Hotărârea nr. 97/2007

Aprobarea Acordului de parteneriat intre judetul Braila, municipiul Braila, judetul Galati si municipiul Galati in vederea infiintarii unei zone de dezvoltare intercomunitara

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr.97

din 13 03 2007

privind: aprobarea Acordului de partenereiat între județul Brăila, municipiul Brăila, județul Galați și municipiul Galați în vederea înființării unei zone de dezvoltare intercomunitară

Consiliul local al municipiului Galați Inițiator: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a inițiatorului;

Având în vedere raportul de specialitate nr.21 822/13 03 2007;

Având în vedere raportul comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art. 36,alin.1, alin. 2, lit. „e”, alin.7, lit.”c din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.1 - Se aprobă Acordul de parteneriat de între județul Brăila, municipiul Brăila, județul Galați și municipiul Galați în vederea înființării unei zone de dezvoltare intercomunitară, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Se mandatează Primarul municipiului Galați să semneze acordul de parteneriat prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre.

Art.3 - Contribuția Consiliului Local Galați la realizarea obiectivelor prevăzute în Acord se va plăti de la bugetul local al municipiului Galați.

Art.4 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.5- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință Popa Marian

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei

HOTĂRÂREA ÎNTRUNEȘTE CONDIȚIILE DE LEGALITATE

S E C R E T A R

Grigore Matei

ANEXA

La HCL nr.97/13 03 2007

ACORD DE PARTENERIAT

 • I. CADRUL GENERAL

Acordul de parteneriat se încheie în temeiul prevederilor art.36, alin.7, lit.”c” din Legea nr.215/2001, republicată, a Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale și a

Protocolului încheiat în data de 17 02 2007 prin care reprezentanții unităților administrativ teritoriale partenere doresc să desfășoare unele activități de interes comun în scopul constituirii unei zone de dezvolatre intercomunitară.

 • II.  PĂRȚILE ACORDULUI

Județul Brăila - Consiliul Județului Brăila cu sediul în Brăila, P-ța Independenței nr.1, reprezentat prin Gheorghe Bunea Stancu - Președinte

Municipiul Galați - Consiliul Local Galați, cu sediul în Galați, str. Domnească nr.38, reprezentat prin Dumitru Nicolae - Primar

Județul Galați - Consiliul Județului Galați, cu sediul în Galați, str. Eroilor nr.7, reprezentat prin Eugen Durbacă - președinte;

Municipiul Brăila - Consiliul Local Brăila, cu sediul în Brăila, P-ța Independenței nr.1, reprezentat prin Constantin Sever Cibu - Primar

Au convenit încheierea prezentului Acord de parteneriat

 • III. OBIECTUL ACORDULUI

 • 1. Derularea în parteneriat, de către părțile semnatare , a proiectului de înființare a unei Zone de Dezvoltare Intercomunitară situată între municipiile Galați și Brăila, pe teritoriul județului Brăila, alăturat DN 22 B.

 • 2. Angajarea unui consultant de specialitate care va întocmi documentația necesară înființării zonei de dezvoltare intercomunitară.

 • 3. Prezenta asociere nu crează o persoană juridică distinctă, nu reprezintă o relație de afaceri ci o relație între administrațiile publice partenere, care implică distribuirea responsabilităților apărute în timpul derulării proiectului.

 • IV.  OBLIGAȚIILE ȘI RESPONSABILITĂȚILE PĂRȚILOR Obligațiile partenerilor

 • •  Să întocmescă un plan de activitate pentru realizarea obiectivelor parteneriatului;

 • •  Să selecteze și să angajeze un consultant de specialitate ce va întocmi documentația necesară înființării zonei de dezvoltare intercomunitară;

 • •  Să coordoneze toate activitățile necesare înființării zonei de dezvoltare intercomunitară menționată la cap.III.

 • •  Să semneze contractul de consultanță încheiat cu firma de consultanță specializată, fiecare partener având calitatea de beneficiar;

 • •  Să sprjine consultantul de specialitate desemnat prin furnizarea tuturor datelor, informațiilor și înscrisurilor necesare elaborării documentației prevăzută la cap.III din prezentul acord.

 • V.  FINANȚAREA PROIECTULUI

 • 1. Plata serviciilor de consultanță se va face din bugetele proprii ale partenerilor, pe baza facturilor emise de prestator;

 • 2. Facturarea se va efectua separat pentru fiecare partener, în cote egale.

 • VI.  DURATA ACORDULUI

Acordul de parteneriat intră în vigoare la data semnării lui de către toate părțile, iar durata de valabilitate este egală cu cea a derulării proiectului.

 • VII. ÎNCETAREA PARTENERIATULUI

Acordul de parteneriat își încetează valabilitatea în următoarele condiții:

 • •  Hotărârea comună a părților semnatare;

 • •  Neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor  și

celorlalte clauze ale acordului de parteneriat;

 • •  Alte cauze prevăzute de lege.

 • VIII. CLAUZE FINALE

 • 1. Fiecare partener va desemna persoane ce se vor constitui într-un secretariat executiv al proiectului și care vor facilita accesul consultantului de specialitate la toate datele necesare întocmirii documentației prevăzute în prezentul acord.

 • 2. Modificările și completările aduse prezentului parteneriat se vor face numai cu acordul scris al părților semnatare;

 • 3. Fiecare partener este obligat să achite contravaloarea serviciilor de consultanță, în cote egale.

 • 4. În cazul nerespectării obligației prevăzute la pct.3, unitatea administrativ teritorială în culpă suportă toate costurile generate de neîndeplinirea obligației;

 • 5. În cazul în care, ca urmare a nerespectării obligației prevăzute la pct.3, s-au plătit sume reprezentând penalități sau daune, părțile care și-au îndeplinit obligația au drept de regres împotriva partenerului pentru recuperarea sumelor respective.

 • 6. Neînțelegerile apărute între părțile semnatare ale acordului vor fi soluționate pe cale amiabilă, iar în cazul în care nu este posibilă rezolvarea pe această cale ele vor fi supuse spre soluționare instanțelor de drept comun competente.

 • 7. Prezentul acord a fost încheiat într - un de____ exemplare originale , câte__

pentru fiecare parte semnatară, având aceași forță juridică probantă, astăzi ______________ data semnării.

CONSILIUL JUDEȚULUI BRĂILA PREȘEDINTE


CONSILIUL JUDEȚULUI GALAȚI

PREȘEDINTE

CONSILIUL LOCAL BRĂILA

PRIMAR

CONSILIU LOCAL GALAȚI

PRIMAR