Hotărârea nr. 606/2007

Aprobarea redeventei ce trebuie platita de catre S.C. RELAJCAR S.R.L. Galati, pentru concesionarea serviciului regulat de transport public local de calatori pe traseul nr. 63 din reteaua de trasee secundare a municipiului Galati, in anul 2008

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr.606

din 13 12 2007

privind aprobarea redevenței ce trebuie plătită de către S.C. RELAJCAR S.R.L Galați, pentru concesionarea serviciului regulat de transport public local de călători pe traseul nr. 63 din rețeaua de trasee secundare a municipiului Galați, în anul 2008

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre:127/4 12 2007

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 13 12 2007;

Având în vedere expunerea de motive nr.115 792/4 12 2007, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr.115 740/4 12 2007, al Direcției Economice;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art.4, alin.2 din OUG nr.54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, aprobată de Legea nr. 22/2007;

Având în vedere prevederile art.36,alin.1 și art.123, alin.1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 , republicată;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1 -Se aprobă redevența ce trebuie plătită de către S.C. RELAJCAR S.R.L Galați, pentru concesionarea serviciului regulat de transport public local de călători pe traseul nr. 63 din rețeaua de trasee secundare a municipiului Galați, în sumă de 2 186 lei/autovehicul activ/an.

Art. 2 - Plata redevenței se va face trimestrial, în rate egale, până la data de 15 inclusiv a lunilor martie, iunie, septembrie și noiembrie ale fiecărui an.

Pentru neplata la termenele scadente se datorează majorări de întârziere, calculate potrivit legislației în vigoare referitoare la colectarea creanțelor bugetelor locale.

Art.3 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.4- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință Podlați Lucian

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei