprinderi,lufturi în jurul tâmplăriei,trotuarele sunt tasate parțial și cu lufturi față de clădire .

Proiectul prevede:

Înlocuirea tâmplăriei exterioare S=42 mp și interioare S=175 mp cu tâmplărie din PVC cu geam termopan.

Zugrăveli exterioare cu var lavabil S= 1275 mp .

Refacerea instalațiilor sanitare interioare .

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO- ECONOMICI

Valoarea totală a investiției -229 227,57 lei cu TVA

Din care C+M           - 190 567,05 lei cu TVA

Durata de realizare a investiției 12 luni.

34.REABILITARE ATELIERE - GRUP SCOLAR TRAIAN

Clădirea școlii care urmează să fie reabilitată reprezintă o construcție cu regim de înălțime P+1 nivele ,amplasată pe str.Traian

Tâmplăria exterioară și interioară din lemn este degradată.

Fațadele prezintă fisuri ,crăpături ,desprinderi,lufturi în jurul tâmplăriei,trotuarele sunt tasate parțial și cu lufturi față de clădire .

Acoperișul de tip terasă prezintă degradări ale hidro și termoizolației,cu infiltrații în planșeu și pierderi de căldură și condens.

Rețelele de apă canal sunt deteriorate și necesită refacerea lor.

Proiectul prevede:

Înlocuirea tâmplăriei exterioare S=410 mp și interioare S=70 mp cu tâmplărie din PVC cu geam termopan.

Zugrăveli exterioare cu var lavabil S= 1575 mp și zugrăveli interioare S=3500mp. Se va realiza un acoperiș tip șarpantă cu învelitoare din tablă zincată S=1200mp. Refacerea rețelelor de apă canal. .

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO- ECONOMICI

Valoarea totală a investiției -547 879,59 lei cu TVA

Din care C+M - 483 668,96 lei cu TVA

Durata de realizare a investiției 12 luni.

35.SALĂ DE SPORT - GRUP SCOLAR TRAIAN

Sala de sport propusă va fi amplasată în curtea Grupului Școlar Traian și va avea o suprafață construită de 618 mp compusă din sala propriu-zisă ,cu dimensiunile în plan de 30x16,4ml și anexa cu dimensiunile în plan 4x31,4 ml.Înălțimea liberă a sălii de sport propriu-zisă va fi de 6 ml,iar a anexei va fi de 3ml.

Anexa sălii de sport va cuprinde:

 • - vestiare băieți și fete , - vestiare profesori

 • - grupuri sanitare, magazie

 • - grup sanitar profesori, centrală termică.

Construcția sălii de sport propriu-zisă va fi o construcție metalică cu înălțime parter din profile laminate sudate ,alcătuită din :

 • -  stâlpi metalici

 • -  acoperiș metalic cu ferme și pane metalice

 • -  rigle metalice de susținere a elementelor de închidere

 • -  închiderile exterioare și învelitoarea va fi realiuată din panouri sandwich de tablă zincată cu miez termoizolator din poliuretan .

Construcția anexă va fi realizată din cărămidă ,planșee din beton,acoperiș tip terasă, iar pereții despărțitori vor fi realizați din gips carton sau cărămidă.

Finisajele vor fi realizate astfel:

Sala propriu-zisă :pardoseli din PVC de trafic greu

 • -  tâmplărie din profile metalice

Anexa:tencuieli exterioare din Baumit

 • -  tâmplărie exterioară și interioară din PVC

 • -  faianță și gresie în grupuri sanitare , dușuri,vestiare centrală

 • -  zugrăveli lavabile

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO- ECONOMICI

Valoarea totală a investiției -986 870,53 lei cu TVA

Din care C+M           - 863 792,57 lei cu TVA

Durata de realizare a investiției 24 luni.

 • 36.RK - SCOALA NR.26 „I .CREANGĂ”

Clădirea școlii care urmează să fie reabilitată reprezintă o construcție cu regim de înălțime P+1 nivele ,amplasată pe str. Vadul Sacalelor nr.2.

Tâmplăria exterioară și interioară din lemn este degradată.

Fațadele prezintă fisuri ,crăpături ,desprinderi,lufturi în jurul tâmplăriei,trotuarele sunt tasate parțial și cu lufturi față de clădire .

Pardoselile din sălile de clasă sunt uzate și deteriorate cu lamele lipsă sau putrede.

Datorită uzurii pronunțate a instalațiilor sanitare din grupurile sanitare,se produc infiltrații prin pardoseli.

Acoperișul de tip terasă prezintă degradări ale hidro și termoizolației,cu infiltrații în planșeu și pierderi de căldură și condens .

Instalațiile termice , sanitară și electrice pe latura Est și Sud sunt deteriorate necesitând reabilitare.

Proiectul prevede:

Înlocuirea tâmplăriei exterioare S=450 mp și interioare S=200 mp cu tâmplărie din PVC cu geam termopan,parchet de stejar S=950 mp în sălile de clasă. Refacerea pardoselilor din gresie S=550 mp ,zugrăveli lavabile la interior S=5500 mp și tencuieli exterioare cu Baumit S=1500 mp.

Refacerea hidroizolației S=1100 mp

Refacerea instalațiilor sanitare ,termice și electrice pe latura Est și Sud.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO- ECONOMICI

Valoarea totală a investiției -1 223 395,4 lei cu TVA

Din care C+M           - 1 122 833,7 lei cu TVA

Durata de realizare a investiției 12 luni.

 • 37.RK - SCOALA NR.9 „C.Hogaș”

Clădirea școlii care urmează să fie reabilitată reprezintă o construcție cu regim de înălțime P+2 nivele ,amplasată pe str. Barboși nr.35.

Tâmplăria exterioară și interioară din lemn este degradată.

Fațadele prezintă fisuri ,crăpături ,desprinderi,lufturi în jurul tâmplăriei,trotuarele sunt tasate parțial și cu lufturi față de clădire .

Pardoselile de parchet din sălile de clasă sunt uzate și deteriorate cu lamele lipsă sau putrede, deasemenea și pardoselile din mozaic de pe holuri sunt deteriorate .

Datorită uzurii pronunțate a instalațiilor sanitare din grupurile sanitare,se produc infiltrații prin pardoseli. Lambriurile sunt degradate și necesită înlocuire .

Instalațiile termice.sanitare și electrice sunt deteriorate necesitând reabilitare.

Proiectul prevede:

Înlocuirea tâmplăriei exterioare S=630 mp și interioare S=180 mp cu tâmplărie din PVC cu geam termopan,parchet de stejar S=1100 mp în sălile de clasă., lambriuri S=1585 mp. Refacerea pardoselilor din gresie S=1050 mp ,placaje din faianță S= 450 ,zugrăveli lavabile la interior S=5835 mp și tencuieli drișcuite la interior S=6650 mp. Refacerea instalațiilor sanitare ,termice și electrice .

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO- ECONOMICI

Valoarea totală a investiției - 2 727 037,08 lei cu TVA

Din care C+M           - 2 514 524,22 lei cu TVA

Durata de realizare a investiției 12 luni.

 • 38.ȘARPANTĂ- SCOALA NR.9 „C.Hogaș”

Clădirea școlii care urmează să fie reabilitată reprezintă o construcție cu regim de înălțime P+2 nivele ,amplasată pe str. Barboși nr.35.

Acoperișul de tip terasă prezintă degradări ale hidro și termoizolației,cu infiltrații în planșeu și pierderi de căldură și condens .

Proiectul prevede:

Acoperișul de tip șarpantă S= 950 mp,va fi realizat pe planșeu de beton existent după îndepărtarea tuturor straturilor de izolație ,alcătuit din șarpantă și astereală din lemn și învelitoare din tablă tip Lindab.

Acoperișul are streașină pe toate laturile deversând apele pluviale pe șarpanta școlii care colectează și evacuează prin sistemul propriu de jgheaburi și burlane .

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO- ECONOMICI

Valoarea totală a investiției - 697 773,8 lei cu TVA

Din care C+M           - 628 511,0 lei cu TVA

Durata de realizare a investiției 12 luni.

 • 39.RK - SCOALA NR.3

Clădirea școlii care urmează să fie reabilitată reprezintă o construcție cu regim de înălțime P+2 nivele ,amplasată pe bulevardul Dunărea nr.60.

Tâmplăria exterioară și interioară din lemn este degradată.

Fațadele prezintă fisuri ,crăpături ,desprinderi,lufturi în jurul tâmplăriei,trotuarele sunt tasate parțial și cu lufturi față de clădire .

Pardoselile de parchet din sălile de clasă sunt uzate și deteriorate cu lamele lipsă sau putrede. Instalațiile termiceși electrice sunt deteriorate necesitând reabilitare.

Proiectul prevede:

Înlocuirea tâmplăriei exterioare S=550 mp și interioare S=150 mp cu tâmplărie din PVC cu geam termopan,parchet de stejar S=1500 mp în sălile de clasă. Refacerea zugrăvelilor cu var lavabil la interior S=9500 mp și tencuieli cu Baumit la exterior S=2000 mp.

Refacerea instalațiilor termice și electrice .

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO- ECONOMICI

Valoarea totală a investiției - 1 551 331,5 lei cu TVA

Din care C+M           - 1 427 642,5 lei cu TVA

Durata de realizare a investiției 12 luni.

 • 40.RK - Gradinitanr. 44

Clădirea grădiniței care urmează să fie reabilitată reprezintă o construcție cu regim de înălțime P+1 nivele ,amplasată pe str. Gorunului nr.6 Micro 17.

Tâmplăria exterioară și interioară din lemn este degradată.

Fațadele prezintă fisuri ,crăpături ,desprinderi,lufturi în jurul tâmplăriei,trotuarele sunt tasate parțial și cu lufturi față de clădire .

Pardoselile de parchet din sălile de clasă sunt uzate și deteriorate cu lamele lipsă sau putrede, deasemenea și pardoselile din gresie sunt deteriorate .

Datorită uzurii pronunțate a instalațiilor sanitare din grupurile sanitare,se produc infiltrații prin pardoseli.

Acoperișul de tip terasă prezintă degradări ale hidro și termoizolației,cu infiltrații în planșeu și pierderi de căldură și condens. Lambriurile sunt degradate și necesită înlocuire . Instalațiile termice.sanitare și electrice sunt deteriorate necesitând reabilitare. Instalațiile apă canal sunt deteriorate și necesită înlocuire.

Proiectul prevede:

Înlocuirea tâmplăriei exterioare S=300 mp și interioare S=62 mp cu tâmplărie din Aluminiu cu geam termopan,parchet de stejar S=570 mp în sălile de clasă., lambriuri S=150 mp. Refacerea pardoselilor din gresie S=400 mp ,placaje din faianță S= 700 ,zugrăveli lavabile la interior S=2040 mp și tencuieli drișcuite la interior S=150 mp. Refacerea hidroizolație S=300mp.

Refacerea instalațiilor sanitare ,termice și electrice .

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO- ECONOMICI

Valoarea totală a investiției - 455 586,67lei cu TVA

Din care C+M           - 400 760,44 lei cu TVA

Durata de realizare a investiției 12 luni.

 • 41.REABILITARE - SCOALA NR.31

Clădirea școlii care urmează să fie reabilitată reprezintă o construcție cu regim de înălțime P+2 nivele ,amplasată pe str. Camil Ressu nr.9 Micro 38.

Tâmplăria exterioară și interioară din lemn este degradată.

Fațadele prezintă fisuri ,crăpături ,desprinderi,lufturi în jurul tâmplăriei,trotuarele sunt tasate parțial și cu lufturi față de clădire .

Pardoselile din sălile de clasă sunt uzate și deteriorate cu lamele lipsă sau putrede. Datorită uzurii pronunțate a instalațiilor sanitare din grupurile sanitare,se produc infiltrații prin pardoseli.

Lambriurile existente pe pereți sunt realizate numai pe coridoare și sunt deteriorate. Instalațiile termice ,sanitare și electrice sunt deteriorate necesitând reabilitare. Terenul de sport este deteriorat.

Proiectul prevede:

Înlocuirea tâmplăriei exterioare S=780 mp și interioare S=175 mp cu tâmplărie din PVC cu geam termopan,lambriuri S=7,5 mp pe coridoare și săli de clasă,parchet de stejar S=1100 mp în sălile de clasă.

Refacerea hidroizolației S=750mp. Zugrăveli interioare cu var lavabil S=5135 mp,zugrăveli exterioare S=2100 mp cu var lavabil

Refacerea terenului de sport S=1000 mp.

Refacerea instalațiilor sanitare ,termice și electrice.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO- ECONOMICI

Valoarea totală a investiției -1 260 577,73 lei cu TVA

Din care C+M            - 1 148 980,73 lei cu TVA

Durata de realizare a investiției 12 luni.

 • 42.REABILITARE - GRUP ȘCOLAR „ ANGHEL SALIGNY “

Clădirea școlii care urmează să fie reabilitată reprezintă o construcție cu regim de înălțime P+2 nivele ,amplasată pe str. Metalurgiștilor nr.4 .

Tâmplăria exterioară și interioară din lemn este degradată.

Fațadele prezintă fisuri ,crăpături ,desprinderi,lufturi în jurul tâmplăriei,trotuarele sunt tasate parțial și cu lufturi față de clădire .

Pardoselile din sălile de clasă sunt uzate și deteriorate cu lamele lipsă sau putrede. Datorită uzurii pronunțate a instalațiilor sanitare din grupurile sanitare,se produc infiltrații prin pardoseli. Lambriurile existente pe pereți sunt deteriorate.

Acoperișul de tip terasă prezintă degradări ale hidro și termoizolației,cu infiltrații în planșeu și pierderi de căldură și condens

Instalațiile termice ,sanitare , electrice și apă canal sunt deteriorate necesitând reabilitare. Terenul de sport este deteriorat.

Proiectul prevede:

Înlocuirea tâmplăriei exterioare S=i8o mp și interioare S=175 mp cu tâmplărie din PVC cu geam termopan,lambriuri S=755 mp pe coridoare și săli de clasă,parchet de stejar S=1100 mp în sălile de clasă.

Refacerea hidroizolației S=770 mp. Zugrăveli interioare cu var lavabil S=5135 mp,zugrăveli exterioare S=2100 mp cu var lavabil .Refacerea terenului de sport S=1000 mp.Refacerea instalațiilor sanitare ,termice și electrice.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO- ECONOMICI

Valoarea totală a investiției -1 034 761,68 lei cu TVA

Din care C+M           - 939 090,02 lei cu TVA

Durata de realizare a investiției 12 luni.

 • 43.REABILITARE - LICEUL TEORETIC DUNĂREA

Clădirea școlii care urmează să fie reabilitată reprezintă o construcție cu regim de înălțime P+2 nivele ,amplasată pe str. Oltului nr.24 .

Tâmplăria exterioară și interioară din lemn este degradată. Fațadele prezintă fisuri ,crăpături ,desprinderi,lufturi în jurul tâmplăriei,trotuarele sunt tasate parțial și cu lufturi față de clădire .

Pardoselile din sălile de clasă sunt uzate și deteriorate cu lamele lipsă sau putrede. Datorită uzurii pronunțate a instalațiilor sanitare din grupurile sanitare,se produc infiltrații prin pardoseli.Lambriurile existente pe pereți sunt deteriorate.

Acoperișul de tip terasă prezintă degradări ale hidro și termoizolației,cu infiltrații în planșeu și pierderi de căldură și condens

Instalațiile termice ,sanitare , electrice și apă canal sunt deteriorate necesitând reabilitare.Trotuarele și rigolele sunt degradate și necesită reabilitare.

Proiectul prevede: Înlocuirea tâmplăriei exterioare S= 320 mp și interioare S=150 mp cu tâmplărie din Aluminiu cu geam termopan,lambriuri S= 250 mp pe coridoare și săli de clasă,parchet de stejar S=1195 mp în sălile de clasă.

Zugrăveli interioare cu var lavabil S=2200 mp,zugrăveli exterioare S=1250 mp cu var lavabil ,pardoseli din gresie S=525 mp,placaje de faianță S=550 mp.

Acoperișul de tip șarpantă S=950 mp.va fi realizat pe planșeu de beton existent după îndepărtarea tuturor straturilor de izolație fiind alcătuit din șarpantă și astereală din lemn cu învelitoare din tablă tip Lindab S=iioo mp,termoizolatie +șapă acoperiș S=790 mp ,jgheaburi și burlane L=205 ml,rigole L=100ml . Refacerea instalațiilor sanitare ,termice și electrice.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO- ECONOMICI

Valoarea totală a investiției -1 626 095,7 lei cu TVA Din care C+M           - 1 450 816,0 lei cu TVA

Durata de realizare a investiției 12 luni.

 • 44.REABILITARE - SCOALA NR.25”PETRURAREȘ”

Clădirea școlii care urmează să fie reabilitată reprezintă o construcție cu regim de înălțime P+1 nivele ,amplasată pe str. Bsarabiei nr.25 .

Tâmplăria exterioară și interioară din lemn este degradată.

Fațadele prezintă fisuri ,crăpături ,desprinderi,lufturi în jurul tâmplăriei,trotuarele sunt tasate parțial și cu lufturi față de clădire .

Pardoselile din sălile de clasă sunt uzate și deteriorate cu lamele lipsă sau putrede. Datorită uzurii pronunțate a instalațiilor sanitare din grupurile sanitare,se produc infiltrații prin pardoseli.

Acoperișul de tip terasă prezintă degradări ale hidro și termoizolației,cu infiltrații în planșeu și pierderi de căldură și condens

Instalațiile termice ,sanitare , electrice și apă canal sunt deteriorate necesitând reabilitare. Trotuarele și rigolele sunt degradate și necesită reabilitare.

Proiectul prevede:

Înlocuirea tâmplăriei exterioare S= 300 mp și interioare S=80 mp cu tâmplărie din Aluminiu cu geam termopan,parchet de stejar S=710 mp în sălile de clasă. Zugrăveli interioare cu var lavabil S=3020 mp,zugrăveli exterioare S=1000 mp cu var lavabil ,pardoseli din gresie S=35 mp,placaje de faianță S=400 mp.

Acoperișul de tip șarpantă S=800 mp.va fi realizat pe planșeu de beton existent după îndepărtarea tuturor straturilor de izolație ,fiind alcătuit din șarpantă și astereală din lemn cu învelitoare din tablă tip Lindab S=950 mp,termoizolatie +șapă acoperiș S=600 mp ,jgheaburi și burlane L=320 ml,rigole L=150ml . Refacerea instalațiilor sanitare și

electrice.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO- ECONOMICI

Valoarea totală a investiției-1 060 966,8 lei cu TVA

Din care C+M            - 925 541,9 lei cu TVA

Durata de realizare a investiției 12 luni.

45 REABILITARE ȘIMODERNIZARE-COLEGIUL „TRAIAN VUIA”

Colegiul care urmează să fie reabilitat este amplasat pe str. Anghel Saligny nr.117 este reprezentat prin patru corpuri de cladire:școală, cămin A ,sală de sport și ateliere.

Tâmplăria exterioară și interioară din lemn este degradată.

Fațadele prezintă fisuri ,crăpături ,desprinderi,lufturi în jurul tâmplăriei,trotuarele sunt tasate parțial și cu lufturi față de clădire . Pardoselile din PVC și parchet de lemn din sălile de clasă sunt uzate și deteriorate .Acoperișul de tip terasă prezintă degradări ale hidro și termoizolației,cu infiltrații în planșeu și pierderi de căldură și condens.

Datorită uzurii pronunțate a instalațiilor sanitare din grupurile sanitare,se produc infiltrații prin pardoseli. Grupurile sanitare sunt uzate și trebuiesc modernizate. Instalațiile termice și electrice sunt deteriorate necesitând reabilitare.

Proiectul prevede:

CAMIN A

Înlocuirea tâmplăriei exterioare S=380 mp și interioare S=11380 mp cu tâmplărie din Aluminiu cu geam termopan ,parchet laminat S=1700 mp.

Refacerea pardoselilor din gresie S=815 mp și a placajelor de faianță S=480mp.

Zugrăveli interioare S=3020 mp și exterioare S=1675 mp

Acoperișul de tip șarpantă S=750 mp.va fi realizat pe planșeu de beton existent după îndepărtarea tuturor straturilor de izolație ,fiind alcătuit din șarpantă și astereală din lemn cu învelitoare din tablă tip Lindab S=865 mp,termoizolatie +șapă acoperiș S=675 mp ,jgheaburi și burlane L=245 ml .

Refacerea instalațiilor sanitare ,electrice și termice .

SALA DE SPORT

Înlocuirea tâmplăriei exterioare S=60 mp cu tâmplărie din Aluminiu cu geam termopan ,covor PVC de trafic greu S=550 mp.

Zugrăveli exterioare S=975 mp

CORP ȘCOALĂ

Înlocuirea tâmplăriei interioare S=85 mp cu tâmplărie din Aluminiu cu geam termopan ,parchet de stejar S=780 mp.

Acoperișul de tip șarpantă S=975 mp.va fi realizat pe planșeu de beton existent după îndepărtarea tuturor straturilor de izolație fiind alcătuit din șarpantă și astereală din lemn cu învelitoare din tablă tip Lindab S=1120 mp,termoizolatie +șapă acoperiș S=40 mp ,jgheaburi și burlane L=250 ml. Refacerea zugrăvelilor exterioare S=955 mp și interioare S=2800 mp. Refacerea instalațiilor sanitare și electrice .

ATELIERE

Acoperișul de tip șarpantă S=470 mp.va fi realizat pe planșeu de beton existent după îndepărtarea tuturor straturilor de izolație ,fiind alcătuit din șarpantă și astereală din lemn cu învelitoare din tablă tip Lindab S=540 mp,termoizolatie +șapă acoperiș S=425 mp ,jgheaburi și burlane L=120 ml. Refacerea zugrăvelilor exterioare S=500 mp și interioare S=1750 mp. Refacerea pardoselei din beton din curtea interioara 4000mp.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO- ECONOMICI

Valoarea totală a investiției - 4131861,7 lei cu TVA

Din care C+M            - 3742319,3 lei cu TVA

Durata de realizare a investiției 24 luni.

 • 46.RK - SCOALA NR.24

Clădirea școlii care urmează să fie reabilitată reprezintă o construcție cu regim de înălțime P+1nivele ,amplasată pe bulevardul Egalității nr.8.

Fațadele prezintă fisuri ,crăpături ,desprinderi,lufturi în jurul tâmplăriei,trotuarele sunt tasate parțial și cu lufturi față de clădire .

Instalațiile termice sunt deteriorate necesitând reabilitare.

Proiectul prevede:

Refacerea zugrăvelilor cu var lavabil la interior S=500 mp .

Refacerea instalațiilor termice interioare S=947 mp..

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO- ECONOMICI

Valoarea totală a investiției - 95 477,ilei cu TVA

Din care C+M            - 74 288,20 lei cu TVA

Durata de realizare a investiției 6 luni.

 • 47.RK - SCOALA NR.2

Clădirea școlii care urmează să fie reabilitată reprezintă o construcție cu regim de înălțime P+2 nivele ,amplasată pe bulevardul 11 Siret .

Fațadele prezintă fisuri ,crăpături ,desprinderi,lufturi în jurul tâmplăriei,trotuarele sunt tasate parțial și cu lufturi față de clădire . Tâmplăria exterioară și interioară din lemn este degradată .Datorită uzurii pronunțate a instalațiilor sanitare din grupurile sanitare,se produc infiltrații prin pardoseli.

Instalațiile termice și electrice sunt deteriorate necesitând reabilitare.

Proiectul prevede:

Refacerea zugrăvelilor cu var lavabil la interior S=8191 mp și zugrăveli exterioare S=747 mp .

Înlocuirea tâmplăriei interioară din PVC S=144 mp și exterioară cu tâmplărie din Aluminiu cu geam termopanS= 848 mp .

Refacerea instalațiilor termice ,sanitare și electrice interioare .

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO- ECONOMICI

Valoarea totală a investiției - 886 711,3 lei cu TVA

Din care C+M           - 799 011,56 lei cu TVA

Durata de realizare a investiției 6 luni.

 • 48.RK - SCOALA NR.10

Clădirea școlii care urmează să fie reabilitată reprezintă o construcție cu regim de înălțime P+2 nivele ,amplasată pe str. Lebedei nr.4 .

Tâmplăria exterioară și interioară din lemn este degradată.

Fațadele prezintă fisuri ,crăpături ,desprinderi,lufturi în jurul tâmplăriei,trotuarele sunt tasate parțial și cu lufturi față de clădire .

Pardoselile din sălile de clasă sunt uzate și deteriorate cu lamele lipsă sau putrede..

Instalațiile electrice sunt deteriorate necesitând reabilitare.

Proiectul prevede:

Înlocuirea tâmplăriei exterioare S= 1000 mp și interioare S=400 mp cu tâmplărie din PVC cu geam termopan,parchet de stejar S=710 mp în sălile de clasă.

Zugrăveli interioare cu var lavabil S=3000 mp,zugrăveli exterioare S=500 mp cu var lavabil ,pardoseli din parchet de stejar S=1900 mp. Refacerea instalațiilor electrice interioare .

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO- ECONOMICI

Valoarea totală a investiției- 1356 550,6 lei cu TVA

Din care C+M           - 1 239 409,4lei cu TVA

Durata de realizare a investiției 4 luni.

 • 49.REABILITARE - GRUP SCOLAR ”GH. ASACHI ”

Clădirea școlii care urmează să fie reabilitată reprezintă o construcție cu regim de înălțime P+2 nivele ,amplasată pe str. Milcov nr.13 .

Tâmplăria exterioară și interioară din lemn este degradată.

Fațadele prezintă fisuri ,crăpături ,desprinderi,lufturi în jurul tâmplăriei,trotuarele sunt tasate parțial și cu lufturi față de clădire .

Pardoselile din sălile de clasă sunt uzate și deteriorate cu lamele lipsă sau putrede. Datorită uzurii pronunțate a instalațiilor sanitare din grupurile sanitare,se produc infiltrații prin pardoseli.

Acoperișul de tip terasă prezintă degradări ale hidro și termoizolației,cu infiltrații în planșeu și pierderi de căldură și condens . Terenul de sport este degradat și necesită reabilitare.

Proiectul prevede:

Înlocuirea tâmplăriei exterioare S= 600 mp și interioare S=270 mp cu tâmplărie din PVC cu geam termopan,parchet de stejar S=1600 mp în sălile de clasă.

Acoperișul de tip șarpantă S=900 mp.va fi realizat pe planșeu de beton existent după îndepărtarea tuturor straturilor de izolație ,fiind alcătuit din șarpantă și astereală din lemn cu învelitoare din tablă tip Lindab S=1100 mp ,jgheaburi și burlane L=400 ml.

Refacerea terenului de sport S=1000 mp.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO- ECONOMICI

Valoarea totală a investiției-1 073 369,4 lei cu TVA

Din care C+M            - 976 821,6 lei cu TVA

Durata de realizare a investiției 12 luni.

 • 50.RK - COLEGIUL NAȚIONAL ”V. ALECSANDRI ”

Clădirea școlii care urmează să fie reabilitată reprezintă o construcție cu regim de înălțime P+1 nivele ,amplasată pe str. Bălcescu nr.41 .

Tâmplăria exterioară și interioară din lemn este degradată .

Pardoselile din sălile de clasă sunt uzate și deteriorate cu lamele lipsă sau putrede.

Proiectul prevede:

Înlocuirea tâmplăriei exterioare cu tîmplărie de Aluminiu S= 940 mp și interioare S=175 mp cu tâmplărie din lemn,parchet de stejar S=2050 mp în sălile de clasă. Refacerea zugrăvelilor la interior cu var lavabil S=6225 mp .

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO- ECONOMICI

Valoarea totală a investiției- 1254 367,56 lei cu TVA

Din care C+M - 1 145 034,21 lei cu TVA

Durata de realizare a investiției 6 luni.

Obiectivele menționate vor primi finanțare de la MECT.

 • 51.Lucrari tehnico-edilitare , cladiri auxiliare si de deservire pentru Piata de Gros, Calea Basarabiei

In vederea satisfacerii conditiilor legale de functionare a Pietii de gros,conform Ordinului nr. 259/980/65 din 2003 al Agentiei Nationale pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie, este necesar sa se realizeze spatii auxiliare de deservire, platforme tehnologice si lucrari tehnico-edilitare .

Prin proiect sunt prervazute urmatoarele lucrari:

-spatii pentru spalaraea si sortarea produselor

-spatii pentru circulatia si parcarea autovehiculelor

-spatii pentru conducerea si administratia societatii pietii de gros

-spatii pentru serviciul de control al calitatii produselor

-spatii amanjate pentru colectarea deseurilor rezultate din activitatea comerciala -grupuri sanitare

-lucrari tehnico-edilitare:apa, canalizare, gaze, energie termica inclusiv centrala termica, frig(centrala de frig).

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

 • •  Valoarea totala a investiției - 3.577.884 lei

 • •  din care C+M            -2.968.441 lei

 • Capacitati : -retea apa PE80SDR11, Dn90mm

-racord canalizare:tuburi PAFSIN Dn200-300

-retea electrica-bransament 20Kv; post Trafo-400KVA -bransament gaze

Durata de realizare a investitiei :24 luni

Sursa de finantare: buget local

Președinte de ședință

Manoliu Mihai