Hotărârea nr. 596/2007

Aprobarea documentatiilor tehnico-economice ale obiectivelor de investitii, pentru anul 2008

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

_ _

H O T Ă R Â R E A nr.596 din 13 12 2007

privind: aprobarea documentațiilor tehnico - economice ale obiectivelor de investiții, pentru anul 2008

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre:117/2711 2007

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 13 12 2007;

Având în vedere expunerea de motive nr.113 256/27 11 2007, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr.113 258/27 11 2007, al Direcției Tehnice;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art. 44, alin.1 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, (actualizata pana la data de 1 iunie 2007*);

Având în vedere prevederile art.36,alin.1, alin.2, lit.”b”, alin.4, lit.”d” și art.126 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată;

H O TĂ R Ă Ș T E

Art. 1- Se aprobă documentațiile tehnico - economice ale obiectivelor de investiții pentru anul 2008, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Podlați Lucian

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei

ANEXA

La HCL nr.596/13 12 2007

Documentatii tehnico-economice ale obiectivilor noi de investitii propuse pentru anul 2008

 • 1.Amenajare Piata Moruzzi

Amplasamentul obiectivului este situat in intravilanul municipiului Galati, la intersectia dintre strada Alexandru Moruzzi si Rasaritului. In prezent exista o constructie parter , de-a lungul strazii Moruzzi, cu destinatia spatii comerciale si care va fi reabilitata odata cu realizarea pietii acoperite.

In spatele acestei constructii , pe strada Rasaritului exista o serie constructii provizorii din materiale usoare care vor fi desfiintate.

Prin proiect se prevede a se realiza urmatoarele lucrari:

-constructie cu regim de inaltime parter care se va amplasa in vecinatatea actualei piete, in partea de nord a acesteia, cu urmatoarea organizare functionala

spatii de vinzare legume-fructe

grupuri sanitare

spatii comerciale inchiriate

camera inchiriat cintare-birou administratie

spatii de depozitare

-accesul pietonal principal se face prin strada Moruzzi (fatada sud) -pentru aprovizionare se va folosi accesul din zona de parcare (fatada nord)

Constructia proiectata are urmatoarea structura constructiva:

-pentru corpul principal : zidarie portanta plina, plansee din lemn, sarpanta din lemn si invelitoare tabla

-corpul adiacent : fundatii din beton armat, structura metalica, acoperis panouri termoizolante.

Inchiderile exterioare la corpul principal se vor realiza din zidarie de caramizi pline, iar la corpul adiacent din panouri termoizolante; pentru finisajele interioare se va utiliza gresie , faianta si timplarie cu profile de aluminiu; pentru finisajele exterioare s-au prevazut tenciueli decorative.

Alimentarea cu apa se va face din reteaua de apa stradala existenta in zona, iar evacuarea apelor uzate menajere se va face cu tuburi din polipropilena; pentru incalzire se vor realiza cu corpuri statice, iar in hala pietii se vor folosi instalatii de climatizare.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

 • •  valoarea totala a investiției - 799.711 lei

 • din care C+M          - 647.485 lei

 • capacitati : suprafata Sc=405 mp;

- regim de inaltime -parter

-retea apa Dn 63mm PE, L=30ml; camin vane-1 buc

-retea canalizare: Dn 200, Pafsin, L=20 m

-camine canalizare-2 buc

-centrala termica-1 buc cu 2 cazane Q=28kw

Durata de realizare a investitiei 24 luni

Sursa de finantare :buget local

 • 2. Modernizare Piata Micro 39

Amplasamentul obiectivului este situat in intravilanul municipiului Galati, in vecinatatea actualelor cladiri ce apartin Administratiei Pietelor Galati.

In prezent exista o constructie in care functioneaza diverse spatii comerciale care se va pastra, iar noua constructie se va amplasa pe terenul care se va elibera de constructii provizorii aflat in partea de vest a amplasamentului.

Prin proiect se prevede a se realiza urmatoarele lucrari:

-constructie cu regim de inaltime parter inalt care se va amplasa in vecinatatea actualei piete cu urmatoarea organizare functionala

spatii de vinzare legume-fructe

grupuri sanitare

spatii de vinzare marfuri industriale

spatii de vinzare produse agro-alimentare

spatii de depozitare

-accesul pietonal principal se face prin fatada sud

-pentru aprovizionare se va folosi accesul din zona de parcare (fatada nord) din spatele restaurantului Aeroport

-accesul autor se va face din cele doua strazi adiacente: au fost prevazute parcaje pentru autoturisme, la limita trotuarului

Constructia proiectata are urmatoarea structura constructiva:

- fundatii din beton armat, structura metalica, acoperis panouri termoizolante, inchideri panouri termoizolante;

-compartimentarile se vor realiza cu pereti subtiri din gipscarton;

Alimentarea cu apa se va face din reteaua de apa stradala existenta in zona, iar evacuarea apelor uzate menajere se va face cu tuburi din polipropilena; pentru incalzire se vor realiza cu corpuri statice, iar in hala pietii se vor folosi instalatii de climatizare.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

 • valoarea totala a investiției - 5.675.918 lei

 • din care C+M          - 4.724.258 lei

 • capacitati : suprafata Sc=1.867 mp;

- regim de inaltime -parter

-retea apa Dn 63mm PE, L=50ml;

-retea canalizare: Dn 200, Pafsin, L=60 m

-centrala termica-1 buc, cu 2 cazane Q=230kw

Durata de realizare a investitiei 24 luni

Sursa de finantare :buget local

 • 3. Reparatii capitale Camin de fete Grup Scolar Radu Negru

Cladirea internatului care urmeaza sa fie reabilitata, reprezinta o constructie cu regim de inaltime P+4E cu o arie construita Ac=545,47 mp si o arie desfasurata construita de 2672,35 mp.

Tamplaria exterioara si interioara este realizata din lemn cu exceptia celei aferente usilor exterioare si casei scarii care sunt din metal si este degradata, prezentand urmatoarele defectiuni:

 • -  cercevelele exterioare sunt deteriorate, crapate si prezinta lufturi;

 • - glafurile sunt putrede sau degradate;

 • -  neetanseitate;

Tamplaria interioara este deteriorata, datorita exploatarii intense. Instalatiile termice, sanitare si electrice sunt deteriorate.

Proiectul prevede:

- inlocuirea tamplariei exterioare si interioare din lemn cu tamplarie din PVC;

- inlocuirea radiatoarelor din incaperi si a conductelor de alimentare;

- refacerea instalatiilor sanitare prin:

dotarea cu obiecte sanitare noi;

inlocuirea alimentarii cu apa rece si calda;

revizuirea canalizarii apelor uzate menajere de la punctele de consum interioare si cele meteorice;

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO- ECONOMICI

Valoarea totală a investiției -1.000.908,8 lei

Din care C+M            - 880.685,2 lei

Durata de realizare a investiției 24 luni.

Sursa de finantare:buget de stat

 • 4. Utilitati Grup Scolar Radu Negru

Imobilele care urmeaza sa fie reabilitate reprezinta cladirile Scolii si a atelierului.

 • a. Cladirea scolii

 • - tamplaria la grupurile sanitare este din lemn si este deteriorata:

 • - parchetul degradat in unele sali de clasa;

 • - instalatiile electrice, sanitare si de incalzire sunt deteriorate.

Proiectul prevede:

- inlocuirea tamplariei din lemn de la grupurile sanitare cu tamplarie din PVC;

- inlocuirea parchetului degradat din salile de clasa cu parchet laminat;

- refacerea instalatiilor electrice,sanitare si de incalzire;

- refacerea finisajelor la pardoseli si pereti la grupurile sanitare;

- refacerea zugravelii interioare;

- refacerea retelelor exterioare;

- refacerea centralei termice.

Centrala termica se va realiza intr-o incapere de la parterul cladirii atelierelor.

Echiparea centralei se va face cu doua cazane de otel cu puterea termica de 1060 kw fiecare.

Proiectul centralei va cuprinde:

amenajarea noii sali de cazane;

realizarea de fundatii;

montrea utilajelor;

realizarea instalatiilor aferente pe circuitele de incalzire si gaze naturale;

realizarea instalatiilor de automatizare, corelat cu executia instalatiilor electrice.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO- ECONOMICI

Valoarea totală a investiției - 2.371.069,4 lei

Din care C+M           - 1.933.018,1 lei

Durata de realizare a investiției 24 luni.

Sursa de finantare:buget de stat

 • 5. Șarpanta Scoala nr.41

Imobilul care urmeaza sa fie reabilitat reprezinta cladirea Scolii nr.41si reprezinta o constructie cu un regim de inaltime P+2.

Acoperisul este de tip terasa si este deteriorat.Apele pluviale infiltrandu-se la etajele superioare.

Proiectul prevede:

Realizarea unei sarpante din lemn cu invelitoare Lindab A= 920 mp.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO- ECONOMICI

Valoarea totală a investiției - 340.755,89 lei

Din care C+M           - 297.098,61 lei

Durata de realizare a investiției 6 luni.

Sursa de finantare:buget de stat

 • 6.R.K Sala Sport Liceul Pedagogic

Cladirea Salii de sport, care urmeaza sa fie reabilitatata, reprezinta o constructie cu regim de inaltime parter cu o Ac=605mp si o Ad = 605mp.

Tamplaria exterioara si interioara este din lemn care este deteriorata. Fatadele prezinta fisuri, crapaturi,lufturi in jurul tamplariei exterioare. Trotuarele sunt tasate partial, cu lufturi fata de cladire.

Pardoseala din Sala de sport este uzata, deteriorata.

Instalatiile sanitare, termice si electrice sunt deteriorate.

Proiectul prevede:

Inlocuirea tamplariei exterioare si interioare din Sala de sport cu tamplarie cu profile din aluminiu S= 450 mp.

Inlocuirea covorului din sala de sport cu govor tip Grabo.

Placarea grupurilor sanitare cu gresie , faianta si dotarea cu obiecte sanitare noi.

Inlocuirea instalatiilor electrice.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO- ECONOMICI

Valoarea totală a investiției - 353.674,05lei

Din care C+M          - 306.028,08 lei

Durata de realizare a investiției 6 luni.

Sursa de finantare:buget de stat

 • 7. Reparații capitale Scoala nr.40

Cladirea Scolii nr.40 , care urmeaza sa fie reabilitata, reprezinta o constructie cu regim de inaltime P+2E, cu o arie construita Ac= 770 mp Ad= 2.310 mp. Tamplaria exterioara si interioara este din lemn care este deteriorata.

Fatadele prezinta fisuri, crapaturi,lufturi in jurul tamplariei exterioare. Pardoselile din salile de clasa sunt uzate si deteriorate, cu lufturi, lamele lipsa sau putrede, desprinse de pe stratul suport.

Instalatiile sanitare si termice sunt deteriorate.

Proiectul prevede:

Inlocuirea tamplariei exterioare si interioare cu tamplarie din profile din PVC.

Refacerea fatadelor existente prin :

- tratarea fisurilor si crapaturilor;

- refacerea tencuielilor driscuite;

- repararea in jurul tocurilor;

- aplicarea finisajelor subtiri cu mortar tip Baumit. Refacerea pardoselilor din salile de clasa, prin inlocuirea acestora cu parchet.

Zugraveli cu var lavabil in salile de clasa.

Reabilitarea instalatiilor sanitare prin:

a. dotarea cu obiecte sanitare noi;

 • b. inlocuirea alimentarii cu apa rece si calda de consum;

 • c. revizuirea canalizarii apelor uzate menajere de la punctele de consum interioare si cele meteorice;

 • d. reabilitarea retelelor exterioare de apa si canalizare.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO- ECONOMICI

Valoarea totală a investiției - i.425.2i3,6lei

Din care C+M           - 1.305.167 lei

Durata de realizare a investiției 12 luni.

Sursa de finantare:buget de stat

 • 8. Reabilitare Liceul Pedagogic

Cladirea Scolii care urmeaza sa fie reabilitata reprezinta o constructie cu regim de inaltime P+1, Ac=3.031 mp si Ad= 5.725 mp.

Cladirea caminului are o arie Ac= 730 mp si Ad = 2.920 mp.

A.Scoala

Tamplaria exterioara si interioara este din lemn si este degradata.

Pardoselile din salile de clasa sunt uzate si deteriorate cu lamele lipsa. Lambriurile existente sunt degradate.

Instalatiile termice,sanitare si electrice sunt deteriorate.

B.Camin elevi

Tamplaria exterioara si interioara este din lemn si este degradata.

Pardoselile din camere sunt din parchet care este deteriorat.

Terenul de sport prezinta denileveri.

Instalatia sanitara,electrica si termica nu mai prezinta siguranta in exploatare.

Proiectul prevede:

Corp Scoala

 • - Inlocuirea tamplariei exterioare si interioare din lemn cu profile din P.V.C

A=1.220 mp;

 • - Inlocuirea parchetului din salile de clasa cu parchet laminat A= 2.830 mp;

 • - Inlocuirea lambriului in salile de clasa A=1.400mp;

 • - Tencuieli exterioare Baumit A= 4.200mp;

 • - Placari cu gresie A=280 mp si faianta A=650 mp la grupurile sanitare ;

 • - Tavane din rigips la salile de clasa A= 2.830 mp;

 • -  Reabilitarea instalatiei termce prin inlocuirea radiatoarelor si coloanelor;

 • -  Reabilitarea instalatiei electrice si sanitare;

 • -  Zugraveli cu var lavabil.

Camin

 • - Inlocuirea tamplariei exterioare cu tamplarie din PVC A= 400mp;

 • - Inlocuirea tamplariei interioare cu tamplarie din PVC A= 250 mp;

- Inlocuirea parchetului cu parchet laminat A= 1600 mp;

- Placarea cu gresie la grupurile sanitare A= 1000mp si faianta A= 850mp;

- Amenajarea terenului de sport;

- Gratii la ferestre.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO- ECONOMICI

Valoarea totală a investiției - 4.486.408,75^

Din care C+M           - 4.147.328,89 lei

Durata de realizare a investiției 24 luni

Sursa de finantare:buget de stat

Președinte de ședință

Podlați Lucian