Hotărârea nr. 539/2007

Modificarea si completarea art. 1 din HCL nr. 109/17.03.2005 referitor la preluarea din administrarea Centrului Medico-Social Pechea in administrarea Consiliului Local al municipiului Galati si atribuirea in folosinta gratuita pe o durata de 2 ani, Serviciului de Ambulanta Pechea, care apartine de Serviciul de Ambulanta Judetean Galati, a unei parti din imobilul din Pavilionul Pediatrie in suprafata totala utila de 29,58 mp si a trei garaje in suprafata totala utila de 73,08 mp

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr.539 din 25 10 2007

privind: modificarea și completarea art.1 din HCL nr. 109/17 03 2005 referitor la preluarea din administrarea Centrului Medico - Social Pechea în administrarea Consiliului Local al municipiului Galați și atribuirea în folosință gratuită pe o durată de 2 ani, Serviciului de Ambulanță Pechea, care aparține de Serviciul de Ambulanță Județean Galați, a unei părți din imobilul din Pavilionul Pediatrie în suprafață totală utilă de 29,58 mp și a trei garaje în suprafață totală utilă de 73,08 mp

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară;

Inițiator: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a inițiatorului;

Având în vedere raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate nr.94 272/9 10 2007;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere adresa nr.92 386/4 10 2007 Serviciului de Ambulanță Județean Galați;

Având în vedere prevederile art.36, alin.1 , art.39, alin.1 și art.124 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată;

H O TĂ R Ă Ș T E

Art. I- Se aprobă modificarea și completarea art.1 din HCL nr. 109/17 03 2005, care va avea următorul cuprins:

« Art. 1. - Se aprobă preluarea din administrarea Centrului Medico - Social Pechea în administrarea Consiliului Local al municipiului Galați și atribuirea în folosință gratuită pe durata de funcționare a Serviciului de Ambulanță Pechea, care aparține de Serviciul de Ambulanță Județean Galați, a unei părți din imobilul din Pavilionul Pediatrie în suprafață totală utilă de 29,58 mp și a trei garaje în suprafață totală utilă de 73,08 mp.

Imobilele sunt individualizate în anexele 1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.”

Art.II - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.III -Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Gutter Mircea

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei