Hotărârea nr. 612/2007

Atribuirea directa prin contract de concesiune, societatii comerciale APA CANAL SA, pana la data de 6.12.2009, a obiectivelor: Reparatii capitale la retelele de canalizare aferente blocurilor G1-G4 din Micro 17, C16, C21, B5 din Tiglina II si la reteaua de apa rece ce alimenteaza blocurile 7G - SC65 de pe str. Siderurgistilor

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

_ _

H O T Ă R Â R E A nr.612

din 13 12 2007

privind: atribuirea directă prin contract de concesiune, societății comerciale APĂ CANAL SA, până la data de 6 12 2009, a obiectivelor: Reparații capitale la rețelele de canalizare aferente blocurilor Gi - G4 din Micro 17, C16, C21, B5 din Țiglina II și la rețeaua de apă rece ce alimentează blocurile 7G - SC 65 de pe str. Siderurgiștilor

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre:144/5 12 2007

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 13 12 2007;

Având în vedere expunerea de motive nr.116 338/5 12 2007, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr.115 838/4 12 2007, al Direcției Gestiunea Patrimoniului;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art.59, alin.1 și 3 din OUG nr.54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică;

Având în vedere prevederile art.36,alin.1, alin.2,lit.”c” și alin 5, lit.”a” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 , republicată;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1- Se aprobă atribuirea directă prin contract de concesiune, societății comerciale APĂ CANAL SA, până la data de 6 12 2009, a obiectivelor: Reparații capitale la rețelele de canalizare aferente blocurilor Gi - G4 din Micro 17, C16, C21, B5 din Țiglina II și la rețeaua de apă rece ce alimentează blocurile 7G - SC 65 de pe str. Siderurgiștilor.

Obiectivele sunt prevăzute în anexa care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Podlați Lucian

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei

Președinte de ședință Podlați Lucian


ANEXA

la HCL nr.612/13 12 2007

Nr. crt.

Denumire mijloace fixe

Nr. de inventar

Cod de clasificare

D.N. (ani)

Valoare de inventar (lei)

1.

Reparații capitale la rețelele de canalizare aferente blocurilor G1 -G4 din Micro 17

27186

1.8.7.

48

86.987,76

- tub HOBAS Dn 300 - 160 ml.

2.

Reparații capitale la rețelele de canalizare aferente blocurilor C16, C21, B5 din Țiglina II

27188

1.8.7.

48

115.592,89

- tub HOBAS Dn 300 - 48 ml.

3.

Reparații capitale la conducta de apă rece ce alimentează blocurile 7G -SC65 din str. Siderurgiștilor

27187

1.8.6.

36

9.449,35

  • - țeavă Ol, Dn 200 - 400 ml.

  • - țeavă Zn 2" - 21 ml.

TOTAL

212.030