Hotărârea nr. 550/2007

Modificarea si completarea art. 1 al HCL nr. 88/27.03.2003 modificata si completata prin HCL nr. 66/30.03.2004 referitor la atribuirea in folosinta gratuita a etajului imobilului situat in Galati, str. Barbosi nr. 6, Fundatiei de Sprijin a Varstnicilor

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr.550 din 8 11 2007

privind: modificarea și completarea art.1 al HCL nr.88/27 03 2003 modificată și completată prin HCL nr.66/30 03 2004 referitor la atribuirea în folosință gratuită a etajului imobilului situat în Galați, str. Barboși nr.6, Fundației de Sprijin a Vârstnicilor

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară;

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae

Având în vedere expunerea de motive a inițiatorului;

Având în vedere raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate nr.105 330/6 11 2007;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art. 36,alin.1, alin. 2, lit .”c”, art.39, alin.1 și art.124 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. I - Se aprobă modificarea și completarea art.1 al HCL nr.88/27 03 2003 modificată și completată prin HCL nr.66/30 03 2004, care va avea următorul cuprins: „Art. 1- Se aprobă atribuirea în folosință gratuită, etajul imobilului situat în Galați, str. Barboși nr.6, Fundației de Sprijin a Vârstnicilor, până în luna noiembrie a anului 2017.”

Art.II- Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.III- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Gutter Mircea

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei