Hotărârea nr. 548/2007

Asocierea intre Municipiul Galati si Camera de Comert, Industrie si Agricultura Galati in vederea dezvoltarii Proiectului de urbanism, economic, social si de mediu in zona de dezvoltare urbana durabila intre Galati si Braila

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr.548 din 8 11 2007

privind: asocierea între Municipiul Galați și Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Galați în vederea dezvoltării Proiectului de urbanism, economic, social și de mediu în zona de dezvoltare urbană durabilă între Galați și Brăila

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară;

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Galați;

Având în vedere raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate nr.105 586/6 11 2007;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art. 36 alin. 1 și alin.2, lit.”b”, ”e”, alin 4, lit.”d”, „e” , alin.7, lit.”a” și art.39, alin.1 din Legea Administrației publice locale nr. 215/2001, republicată;

În temeiul art. 45, alin.1 din Legea Administrației publice locale nr. 215/2001, reapublicată ;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1 - Se aprobă asocierea între Municipiul Galați și Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Galați în vederea dezvoltării Proiectului de urbanism, economic, social și de mediu în zona de dezvoltare urbană durabilă între Galați și Brăila, conform contractului de asociere care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Gutter Mircea

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei