Hotărârea nr. 540/2007

Modificarea art. 1 din HCL nr. 167/17.03.2005, referitoare la concesionarea fara licitatie publica, doamnei Giurgiu Constanta, a cabinetului medical individual cu suprafata exclusiva de 14,86 mp si suprafata de 14,41 mp reprezentand cota parte indiviza din suprafata in folosinta comuna totala a imobilului, pe durata de 2 ani si 4 luni, incepand cu 01.04.2005, cu specialitatea stomatologie, amplasat la parterul imobilului Stomatologie, situat in Galati, Micro 38, str. Nucului nr. 3, in sensul prelungirii duratei de concesionare cu 5 ani

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr.540

din 25 10 2007

privind: modificarea art.1 din HCL nr.167/17 03 2005, referitoare la concesionarea fără licitație publică , doamnei Giurgiu Constanța, a cabinetului medical individual cu suprafața exclusivă de 14 ,86 mp și suprafața de 14,41 mp reprezentând cota parte indiviză din suprafața în folosință comună totală a imobilului, pe durata de 2 ani și 4 luni, începând cu 1 04 2005, cu specialitatea stomatologie, amplasat la parterul imobilului Stomatologie, situat în Galați, Micro 38, str. Nucului nr.3, în sensul prelungirii duratei de concesionare cu 5 ani

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară;

Inițiator: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a inițiatorului;

Având în vedere raportul compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate nr.99 338/23 10 2007;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere art.484 alin.1 din Legea nr.264/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății;

Având în vedere prevederile art. 36, alin.1, alin.2, lit.”c”, alin.5, lit.”a” și art.39, alin.1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată;

H O TĂ R Ă Ș T E

Art.1 - Se aprobă modificarea art.1 din HCL nr.167/17 03 2005 în sensul prelungirii duratei de concesionare cu 5 ani.

Art.2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință Gutter Mircea

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei