Hotărârea nr. 599/2007

Aprobarea redeventei lunare in anul 2008, ce trebuie platita de S.C. CONSTRUCTII SI REPARATII SA Galati, pentru concesionarea bunurilor ce apartin domeniului public al municipiului Galati

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr.599

din 13 12 2007

privind aprobarea redevenței lunare în anul 2008, ce trebuie plătită de S.C CONSTRUCȚII ȘI REPARAȚII SA Galați, pentru concesionarea bunurilor ce aparțin domeniului public al municipiului Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre:120/4 12 2007

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 13 12 2007;

Având în vedere expunerea de motive nr.115 784/4 12 2007, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr.115 732/4 12 2007, al Direcției Economice;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art.2 din Statutul Societății Comerciale “CONSTRUCȚII ȘI REPARAȚII” SA Galați, aprobat prin HCL nr.317/12 10 1999;

Având în vedere prevederile art.4, alin.2 din OUG nr.54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, aprobată de Legea nr. 22/2007;;

Având în vedere prevederile art.36,alin.i și art.123, alin.1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 , republicată;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1 -Se aprobă redevența lunară în anul 2008, ce trebuie plătită de S.C CONSTRUCȚII și REPARAȚII SA Galați, pentru concesionarea bunurilor ce aparțin domeniului public al municipiului Galați, în sumă de 4 839 lei.

Art. 2 - Plata redevenței se va face trimestrial, în rate egale, până la data de 15 inclusiv a lunilor martie, iunie, septembrie și noiembrie ale fiecărui an.

Pentru neplata la termenele scadente se datorează majorări de întârziere, calculate potrivit legislației în vigoare referitoare la colectarea creanțelor bugetelor locale.

Art.3 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.4- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Podlați Lucian

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați Grigore Matei