Hotărârea nr. 535/2007

Aprobarea documentatiei tehnico-economice a obiectivului de investitii, pentru anul 2007

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr.535 din 25 10 2007

privind: aprobarea documentației tehnico - economice a obiectivului de investiții, pentru anul 2007

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară;

Inițiator: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a inițiatorului;

Având în vedere raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate nr. 99 246/23 10 2007;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art. 44, alin.1 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, (actualizata pana la data de 1 iunie 2007*);

Având în vedere prevederile art.36,alin.1, alin.2, lit.”b”, alin.4, lit.”d” , art.39, alin.1 și art.126 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 cu republicată;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1- Se aprobă documentația tehnico - economică a obiectivului de investiții pentru anul 2007 , prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2- Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Gutter Mircea

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei

ANEXA

La HCL nr.535/25 10 2007

Documentație tehnico - economică

Studiu de Fezabilitate: CIRSE - Centrul de Inovare Regiunea Sud-Est

Obiectivul CIRSE este prevăzut în programul de proiecte ce urmează a fi realizate cu finanțare europeană prin fondurile structurale.

Conceptul CIRSE, inspirat din experiența europeană privind implicarea activă a administrației publice locale în dezvoltarea economică, va avea o puternică influență asupra progresului economiei locale și, drept consecință, va contribui și la sporirea veniturilor bugetului local.

Proiectul CIRSE (Centrul de Inovare Regiunea Sud-Est) va crea infrastructura și organizarea necesară pentru asigurarea procesului de stimulare și sprijinire a dezvoltării inovative locale, prin promovarea de noi companii dedicate activităților productive de nivel tehnologic și comercial ridicat.

Prin activitatea de consultanță, incubare și suport a noilor activități, sprijinită de propriile centre de competență pentru noi tehnologii urbane, care se va desfășura în spațiile create prin această investiție (13.200 m.p.suprafață construită desfășurată), se va realiza dezideratul creșterii averii locale inclusiv a volumului de taxe care se vor acumula în bugetul local.

Amplasamentul CIRSE este în zona de est a Municipiului Galati la nord de Parcul Industrial, terenul de 25 ha. fiind alocat prin HCL Nr.9 / 13.01.2005, iar documentația pentru acest SF s-a realizat în baza HG.811/2006 cu finanțare dela Guvernul României, proiectul făcând parte din primul lot de proiecte selecționate pentru promovarea prin fondurile structurale - Programul Operațional Regional - POR Axa 4 . Domeniul de intervenție 4.1 - Dezvoltarea durabilă a structurilor de sprijinire a afacerilor de importanță regională și locală.

In prezentul studiu se propune construirea unui ansamblu de corpuri S+P+4 etaje pe amplasamentul aflat in partea de sud a municipiului Galati in vecinatatea Parcului Industrial.

Acest ansamblu va fi alcatuit din 7 corpuri tronsonate de tip pavilionar si va cuprinde :

hala de productie compartimentabile dotata cu grupuri sanitare

sectie de masterat, cu sali de cursuri, secretariat, birou, cabinet de prim ajutor

spatii multifunctionale pentru expozitii, conferinte, proiectii

birouri apartinind Tehnopol

birouri ce deservesc halele de productie

Constructia ce se va executa va avea corpuri cu urmatoarele functiuni:

Corp A-Incubator de afaceri

Este conceput ca un spatiu inchis, impartit in doua tronsoane care are prevazute grupuri sanitare separate pe sexe si care se pot compartimenta in functie de necesitatile fiecarui beneficiar.

Corp B-Birouri

Se vor realiza birouri, sala de sedinte, oficiu, grupuri sanitare.

Corp C-Sectie de masterat, birouri

Corp D-Pepiniera de intreprinderi

Este conceput ca un spatiu deschis, impartit in doua tronsoane care are prevazute grupuri sanitare si care se poate compartimenta in functie de necesitatile fiecarui beneficiar

Corp E-foaier, sala multifunctionala

Este conceput ca un spatiu central, de legatura intre corpurile de cladire, fiind astfel accesibil din toate zonele functionale ale ansamblului, cu regim de inaltime P+partial etaj 1cu posibilitati de amenajare de expozitii, construit in jurul unei sali multifunctionale in care se pot organiza sesiuni de comunicari, conferinte, proiectii.

Corp G-Birouri

Se vor realiza birouri, sala de sedinte, oficiu, grupuri sanitare.

Corp F-Birouri apartinind Tehnopol

Constructia va avea regim P+4 etaje. Se vor realiza birouri consultanta, sala de sedinte director, secretariat, oficiu, grupuri sanitare, birouri ale centrului metodologic de e-Learning, birouri ale Centrului de cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii urbane , birouri open office, Laborator de Modelare a produselor cu tehnologii de realitate virtuala.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

  •  Valoarea totala a investiției -18.854.411 euro

  •                             -61.555.881 lei

  •  Capacitati fizice: Corp A-regim de inaltime:P+1E, Sc=1.245 mp

Corp B-regim de inaltime S+P+2E, Sc=342 mp

Corp C-regim de inaltime P+1E, Sc=940 mp

Corp D-regim de inaltime P+1E, Sc=1.275 mp

Corp E-regim de inaltime P+1E, Sc=500 mp

Corp F-regim de inaltime P+4E, Sc=830 mp

Grant Comunitatea Europeană FEDR : 85% : 16.026.589 Euro (53.528.807,26 lei)

Guvernul României: 13 % : 2.451.125,4 (8.186.758,84 lei)

Cofinantare Administrația Publică Locală Galați: 2% : 377.096 Euro (1.258.166,64 lei) (Obs.TVA se suportă de Guvernul României)

Indicatorii socio-economici calculați în proiect arată că acest proiect deosebit de complex prezintă stabilitate, este robust și sustenabil, cu efect multiplicator asupra economiei regionale.

Principalele efecte finale ale proiectului, menționate în analiza făcută de proiectant, sunt :

  • - Venituri suplimentare la Bugetul Local (în anul 3, la un grad de ocupare de 50% : un plus de 324 mii Euro ; în anul 4 cu 75% ocupare : 388,8 mii Euro ; în anul 5 cu 90% ocupare : 466,6 miiEuro.),

  • - Participarea companiilor asistate la bunăstarea economică locală,

  • - Creșterea speranței de viață a populației datorită facilităților mai bune pentru sănătate create prin câștiguri proprii mai mari, dar și prin acțiunile finanțate dela bugetul local,

  • - Crearea de noi locuri de muncă, reducerea șomajului,

  • - Creșterea șanselor de reușită profesională,

- Creșterea gradului de competitivitate a companiilor.

Avându-se în vedere toate acestea este pe deplin justificată realizarea acestui proiect, precum și necesitatea unui sprijin permanent din partea Consiliului Local pe parcursul desfășurării activităților care se vor crea.

Președinte de ședință

Gutter Mircea