Hotărârea nr. 621/2007

Modificarea art. 1 din HCL nr. 460/2007 referitor la acceptul trecerii unor mijloace fixe din patrimoniul C.N.C.F. "C.F.R." S.A. in proprietatea publica a municipiului Galati si in administrarea Consiliului Local al municipiului Galati

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

_ _

H O T Ă R Â R E A nr.621

din 13 12 2007

privind: modificarea art.1 din HCL nr.460/2007 referitor la acceptul trecerii unor mijloace fixe din patrimoniul C.N.C.F. „C.F.R.” S.A. în proprietatea publică a municipiului Galați și în administrarea Consiliului Local al municipiului Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre:142/11 12 2007

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 13 12 2007;

Având în vedere expunerea de motive nr. 119 240/11 12 2007, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr.119 238/11 12 2007, al Direcției Gestiunea Patrimoniului;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere adresa nr.3036/2007 , Companiei Naționale de Căi Ferate “CFR” SA București;

Având în vedere prevederile art.9, alin.1 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, actualizată;

Având în vedere prevederile art. 36,alin.1, alin.2, lit.”c”, din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 , republicată;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.I - Se aprobă modificarea și completarea art.1 din HCL nr.460/2007, care va avea următorul cuprins:

Art.1 - Se acceptă trecerea fără plată a unor active cu caracter social, din patrimoniul C.N.C.F. „C.F.R.” S.A. în proprietatea publică a municipiului Galați și în administrarea Consiliului Local al municipiului Galați, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.”

Art.II- Hotărârea se înaintează Instituției Prefectului în vederea promovării unei hotărâri de Guvern.

Art.III - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.IV- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Podlați Lucian

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei

Președinte de ședință

Podlați Lucian


ANEXA

la HCL nr.621/13 12 2007

Nr.

crt.

Mijloace fixe

Observații

1.

Terenul și rețelele tehnico-edilitare limitrofe ansamblului blocurilor de locuințe de pe str. Alexandru Davila

-

2.

Rețele exterioare apă canal și Stație de Clorinare din Stația CF Barboși Călători

 • - stația de clorinare ape uzate Barboși Călători

 • - sistemul de alimentare cu apă și evacuare a apelor uzate:

 • - rețele de apă:

 • •  lungime rețea apă principală-700 m

 • •  rețea de apă din fontă cu diametrul de 150 mm

 • - rețele de canalizare:

 • •  lungime rețea de canalizare până la Stația de Clorinare-1600 m

 • - cămine

3.

Punct termic C.F.R.2 și rețele termice, precum și terenul aferent infrastructurii blocurilor

- S teren = 196,68 mp.

 • punct termic

 • •  rețele termice exterioare

 • •  tunel canal exterior (bl. CD)

 • •  rețele termice în canale bl. CD

 • •  conducte de termoficare în canale de protecție

 • •  canale protecție pentru rețele deviație la bloc 100 AP

4.

Rețelele de alimentare cu apă și sistemul de canalizare, aferente locuințelor de pe str. Toamnei și Macazului