Hotărârea nr. 95/2007

Aprobarea cuantumului compensarii cresterilor neprevizionate ale preturilor la combustibilii folositi pentru producerea de energie termica furnizata populatiei prin sisteme centralizate si a subventiei pentru acoperirea integrala a diferentei dintre pretul de producere, transport, distributie si furnizare a energiei termice livrate populatiei si pretul local de referinta a energiei termice furnizate populatiei prin sisteme centralizate, in anul 2007

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr. 95 din 13 03 2007

privind: aprobarea cuantumului compensării creșterilor neprevizionate ale prețurilor la combustibilii folosiți pentru producerea de energie termică furnizată populației prin sisteme centralizate și a subvenției pentru acoperirea integrală a diferenței dintre prețul de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice livrate populației și prețul local de referință a energiei termice furnizate populației prin sisteme centralizate, în anul 2007

Consiliul local al municipiului Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a inițiatorului;

Având în vedere raportul de specialitate nr.21 676/13 03 2007;

Având în vedere raportul comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art.13, alin.4, art.28 și art.29 din Ordinului MAI nr.125/2007 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru compensarea pierderilor inregistrate ca urmare a prestarii serviciilor de interes economic general de catre societatile care produc, transporta, distribuie si furnizeaza energie termica, continuta de Ordonanta Guvernului nr. 36/2006 privind instituirea preturilor locale de referinta pentru energia termica furnizata populatiei prin sisteme centralizate;

Având în vedere prevederile art. 36,alin.1, din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1 - Se aprobă parametrii pentru calculul compens ă rii, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2- Prin dispoziția Primarului municipiului Galați se va aproba regulamentul pentru controlul și revizuirea compensărilor, a modalităților de evitare și recuperare a supracompensărilor, precum și desemnarea persoanelor care să efectueze controlul compensării și al supracompensării

Art.3 - Se aprobă suma de 54 lei/Gcal (inclusiv TVA) reprezentând compensarea unitară pentru combustibil în funcție de care se alocă de la bugetul de stat către bugetul local sumele necesare pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale prețurilor la combustibilii folosiți de către SC ELECTROCENTRALE GALAȚI SA pentru producerea de energie termică destinată populației din municipiul Galați.

Art. 4 (1) Se aprobă suma de 19,62 lei/Gcal (inclusiv TVA) reprezentând subvenția unitară care se acordă de la bugetul local pentru acoperirea diferenței dintreprețul de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice livrate populației și prețul local de referință , după acordarea sumelor de la bugetul de stat prevăzute la art.3.

(2) Se aprobă suma de 2,59 lei/Gcal (inclusiv TVA) reprezentând subvenția unitară care se acordă de la bugetul local pentru acoperirea diferenței dintre prețului local de referință și prețul local de facturare.

Art.5- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei

hotărâri.

Președinte de ședință

Popa Marian

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei

HOTĂRÂREA ÎNTRUNEȘTE CONDIȚIILE DE LEGALITATE

S E C R E T A R

Grigore Matei