Hotărârea nr. 533/2007

Majorarea capitalului social si modificarea actului constitutiv al SC PARC INDUSTRIAL S.R.L.

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr.533 din 25 10 2007

privind: majorarea capitalului social și modificarea actului constitutiv al SC PARC INDUSTRIAL S.R.L.

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară;

Inițiator: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a inițiatorului;

Având în vedere raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate nr. 84 534/11 09 2007;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere HCL nr.532/25 10 2007 privind trecerea unui teren cu o suprafață de 21.8 ha din domeniul public în domeniul privat al municipiului Galați;

Având în vedere prevederile art.16, alin.2 și art.204, alin.1 din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, (actualizata pana la data de 29 iunie 2007*);

Având în vedere prevederile art.2,alin.1, lit.”c” și art.9 din OG nr.65/2001 privind constituirea si functionarea parcurilor industriale(actualizata pana la data de 03 octombrie 2003*);

Având în vedere prevederile art. 36,alin.1, alin. 2, lit.”c” și art. 39, alin.1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată;

H O TĂ R Ă Ș T E

Art. 1- Se aprobă majorarea capitalului social al SC INDUSTRIAL PARC SRL, cu valoarea terenului în suprafață de 21,8 ha , evaluat la suma de 23 253 333 ron, conform raportului de evaluare care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Consiliul de Administrație al SC INDUSTRIAL PARC SRL va fi alcătuit din 5 membri.

Art.3 - Se aprobă modificarea Actului Constitutiv al SC INDUSTRIAL PARC SRL, conform actului adițional prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4 - HCL nr.78/27 03 2003 privind înființarea SC INDUSTRIAL PARC SRL, se modifică corespunzător.

Art.5- Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.6- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Gutter Mircea

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei

Anexa la HCL nr. 533/25 10 2007

Act adițional încheiat la actul constitutiv al S.C. Industrial Parc S.R.L. Galați

Consiliul Local Galați cu sediul în Galați, strada Domnească nr. 38, asociat unic al S.C. Industrial Parc S.R.L. Galați, reprezentat prin Primar - ing. Dumitru Nicolae, în temeiul HCL nr. 532/25 10 2007, hotărăște modificarea actului constitutiv al S.C. Industrial Parc S.R.L. Galați după cum urmează:

Art. 1 - Se majorează capitalul social al societății cu suma de 23 253 333 RON reprezentând valoarea terenului în suprafața de 21,8 ha, teren ce constituie aportul social al Consiliului Local Galați la capitalul social al societății. Capitalul social al societății este de 23 263 333 RON împărțit în părți sociale cu o valoare nominală de 100 RON fiecare.

Art. 2 - Societatea va fi administrată de un Consiliu de Administrație format din 5 membri având atribuțiile stabilite în conformitate cu Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată.

Art. 3 - Prezentul act adițional s-a încheiat în formă autentică în 5 (cinci) exemplare și va fi înregistrat la Registrul Comerțului care va opera modificările de mai sus.

Președinte de ședință

Gutter Mircea