Hotărârea nr. 583/2007

Alocarea unor sume de la bugetul local in scopul continuarii lucrarilor de construire si consolidare a Bisericii "Sf. Ana"

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr.583

din 13 12 2007

privind alocarea unor sume de la bugetul local în scopul continuării lucrărilor de construire și consolidare a Bisericii „Sf. Ana”

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre:102/13 12 2007

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 13 12 2007;

Având în vedere expunerea de motive nr.120 614/13 12 2007, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr.120 426/13 12 2007, al Direcției Economice;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art. 3, alin.2 din Ordonanța Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitatile de cult apartinand cultelor religioase recunoscute din Romania, aprobată de Legea nr.125/2002;

Având în vedere prevederile art.36, alin.1, alin.2, lit. „d”, alin.6, lit.”a”, pct.19c din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată;

H O TĂ R Ă Ș T E

Art.1 - Se aprobă alocarea de la bugetul local a sumei de 50 mii lei în scopul continuării lucrărilor de construire și consolidare a Bisericii „Sf. Ana” de la cap. 67 02, “Cultură, recreere și religie”, Titlul 59 - Alte cheltuieli.

Art.2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Podlați Lucian

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei