Hotărârea nr. 595/2007

Aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al municipiului Galati, pe anul 2007

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr.595 din 13 12 2007

privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Galați, pe anul 2007

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre:116/13 12 2007

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 13 12 2007;

Având în vedere expunerea de motive nr.120 622/13 12 2007, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr.119 504/11 12 2007, al Direcției Economice;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere adresa nr.39 336/26 11 2007, Direcției Generale a Finanțelor Publice a Județului Galați;

Având în vedere prevederile HG nr.1356/2007 privind repartizarea pe unitati administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru retehnologizarea, modernizarea si dezvoltarea sistemelor centralizate de producere si distributie a energiei termice;

Având în vedere prevederile art.19, alin.2 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, (actualizata pana la data de 1 iunie 2007*);

Având în vedere prevederile art. 36,alin.1, alin. 2, lit.”b”, alin.4, lit.”a”” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 cu republicată;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1- Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Galați, pe anul 2007, prevăzut în anexele I, II, III, IV și V, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2- Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli din surse proprii și subvenții pe anul 2007 prevăzut în anexele I, II și III care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3- Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli în afara bugetului local pe anul 2007 prevăzut în anexele I, II, III și IV care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4- Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli din fonduri externe pe anul 2007 prevăzut în anexele I, II și III care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5 - Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al activităților extrabugetare pe anul 2007 prevăzut în anexele I, II și III _care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.7- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Podlați Lucian

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei