Hotărârea nr. 544/2007

Modificarea anexelor IV si V din bugetul de venituri si cheltuieli al municipiului Galati, rectificat prin HCL nr. 525/2007

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr.544 din 8 11 2007

privind: modificarea anexelor IV și V din bugetul de venituri și cheltuieli al municipiului

Galați, rectificat prin HCL nr.525/2007

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară;

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae

Având în vedere expunerea de motive a inițiatorului;

Având în vedere raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate nr.105 562/6 11 2007;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere adresa nr.48 551/24 10 2007, Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuințelor;

Având în vedere prevederile HG nr.1285/2007 privind repartizarea unor sume din transferuri din bugetul de stat către bugetele locale, prevăzute în bugetul Ministerului Educației, Cercetării și Tineretului pe anul 2007, pentru finanțarea unor cheltuieli de capital pentru unități de învățământ preuniversitar de stat, precum și pentru modificarea unor acte normative;

Având în vedere prevederile art.19, alin.2 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, (actualizata pana la data de 1 iunie 2007*);

Având în vedere prevederile art. 36,alin.1, alin. 2, lit.”b”, alin.4, lit.”a” și art.39, alin.1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată;

În temeiul art. 45, alin. 1, alin.2, lit”a” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată;

H O TĂ R Ă Ș T E

Art. 1- Se aprobă modificarea anexelor IV și V din bugetul de venituri și cheltuieli al municipiului Galați, rectificat prin HCL nr.525/2007, cu anexele I și II care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Gutter Mircea

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei