Hotărârea nr. 538/2007

Schimbarea destinatiei unei parti din imobilul situat in Galati, str. Traian nr. 254 din Corp paza - Bloc alimentar in spatiu cu destinatia arhiva

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr.538 din 25 10 2007

privind: schimbarea destinației unei părți din imobilul situat în Galați, str. Traian nr.254 din Corp pază - Bloc alimentar în spațiu cu destinația arhivă

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară;

Inițiator: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a inițiatorului;

Având în vedere raportul compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate nr.99 306/23 10 2007;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art. 36,alin.1, alin. 2, lit.”c” și art. 39, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată;

H O TĂ R Ă Ș T E

Art. 1- Se aprobă schimbarea destinației unei părți din imobilul situat în Galați, str. Traian nr.254 din Corp pază - Bloc alimentar în spațiu cu destinația arhivă.

Imobilul este individualizat în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2- Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Gutter Mircea

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei