Hotărârea nr. 536/2007

Aprobarea construirii si amenajarii unui imobil cu destinatia camin pentru persoane varstnice, amplasat pe terenul proprietate privata a municipiului Galati, situat in intravilanul municipiului Galati, str. Al. I. Cuza nr. 48

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

_ _

H O T Ă R Â R E A nr.536

din 25 10 2007

privind: aprobarea construirii și amenajării unui imobil cu destinația cămin pentru persoane vârstnice, amplasat pe terenul proprietate privată a municipiului Galați, situat în intravilanul municipiului Galați, str. Al. I. Cuza nr.48

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară;

Inițiator: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a inițiatorului;

Având în vedere raportul compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate nr. 91 736/2 10 2007;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art. 36,alin.1, alin. 2, lit.”c”, „d” , alin.6, lit.”a” pct.2 și art.39, alin.1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată;

H O TĂ R Ă Ș T E

Art. 1- Se aprobă construrea și amenajarea unui imobil cu destinația cămin pentru persoane vârstnice, amplasat pe terenul proprietate privată a municipiului Galați, situat în intravilanul municipiului Galați, str. Al. I. Cuza nr.48, individualizat în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - În vederea realizării investiției aprobate la art.1 se vor depune documentații pentru obținere finanțare către Ministerul Muncii, Familiei și Egalității de Șanse, alte surse de finanțare externe și de la bugetul local.

Art.3- Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.4- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Gutter Mircea

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei