Hotărârea nr. 537/2007

Atribuirea unei parti din imobil, in suprafata totala de 23128,7 mp, amplasat in Galati, str. Traian nr. 254, din administrarea Consiliului Local Galati in administrarea Serviciului Public "Administrarea Domeniului Public", in vederea amenajarii unui sediu si a unei sere

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr.537 din 25 10 2007

privind: atribuirea unei părți din imobil, în suprafață totală de 23 1287 mp, amplasat în Galați, str. Traian nr.254, din administrarea Consiliului Local Galați în administrarea Serviciului Public « Administrarea Domeniului Public », în vederea amenajării unui sediu și a unei sere

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară;

Inițiator: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a inițiatorului;

Având în vedere raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate nr. 99 598/23 10 2007;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art. 36, alin.1, alin. 2, lit.”c”, alin.5, lit.”a” , art.39, alin.1 și art 124 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată;

H O TĂ R Ă Ș T E

Art. 1- Se aprobă atribuirea unei părți din imobil, în suprafață totală de 23 128,7 mp, amplasat în Galați, str. Traian nr.254, din administrarea Consiliului Local Galați în administrarea Serviciului Public « Administrarea Domeniului Public », în vederea amenajării unui sediu și a unei sere.

Imobilul este individualizat în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Predarea - primirea efectivă a părții imobilului situat în Galați, str. Traian nr.254 se va face la finalizarea lucrărilor de amenajare.

Art.3- Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.4- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Gutter Mircea

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei