Hotărârea nr. 552/2007

Desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local in Consiliul de Administratie al Liceului Teoretic "Emil Racovita" din Galati

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr.552 din 8 11 2007

privind: desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local în Consiliul de Administrație al Liceului Teoretic „Emil Racoviță” din Galați

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară;

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae.

Având în vedere expunerea de motive a inițiatorului;

Având în vedere raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate nr.89 814/27 09 2007;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei juridice, de administrație publică locală, drepturi și libertăți cetățenești, relații cu cetățenii și apărarea ordinii și liniștii publice;

Având în vedere adresa nr.87 008/19 09 2007;

Având în vedere prevederile art.145, alin.6 din Legea învățământului nr.84/1995, republicată, actualizată;

Având în vedere prevederile art. 36, alin. 1 și art.39, alin.1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1— Se aprobă desemnarea domnului consilier Georgescu Alexandru

Gheorghe Lascăr în Consiliul de Administrație al Liceului Teoretic „Emil Racoviță” din Galați..

Art.2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Gutter Mircea

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei