Hotărârea nr. 619/2007

Acceptul trecerii imobilului situat in Galati, str. Saturn nr. 6A, din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Sanatatii Publice in domeniul public al municipiului Galati si in administrarea Consiliului Local Galati

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

_ _

H O T Ă R Â R E A nr.619

din 13 12 2007

privind: acceptul trecerii imobilului situat în Galați, str. Saturn nr.6A, din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Sănătății Publice în domeniul public al municipiului Galați și în administrarea Consiliului Local Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre:140 /27 11 2007

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 13 12 2007;

Având în vedere expunerea de motive nr.113 408/27 11 2007, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr.113 406/27 11 2007, al Direcției Gestiunea Patrimoniului;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere adresa nr.11036/29 10 2007, Autorității de Sănătate Publică a Județului Galați;

Având în vedere prevederile art.9, alin.1 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, actualizată;

Având în vedere prevederile art. 36,alin.1, alin. 2, lit.”c” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 , republicată;

H O TĂ R Ă Ș T E

Art. 1- Se acceptă trecerea imobilului situat în Galați, str. Saturn nr.6A, din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Sănătății Publice în domeniul public al municipiului Galați și în administrarea Consiliului Local Galați.

Imobilul este prevăzut în anexa care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Hotărârea se înaintează Instituției Prefectului în vederea promovării unei hotărâri de Guvern.

Art.3 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.4 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Podlați Lucian

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei