Hotărârea nr. 618/2007

Trecerea din domeniul public in domeniul privat al municipiului in vederea scoaterii din functiune, valorificarii si casarii, a unor active (mijloace) fixe corporale aflate in concesiunea S. C. Apaterm S.A. Galati

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr.618

din 13 12 2007

privind: trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului în vederea scoaterii din funcțiune, valorificării și casării, a unor active (mijloace) fixe corporale aflate în concesiunea S. C. Apaterm SA. Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre:139 /9 11 2007

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 13 12 2007;

Având în vedere expunerea de motive nr.106 724/9 11 2007, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr.106370/8 11 2007, al Direcției Economice și al Direcției Gestiunea Patrimoniului;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art.1 din HCL nr.68/1998 privind înființarea Societății Comerciale APATERM SA Galați, prin reorganizarea RA Gospodărie Comunală Galați, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere adresa nr. 15 712/23 10 2007 Societății Comerciale APATERM S.A. Galați;

Având în vedere prevederile art. 1 și art. 2 din OG nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare și valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativ -teritoriale;

Având în vedere prevederile art. 10, alin. 2 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, actualizată;

Având în vedere prevederile art. 21 și art. 23 din HG nr. 909/1997 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale și necorporale, modificată și completată prin OG nr. 54/1997, actualizată;

Având în vedere prevederile art. 36,alin.1, alin.2, lit.”c”, alin.5, lit.”a” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 , republicată;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.1 - Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului în vederea scoaterii din funcțiune, valorificării și casării, a unor active (mijloace) fixe corporale aflate în concesiunea S. C. Apaterm S.A. Galați, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - După scoaterea din funcțiune a activelor (mijloacelor) fixe corporale prevăzute la art. 1, se va proceda la valorificarea acestora conform prevederilor legale.

Art.3 -Valoarea bunurilor aflate în concesiunea Societății Comerciale APATERM S.A. se diminuează corespunzător cu valoarea de inventar a bunurilor casate efectiv.

Art.4 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.5 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Podlați Lucian

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei