Hotărârea nr. 549/2007

Atribuirea ap.17, bloc CF2, zona Garii CFR, doamnei Malacescu Maria

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr.549

din 8 11 2007

privind: atribuirea ap.17, bloc CF2, zona Gării CFR, doamnei Mălăcescu Maria

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară;

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae

Având în vedere expunerea de motive a inițiatorului;

Având în vedere raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate nr.100 280/25 10 2007;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile HCL nr.450/27 09 2007 privind modificarea și completarea anexei la HCL nr.594/23 11 2006 referitor la atribuirea de locuințe din fondul ANL persoanelor evacuate din locuințe ca urmare a retrocedărilor acestora, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art.1, lit.”a” din OUG nr.68/2006 referitoare la masuri pentru dezvoltarea activitatii in domeniul constructiilor de locuinte prin programe la nivel national;

Având în vedere prevederile art. 36, alin.1, alin.2, lit.”c” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată;

În temeiul art. 45, alin.1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată;

H O TĂ R Ă Ș T E

Art. 1— Se atribuie ap.17, bloc CF2, zona Gării CFR, doamnei Mălăcescu Maria, locuința fiind prevăzută în anexa la HCL nr.594/2311 2006 cu modificările ulterioare.

Art.2- Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea prezentei hotărâri Primarului municipiului Galați, Instituției Prefectului Județului Galați și va asigura publicarea pe pagina de internet www.primaria.galati.ro

Președinte de ședință

Gutter Mircea

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei