Hotărârea nr. 608/2007

Modificarea si completarea HCL nr.561/2007 referitor la acordarea titlului "Cetatean de Onoare" al municipiului Galati, domnului Lucian Bute

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr.608

din 13 12 2007

privind:modificarea și completarea HCL nr. 561/2007 referitor la acordarea titlului

“Cetățean de Onoare” al municipiului Galați, domnului Lucian Bute

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre:129/13 12 2007

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 13 12

2007;

Având în vedere expunerea de motive nr.120 616/13 12 2007, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr.116 174/4 12 2007, al Direcției Economice;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art. 36,alin.1, alin.2 , lit.„b” și alin.4, lit.”a” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 , republicată;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.I - Se aprobă modificarea și completarea art.2 al HCL nr.561/2007, care va avea următorul cuprins:

„Art. 2 - Se aprobă acordarea unui premiu în sumă de 100 000 euro, reprezentând c/v unui apartament cu 3 camere, situat în Galați, b-dul Marii Uniri, bloc P5, etaj 5, ap.23, pentru rezultatele obținute în activitatea sportivă.

Suma va fi prevăzută în bugetul local al municipiului Galați pe anul 2008, cap.67 02 50- „Alte servicii în domeniile culturii, recreerii și religiei”.”

Art.II - Se aprobă modificarea și completarea art.3 al HCL nr.561/2007,

care va avea următorul cuprins:

“Art.3 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.”

Art.III- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Podlați Lucian

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei