Hotărârea nr. 615/2007

Atribuirea directa prin contract de concesiune, societatii comerciale APA CANAL SA, pana la data de 6.12.2009, a obiectivului de investitii Modernizare strada Campului - retele de apa si canalizare

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

_ _

H O T Ă R Â R E A nr.615

din 13 12 2007

privind: atribuirea directă prin contract de concesiune, societății comerciale APĂ CANAL

SA, până la data de 6 12 2009, a obiectivului de investiții Modernizare strada

Cîmpului - rețele de apă și canalizare

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre:136/27 11 2007

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 13 12 2007;

Având în vedere expunerea de motive nr.112 840/27 11 2007, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr.112 826/27 11 2007, al Direcției Gestiunea Patrimoniului;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art.59, alin.1 și 3 din OUG nr.54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică;

Având în vedere prevederile art.36,alin.1, alin.2,lit.”c” și alin 5, lit.”a” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 , republicată;

H O TĂ R Ă Ș T E

Art. 1- Se aprobă atribuirea directă prin contract de concesiune, societății comerciale APĂ CANAL SA, până la data de 612 2009, a obiectivului de investiții Modernizare strada Cîmpului - rețele de apă și canalizare

Obiectivul este prevăzut în anexa care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Podlați Lucian

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei

Președinte de ședință Podlați Lucian


ANEXA

la HCL nr.615/13 12 2007

Modernizare str. CÎMPULUI - Rețele de apă și canalizare

Nr. crt.

Denumire mijloace fixe

Nr. de inventar

Cod de clasificare

D.N. (ani)

Valoare de inventar (lei)

1.

Rețea de apă rece

26076

1.8.6.

30

1.015.429,20

  • - PEHD, Dn 200 mm, CV = 3 buc. - 600 ml.

  • - PEHD, Dn 350 mm, CV = 2 buc. - 620 ml.

  • - PEHD, Dn 400 mm, CV = 2 buc. - 620 ml.

2.

Rețea de canalizare

26075

1.8.7.

40

278.936,14

PREMO, Dn 40 cm, CV = 26 buc., Gs =

22 buc. - 585 ml.

TOTAL

1.294.365,34