Hotărârea nr. 543/2007

Modificarea si completarea art. 1 al HCL nr.348/05.07.2007 privind aprobarea criteriilor de reducere a chiriei pentru spatiile de locuit din fondul locativ de stat si a categoriilor de beneficiari

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr.543 din 8 11 2007

privind:modificarea și completarea art.1 al HCL nr.348/5 07 2007 privind aprobarea criteriilor de reducere a chiriei pentru spațiile de locuit din fondul locativ de stat și a categoriilor de beneficiari

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară;

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae

Având în vedere expunerea de motive a inițiatorului;

Având în vedere raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate nr.105 520/6 11 2007;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile OUG nr.40/1999 privind protectia chiriasilor si stabilirea chiriei pentru spatiile cu destinatia de locuinte (actualizata pana la data de 18 septembrie 2006*);

Având în vedere prevederile art. 36 alin.1,alin. 2, alin. 6, lit.”a”, pct.6 și art.39, alin.1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată;

În temeiul art. 45, alin. 1 și alin.2, lit.”f” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată;

H O TĂ R Ă Ș T E

Art. I - Se aprobă modificarea și completarea art.1 al HCL nr.348/5 07 2007, care va avea următorul cuprins:

“Art. 1- Se aprobă ca nivelul maxim al chiriei lunare pentru categoriile de persoane prevăzute în anexa 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, să fie de 7% din venitul net lunar pe familie, calculat pe ultimile 12 luni.

Condițiile pe care trebuie să le îndeplinească persoanele sau familiile care solicită reducerea chiriei sunt prevăzute în anexa 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.”

Art.II- Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.III- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Gutter Mircea

Contrasemnează Secretarul municipiului Galați Grigore Matei

Categorii de beneficiari:

> pensionari singuri sau familii de pensionari;

Prin familie de pensionari se înțelege familia formată din soț și soție pensionari împreună cu copiii lor dacă locuiesc și se gospodăresc împreună, menționați în fișa suprafeței locative, anexă la contractul de închiriere;

 • > orfani de ambii părinți, cu vârsta sub 26 de ani, care urmează o formă de învățământ și care se gospodăresc singuri (este cazul titularilor de contracte de închiriere);

 • > familii monoparentale;

Prin familie monoparentală se înțelege familia formată din persoana singură și copiii în vârstă de până la 18 ani, aflați în întreținere și care locuiesc împreună cu aceasta. Conform O.U.G.nr.105/24.10.2003 privind alocația familială complementară și alocația de susținere pentru familia monoparentală, prin persoana singură se înțelege persoana care se află în următoarele situații :

 • a) este necăsătorită;

 • b) este văduvă;

 • c) este divorțată;

 • d) al cărei soț/soție este declarat /declarată dispărut/dispărută prin hotărâre judecătorească;

 • e) al cărei soț/soție execută o pedeapsă privativă de libertate și nu participă la întreținerea copiilor;

 • f) nu a împlinit vârsta de 18 ani și se află în una dintre situațiile prevăzute la lit.a-e;

 • g) a fost numită tutore sau i s-au încredințat ori dat în plasament unul sau mai mulți copii și se află în una dintre situațiile prevăzute la lit.a-c, cu excepția asistentului maternal profesionist.

Persoana singură care se încadrează în temeiul legal de mai sus trebuie să fie titularul contractului de închiriere.

 • > persoane singure sau familii de persoane cu handicap (gradul I, II sau III) sau având una din bolile prevăzute în Anexa 2 din OUG nr.40 din 08.04.1999 (să fie titulare sau să figureze în contractul de închiriere);

 • > alte categorii de persoane sau familii aflate în situații deosebite constatate în urma efectuării unei anchete sociale (să fie titulare sau să figureze în contractul de închiriere).

Președinte de ședință

Gutter Mircea

Condițiile pe care trebuie să le îndeplinească persoanele sau familiile care solicită reducerea chiriei:

J venitul mediu net lunar pe membru de familie să nu depășească 500 de lei;

J să nu dețină în proprietate autoturism sau teren;

J spațiul de locuit să nu depășească 20% peste suprafața utilă minimală prevăzută în Anexa 1 din Legea nr.114 din 11.10.1996;

J persoanele apte de muncă să facă dovada că se află în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă pentru încadrare în muncă și nu au refuzat nejustificat un loc de muncă oferit sau participarea la un program de pregătire profesională.

*Suprafețe minimale (Anexa 1 - Legea 114 din 11.10.1996)

Persoa ne/ familie

Came re/ locuin ță

Camer a de zi

Dormitoa

e

Loc de luat masa

Bucătări

e

Încăpe ri sanita re

Spații de depozita re

Suprafa ța utilă

nr.

nr.

mp

mp

mp

mp

mp

mp

mp

1

1

18,00

-

2,50

5,00

4,50

2,00

37,00

2

2

18,00

12,00

3,00

5,00

4,50

2,00

52,00

3

3

18,00

22,00

3,00

5,50

6,50

2,50

66,00

4

3

19,00

24,00

3,50

5,50

6,50

3,50

74,00

5

4

20,00

34,00

3,50

6,00

7,50

4,00

87,00

6

4

21,00

36,00

4,50

6,00

7,50

4,50

93,00

7

5

22,00

46,00

5,00

6,50

9,00

5,00

107,00

8

5

22,00

48,00

6,00

6,50

9,00

5,50

110,00

Președinte de ședință

Gutter Mircea