Hotărârea nr. 9/2007

Aprobarea costului mediu lunar, a contributiei lunare de intretinere si a normelor metodologice privind modul de calcul al contributiei lunare de intretinere pentru beneficiarii Caminului pentru Persoane Varstnice Stefan cel Mare si Sfant" Galati si sustinatorii legali ai acestora

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr. 9 din 1 02 2007

privind: aprobarea costului mediu lunar, a contribuției lunare de întreținere și a normelor metodologice privind modul de calcul al contribuției lunare de întreținere pentru beneficiarii Căminului pentru Persoane Vârstnice «Ștefan cel Mare și Sfânt » Galați și susținătorii legali ai acestora

Consiliul local al municipiului Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a inițiatorului;

Având în vedere raportul de specialitate nr.5688/23 01 2007;

Având în vedere raportul comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art.24, alin.3 și art.25, alin.5, lit.”b” din Legea nr.281/2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 17/2000 privind asistenta sociala a persoanelor varstnice;

Având în vedere prevederile art. 38,alin.1, alin. 2, lit.”b”, „d”, alin.4, lit.”a”, alin.6, lit.”a” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 46, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.1 — Se aprobă costul mediu lunar de întreținere în Căminul pentru Persoane Vârstnice « Ștefan cel Mare și Sfânt » Galați, pentru anul 2007, în cuantum de 381,84 lei.

Art.2 - Se aprobă contribuția lunară de întreținere datorată de asistați și /sau susținători legali, în Căminul pentru Persoane Vârstnice « Ștefan cel Mare și Sfânt» Galați, în cuantum de 290 lei.

Art.3 - Se aprobă normele metodologice privind modul de calcul al contribuției lunare de întreținere, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.5- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință Gogoncea Gabriel Camel

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei

HOTĂRÂREA ÎNTRUNEȘTE CONDIȚIILE DE LEGALITATE

S E C R E TA R

Grigore Matei

ANEXA La HCL nr.9/1 02 2007

Norme Metodologice privind stabilirea costului mediu lunar și a contribuției lunare de întreținere datorată de asistații în Căminul pentru Persoane Vârstnice ”Ștefan cel Mare și Sfânt” Galați și susținătorii lor legali, conform Legii nr.281/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice

SECȚIUNEA I

COSTUL MEDIU LUNAR DE ÎNTREȚINERE

Art. 1 - (1) Costul mediu lunar de întreținere se stabilește în funcție de gradul de dependență al persoanei vârstnice îngrijite și are în vedere cheltuielile de întreținere, pentru hrană și gospodărie, obiecte de inventar, echipament și cazarmament, materiale sanitare și altele asemenea, în conformitate cu clasificația bugetară specifică autorităților administrației publice locale.

 • (2) Costul mediu lunar de întreținere trebuie să asigure îndeplinirea nivelului standardelor de calitate pentru serviciile oferite, adoptate și aprobate în condițiile legii. Art.2 - (1) Costul mediu lunar real pentru întreținerea în cămin a unei persoane asistate, stabilit pe baza cheltuielilor înregistrate în cele 12 luni ale anului 2006, este de 381,84 RON și se prezintă astfel:

 • -  bunuri și servicii                 - 142 RON

 • -  hrană                      - 220 RON

 • -  bunuri de natura obiectelor de inventar - 19,84 RON

(2) Costul mediu lunar de întreținere pentru anul 2007 va fi mai ridicat, comparativ cu cel stabilit pentru anul în curs, conform prevederilor Ordinului nr.246/17.05.2006 privind aprobarea Standardelor minime specifice de calitate pentru serviciile de asistență socială în centrele rezidențiale pentru persoanele vârstnice.

SECȚIUNEA II

CONTRIBUȚIA LUNARĂ DE ÎNTREȚINERE DATORATĂ DE PERSOANELE VÂRSTNICE ÎNGRIJITE ÎN CĂMIN ȘI/SAU SUSȚINĂTORII LEGALI

Art. 3 - Cererea pentru ingrijirea in cămin, insotita de Fisa de evaluare socio-medicala, este transmisa asistentului social al căminului, care completeaza dosarul cu documentele necesare pentru stabilirea contributiei lunare de intretinere.

Art.4 - (1) Persoanele îngrijite în cămin care realizează venituri proprii din pensii de orice natură, indiferent de fondurile din care se plătesc acestea, din indemnizații sau din alte drepturi acordate potrivit legii și din alte surse cu caracter permanent, precum și susținătorii legali ai acestora au obligația să plătească lunar o contribuție de întreținere stabilită pe baza costului mediu lunar de întreținere.

(2) La calculul veniturilor realizate de asistat nu se iau în considerare drepturile bănești care se suspendă pe perioada de îngrijire în cămin.

Art.5 - (1) Acoperirea valorii integrale a contribuției lunare se stabilește astfel:

 • a) persoanele vârstnice care au venituri și sunt îngrijite în cămin datorează contribuția lunară de întreținere de 60% din valoarea veniturilor personale lunare, fără a depăși costul mediu lunar de întreținere aprobat prin HCL.

 • b) în cazul în care veniturile proprii ale persoanei vârstnice sunt mai mici decât costul mediu lunar de întreținere, diferența până la concurența valorii integrale a contribuției lunare de întreținere se va plăti de către susținătorii legali ai persoanei vârstnice îngrijite în cămin, dacă realizează venit pe membru de familie mai mare decât salariul minim brut pe țară în vigoare.

(2) Contribuția de întreținere se datorează în următoarea ordine de obligare la plată:

 • a) soțul pentru soție sau, după caz, soția pentru soț

 • b) copiii pentru părinți

 • c) părinții pentru copii

Art.6 - (1) La stabilirea cuantumului contribuției de întreținere în sarcina altor persoane decât cea internată în cămin (susținătorii legali) în situația în care aceștia nu au venituri proprii sau veniturile pe care le au sunt insuficiente pentru plata integrală a contribuției, se procedează după cum urmează:

 • a) din veniturile medii lunare ale acestor persoane se scad eventualele obligații legale de întreținere, aflate în executare

 • b) se stabilește venitul total pe familie și apoi se împarte la numărul de persoane care compune familia

 • c) în raport cu suma astfel rezultată, se stabilește obligativitatea la plată a susținătorului legal dacă realizează venit pe membru de familie mai mare decât salariul minim brut pe țară

 • d) dacă după achitarea obligațiilor legale de întreținere și a contribuției pentru cămin suma rezultată este insuficientă pentru a asigura un trai normal (dovedit cu acte justificative) susținătorul legal, în urma unei anchete sociale, riguros întocmită, este scutit de plata contribuției. Aceste prevederi se vor aplica numai în cazuri excepționale, pentru situațiile respective se va obține și avizul Consiliului Consultativ.

 • e) în cazul în care persoanele vârstnice lipsesc din cămin pe perioade mai mari de 5 zile, contribuția de întreținere se recalculează, scăzându-se alocația de hrană corespunzătoare zilelor respective; recalcularea se face numai pentru situațiile în care contribuția lunară de întreținere, stabilită ca obligație de plată, este egală cu costul mediu lunar de întreținere.

 • (2) Susținătorii legali au obligația, ca din veniturile proprii, să completeze contribuția lunară de întreținere stabilită printr-un angajament de plată, numai în cazurile când persoana asistată se află în nevoie și în imposibilitate de a-și achita integral costul mediu lunar de întreținere.

 • (3) Dacă prin aplicarea cotei prevăzute la art.3, alin.1, lit.a), se acoperă valoarea totală a contribuției lunare, susținătorii legali nu mai sunt sinuți la plata contribuției de întreținere.

Art.7 - (1) Obligația de plată a contribuției lunare de întreținere în sarcina persoanei vârstnice și/sau a susținătorilor legali se stabilește printr-un angajament de plată, semnat de persoana vârstnică, de reprezentantul său legal sau, după caz, și/sau de susținătorul legal.

 • (2) Angajamentul de plată constituie titlu executoriu.

 • (3) Obligația de plată a contribuției lunare în sarcina susținătorilor legali se poate stabili și prin hotărâre judecătorească.

Art.8 - (1) În cazul în care obligația de plată a contribuției de întreținere ar reveni mai multor persoane, ea poate fi plătită și numai de către una din acestea care își asumă obligația de întreținere.

(2) Pentru persoanele obligate la plata contribuției de întreținere, la stabilirea nivelului acesteia se iau în considerare toate veniturile nete provenind din salarii și din alte drepturi salariale, pensii, ajutor de șomaj, ajutor de integrare profesională, alocație de sprijin, ajutoare și indemnizații cu caracter permanent acordate potrivit legii, încasări bănești de la societățile și asociațiile agricole, veniturile obținute din activitățile de valorificare a produselor agricole și a celor provenite din industria casnică și meșteșugărească prin exercitarea meseriilor, din vânzări și închirieri de locuințe și terenuri, prin prestări de servicii precum și orice alte venituri realizate.

Art.9 - (1) Conducerea căminului este obligată să informeze persoanele cu care a încheiat angajamentul de plată ori de câte ori intervin modificări ale costului mediu lunar de întreținere sau ale veniturilor persoanelor îngrijite în baza cărora se recalculează cuantumul contribuției lunare de întreținere.

(2) În vederea stabilirii contribuției lunare de întreținere, dosarul solicitantului va cuprinde referatul de anchetă socială, fișa de evaluare sociomedicală, precum și următoarele acte privind starea civilă, componența familiei și situația materială a persoanei îngrijite, respectiv a persoanelor din familie sau a susținătorilor legali care pot fi obligați la plată:

 • -  Copii de pe certificatele de naștere și de căsătorie ale persoanei îngrijite în cămin, ale părinților, ale copiilor, ale soțului sau soției după caz.

 • -  Declarație legalizată privind lipsa susținătorilor legali, după caz.

 • -  Acte doveditoare privind veniturile, respectiv adeverința de salariu, talon de pensie, adeverință din care să rezulte dacă figurează sau nu cu venit eliberată de Administrația Financiară, alte acte, după caz.

- Copie după ultima hotărâre judecătorească definitivă prin care s-a stabilit obligația de întreținere ale unor persoane în favoarea sau în obligația asistatului din cămin, dacă este cazul.

- Copie după ultima hotărâre judecătorească definitivă prin care cei care datorează plata contribuției de întreținere au stabilite obligații de întreținere și față de alte persoane.

 • (3) Contribuția de întreținere datorată atât de asistat, cât și de susținătorii legali se stabilește de către conducerea căminului și se consemnează în angajamentul de plată semnat de persoana care se obligă să facă plata.

 • (4) În angajamentul de plată se menționează și consimțământul persoanei care urmează să achite contribuția lunară de întreținere în condițiile creșterii cuantumului acesteia ca urmare a majorării nivelului veniturilor și a modificării costului mediu lunar de întreținere în cămin, precum și obligația de a aduce la cunoștința conducerii căminului orice modificare intervenită în situația veniturilor personale sau ale familiei asistatului, îngrijit în Căminul pentru Persoane Vârstnice ”Ștefan cel Mare și Sfânt” Galați.

 • (5) Recalcularea contribuției de întreținere ca urmare a modificărilor veniturilor asistaților sau ale persoanelor obligate la plata contribuției se va efectua de către cămin, cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare.

Art.10 - (1) Contribuțiile de întreținere în cămin nu sunt supuse penalizărilor de întârziere, nefiind un venit la bugetul local.

(2) Neplata contribuției de întreținere în termen de 45 de zile de la data emiterii facturii, conduce la pierderea de drept a calității de asistat. De asemenea, atât asistatul cât și susținătorul legal rău platnic pot fi acționați în instanța de judecată după epuizuarea tuturor căilor de conciliere.”

Președinte de ședință

Gogoncea Gabriel Camel