Hotărârea nr. 11/2008

Desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local in Consiliul de Administratie al Colegiului Tehnic "Paul Dimo" din Galati

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr.11 din 31 01 2008

privind: desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local în Consiliul de Administrație al Colegiului Tehnic „Paul Dimo” din Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre:169/1712 2007

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 31 01 2008;

Având în vedere expunerea de motive nr.122 410/18 12 2007, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr.122 412/18 12 2007, al Serviciului Management Resurse Umane;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere adresa nr. 2405/12 11 2007;

Având în vedere prevederile art.145, alin.6 din Legea învățământului nr.84/1995, republicată, actualizată;

Având în vedere prevederile art. 36, alin. 1 și art.39, alin.1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 , republicată;

H O TĂ R Ă Ș T E

Art.i—Se aprobă desemnarea domnului consilier Gutter Mircea în Consiliul de Administrație al Colegiului Tehnic „Paul Dimo” din Galați.

Art.2- Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Manoliu Mihai

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei