Hotărârea nr. 613/2007

Atribuirea directa prin contract de concesiune, societatii comerciale APA CANAL SA, pana la data de 6.12.2009, a obiectivelor: Reparatii capitale la conductele si bran?amentele de apa ce alimenteaza blocurile 10B, 10D, 10E, 9F-H, 9A-9B din str. Siderurgistilor si blocurile C2-C2B din cartier I.C.Frimu

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

_ _

H O T Ă R Â R E A nr.613 din 13 12 2007

privind: atribuirea directă prin contract de concesiune, societății comerciale APĂ CANAL SA, până la data de 6 12 2009, a obiectivelor: Reparații capitale la conductele și branșamentele de apă ce alimentează blocurile 10B, 10D, 10E, 9F - H, 9A - 9B din str. Siderurgiștilor și blocurile C2 - C2B din cartier I.C.Frimu

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre:145/4 12 2007

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 13 12 2007;

Având în vedere expunerea de motive nr.115 836/4 12 2007, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr.115 834/4 12 2007, al Direcției Gestiunea Patrimoniului;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art.59, alin.1 și 3 din OUG nr.54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică;

Având în vedere prevederile art.36,alin.1, alin.2,lit.”c” și alin 5, lit.”a” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 , republicată;

H O TĂ R Ă Ș T E

Art. 1- Se aprobă atribuirea directă prin contract de concesiune, societății comerciale APĂ CANAL SA, până la data de 612 2009, a obiectivelor: Reparații capitale la conductele și branșamentele de apă ce alimentează blocurile 10B, 10D, 10E, 9F - H, 9A -9B din str. Siderurgiștilor și blocurile C2 - C2B din cartier I.C.Frimu

Obiectivele sunt prevăzute în anexa care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Podlați Lucian

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei

Președinte de ședință Podlați Lucian


ANEXA

la HCL nr.613/13 12 2007

Nr. crt.

Denumire mijloace fixe

Nr. de inventar

Cod de clasificare

D.N. (ani)

Valoare de inventar (lei)

1.

Reparații capitale la conducta de apă rece ce alimentează blocurile 10B, 10D 10E din str. Siderurgiștilor

27006

1.8.6.

36

17.403,48

  • - țeavă OL, Dn 168 - 100 ml.

  • - țeavă Zn 2" - 40 ml.

2.

Reparații capitale la conducta de apă rece ce alimentează blocurile 9F - H din str. Siderurgiștilor

27007

1.8.6.

36

9.003,18

  • - țeavă Ol, Dn 168 - 50 ml.

  • - țeavă Zn 2" - 14 ml.

3.

Reparații capitale la conducta de apă rece ce alimentează blocurile 9A - 9B din str. Siderurgiștilor

27008

1.8.6.

36

7.072,40

  • - țeavă Ol, Dn 168 - 38 ml.

  • - țeavă Zn 2" - 10 ml.

4.

Reparații capitale la conducta de apă rece ce alimentează blocurile C2 -C2B din cartier I.C.Frimu

27009

1.8.6.

36

18.465,83

  • - țeavă Ol, Dn 168 - 60 ml.

  • - țeavă Zn 2" - 50 ml.

TOTAL

51.944,89