Hotărârea nr. 98/2007

Modificarea si completarea art.6 din Normele Metodologice privind modul de calcul al contributiei lunare de intretinere pentru beneficiarii Caminului pentru Persoane Varstnice "Sfantul Spiridon" Galati si sustinatorii legali ai acestora, aprobate prin HCL nr. 7/1.02.2007

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

H O T Ă R Â R E A nr. 98

din 13 03 2007

privind:modificarea și completarea art.6 din Normele Metodologice privind modul de calcul al contribuției lunare de întreținere pentru beneficiarii Căminului pentru Persoane Vârstnice « Sfântul Spiridon » Galați și susținătorii legali ai acestora , aprobate prin HCL nr.7/1 02 2007

Consiliul local al municipiului Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a inițiatorului;

Având în vedere raportul de specialitate nr.21 646/13 03 2007;

Având în vedere raportul comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art.24, alin.3 și art.25, alin.5, lit.”b” din Legea nr.281/2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 17/2000 privind asistenta sociala a persoanelor varstnice;

Având în vedere prevederile art. 36,alin.1, alin. 2, lit. „d”, alin.6, lit.”a” pct.2, din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată;

H O T Ă R Ă Ș T E

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

Art.1 - Se aprobă modificarea și completarea art.6 din Normele Metodologice privind modul de calcul al contribuției lunare de întreținere pentru beneficiarii Căminului pentru Persoane Vârstnice « Sfântul Spiridon » Galați și susținătorii legali ai acestora , aprobat prin HCL nr.7/1 02 2007, conform prevederilor anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Popa Marian

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei

HOTĂRÂREA ÎNTRUNEȘTE CONDIȚIILE DE LEGALITATE

S E C R E T A R

Grigore Matei