Hotărârea nr. 610/2007

Atribuirea directa prin contract de concesiune, societatii comerciale APA CANAL SA, pana la data de 6.12.2009, a obiectivului de investitii LTE locuinte bloc Miorita - retele de apa si canalizare

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

_ _

H O T Ă R Â R E A nr.610

din 13 12 2007

privind atribuirea directă prin contract de concesiune, societății comerciale APĂ CANAL SA, până la data de 612 2009, a obiectivului de investiții LTE locuințe bloc Miorița - rețele de apă și canalizare

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre:134/27 11 2007

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 13 12 2007;

Având în vedere expunerea de motive nr.112 834/27 11 2007, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr.112 832/27 11 2007 al Direcției Gestiunea Patrimoniului;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art.59, alin.1 și 3 din OUG nr.54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică;

Având în vedere prevederile art.36,alin.1, alin.2,lit.”c” și alin 5, lit.”a” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 , republicată;

H O TĂ R Ă Ș T E

Art. 1- Se aprobă atribuirea directă prin contract de concesiune, societății comerciale APĂ CANAL SA, până la data de 612 2009, a obiectivului de investiții LTE locuințe bloc Miorița - rețele de apă și canalizare, la valoarea lucrărilor tehnico - edilitare a obiectivului de 152 574,88 lei, conform anexei care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Podlați Lucian

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei

Președinte de ședință Podlați Lucian


ANEXA la HCL nr.610/13 12 2007

L.T.E. locuințe bloc Miorița - rețele de apă și canalizare

Nr. crt.

Denumire mijloace fixe

Nr. de inventar

Cod de clasificare

D.N. (ani)

Valoare de inventar (lei)

1.

Canale protecție

27182

70.437,97

- canal de protecție 40 x 40 pentru conducta de apă Dn 100 mm care alimentează blocul Miorița, cu racordare în str. Domnească - 20 ml.

1.8.4.

32 - 48

- canal de protecție 60 x 40 pentru racordurile de canalizare O 100 mm situate în partea de sud a blocului -20 ml.

- canal de protecție 60 x 50 pentru cond

ucta de canalizare Dn 20 cm cu racordare în str. Cuza Vodă c/c Gării - 8 ml.

- canal de protecție 80 x 80 pentru conducta de canalizare Dn 30 cm între CV1 - CV4 cu racordare în str. Cuza Vodă - 47 ml.

2.

Rețea de canalizare - situată în

9

partea de sud a blocului Miorița cu racordare în CVE din strada Mihai Bravu

27184

1.8.7.

32 - 48

56.747,50

- Tub PAFSIN, Dn 400 mm - 25 ml.

- Tub PAFSIN, Dn 300 mm - 55 ml

- Tub PAFSIN, Dn 200 mm - 7 mm

- Tub P.E., Dn 100 mm - 20 ml.

- Cămine vizitare - 7 buc.

3.

Rețea de apă rece

27183

1.8.6.

24 - 36

25.389,41

- Țeavă oțel zincată D4" - 20 ml.

  • - Robinet sertar până PN 10 Dn 100

  • - 1 buc.

  • - Robinet sertar până PN 10 Dn 200

  • - 2 buc.

- Contor apă D 15 mm - 1 buc.

- Contor apă D 32 mm - 2 buc.

- Hidranți incendiu și grădină - 2 buc.

- Cămin vizitare - 2 buc.

- Conducta de apă se racordează la rețeaua Dn 200 mm, str. Domnească

TOTAL

152.574,88