Hotărârea nr. 12/2008

Numirea unor reprezentanti in Consiliul Consultativ al Spitalului de Urgenta pentru Copii "Sf. Ioan" din Galati

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr.12 din 31 01 2008

privind numirea unor reprezentanți în Consiliul Consultativ al Spitalului de Urgență pentru

Copii „Sf. Ioan” din Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre:28/29 01 2008

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 31 01

2008;

Având în vedere expunerea de motive nr.8246/29 01 2008, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr.8248/29 01 2008, al Direcției

Economice și al Direcției Administrație Publică Locală;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art.186, alin.2, lit.”c” din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, actualizată;

Având în vedere prevederile art. 36, alin.1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 , republicată;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.1 - Se aprobă numirea în Consiliul Consultativ al Spitalului de Urgență pentru Copii „Sf. Ioan” din Galați , următorilor membri:

  • 1. Gogoncea Gabriel Camel

  • 2. Palade Viorica

  • 3. Câmpeanu Rodica

Art.2- Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Manoliu Mihai

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei