Hotărârea nr. 616/2007

Acceptul trecerii fara plata a unui teren in suprafata de 2416,03mp, din proprietatea publica a statului, administrarea Ministerului Transporturilor si concesiunea CN Administratia Porturilor Dunarii Maritime S.A. Galati, in proprietatea publica a municipiului Galati si in administrarea Consiliului Local al municipiului Galati

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr.616

din 13 12 2007

privind: acceptul trecerii fără plată a unui teren în suprafață de 2416,03 mp, din proprietatea publică a statului, administrarea Ministerului Transporturilor și concesiunea CN Administrația Porturilor Dunării Maritime - SA Galați, în proprietatea publică a municipiului Galați și în administrarea Consiliului Local al municipiului Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre:137/16 11 2007

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 13 12 2007;

Având în vedere expunerea de motive nr.109 292/16 11 2007, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr.108 002/13 11 2007, al Direcției Gestiunea Patrimoniului;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere Hotărârea nr.1/22 11 2006 a Adunării Generale a Acționarilor din Compania Națională „APDM Galați” SA;

Având în vedere prevederile art. 9, alin.1 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, actualizată;

Având în vedere prevederile art. 36,alin.1, alin.2, lit.”c” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 , republicată;

H O TĂ R Ă Ș T E

Art.1 - Se acceptă trecerea fără plată a unui teren în suprafață de 2416,03 mp, din proprietatea publică a statului, administrarea Ministerului Transporturilor și concesiunea CN Administrația Porturilor Dunării Maritime - SA Galați, în proprietatea publică a municipiului Galați și în administrarea Consiliului Local al municipiului Galați.

Terenul este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Hotărârea se înaintează Instituției Prefectului în vederea promovării unei hotărâri de Guvern.

Art.3 - Se revocă HCL nr.156/20 04 2006 privind acceptul trecerii din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului în proprietatea publică a municipiului Galați și administrarea Consiliului Local Galați a terenului situat în Galați, str. Portului.

Art.4 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.5- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Podlați Lucian

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei