Hotărârea nr. 611/2007

Atribuirea directa prin contract de concesiune, societatii comerciale APA CANAL SA, pana la data de 6.12.2009, a obiectivului de investitii Modernizare strada Cezar - retele de apa si canalizare

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

_ _

H O T Ă R Â R E A nr.611

din 13 12 2007

privind: atribuirea directă prin contract de concesiune, societății comerciale APĂ CANAL SA, până la data de 6 12 2009, a obiectivului de investiții Modernizare strada Cezar - rețele de apă și canalizare

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre:135/27 11 2007

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 13 12 2007;

Având în vedere expunerea de motive nr.112 836/27 11 2007, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr.112 830/27 11 2007 al Direcției Gestiunea Patrimoniului;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art.59, alin.1 și 3 din OUG nr.54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică;

Având în vedere prevederile art.36,alin.1, alin.2,lit.”c” și alin 5, lit.”a” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 , republicată;

H O TĂ R Ă Ș T E

Art. 1- Se aprobă atribuirea directă prin contract de concesiune, societății comerciale APĂ CANAL SA, până la data de 612 2009, a obiectivului de investiții Modernizare strada Cezar - rețele de apă și canalizare, la valoarea lucrărilor de 570 789,81 lei, conform anexei care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Podlați Lucian

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei

Președinte de ședință

ANEXA


la HCL nr.611/13 12 2007


Podlați Lucian

Modernizare str. CEZAR - Rețele de apă și canalizare

Nr. crt.

Denumire mijloace fixe

Nr. de inventar

Cod de clasificare

D.N. (ani)

Valoare de inventar (lei)

Rețea de canalizare

9

1.

-tronson str. Domnească - str. Traian

  • - Dn = 400 mm PREMO, l = 930m;

  • - 65 cămine vizitabile;

  • - 43 guri scurgere.

23184

1.8.7.

40

486.990,24

Rețea de apă rece

2.

  • - l = tronson - str. Războieni

  • - str. Lozoveni;

  • - dn = 150 mm;

  • - l = 180 m;

  • - 2 cămine.

23183

1.8.6.

30

83.799,57

TOTAL

570.789,81