Hotărârea nr. 530/2007

Aprobarea actului aditional la Contractul de asociere intre Consiliul Local al municipiului Galati si Directia pentru Sport a Judetului Galati pentru realizarea competitiei internationale "Patina de Cristal"

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr.530 din 25 10 2007

privind: aprobarea actului adițional la Contractul de asociere între Consiliul Local al municipiului Galați și Direcția pentru Sport a Județului Galați pentru realizarea competiției internaționale “Patina de Cristal”

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară;

Inițiator: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a inițiatorului;

Având în vedere raportul compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate nr.99 512/23 10 2007;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art. 36,alin.1, alin.2, lit.”e”, alin.7, lit. “a” ;i art.39, alin.1 din Legea Administrației publice locale nr. 215/2001, republicată;

În temeiul art. 45, alin. 1 și alin.2, lit.”f” din Legea Administrației publice locale nr. 215/2001, republicată

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.1 - Se aprobă actul adițional la Contractul de asociere între Consiliul Local al municipiului Galați și Direcția pentru Sport a Județului Galați pentru realizarea competiției internaționale “Patina de Cristal”, prevăzut în anexa care face parte din prezenta hotărâre.

Art.2- Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Gutter Mircea

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei

ANEXA

la HCL nr.530/25 10 2007

ACT ADIȚIONAL nr.____

la Contractul de asociere nr.70 086/31 07 2007

Între :

Consiliul Local al municipiului Galați cu sediul în str. Domnească nr.38, cod fiscal 3814810, cont curent 24590220, deschis la Trezoreria municipiului Galați, reprezentat prin Primarul municipiului Galați, ing.Dumitru Nicolae și ec. Doina Stamate - Director Direcția Economică

Si

DIRECȚIA PENTRU SPORT A JUDEȚULUI GALAȚI, cu sediul în municipiul Galați, str. Stadionului nr.1, cod fiscal 3126390, cont nr. RO95TREZ3065009XXX000275, deschis la Trezoreria municipiului Galați, reprezentat prin Director - Fița Lovin

CAPITOLUL I

Obiectului actului adițional

Art.1 - Prezentul act adițional are ca obiect susținerea financiară a competiției internaționale de patinaj artistic « PATINA DE CRISTAL » , competiție ce va avea loc la Galați în perioada 15 - 18 noiembrie 2007.

Art.2 - Susținerea financiară se va realiza prin alocarea de la bugetul local a sumei de 55 612,5 lei din capitolul de cheltuială 67 02 20.

Art.3 - Categoriile de cheltuieli care se pot finanța din suma repartizată sunt prevăzute în anexa la contract.

Art.4 - Toate celelalte prevederi ale contracului rămân nemodificate.

Consiliul Local Galați


PRIMAR,

Ing. Dumitru Nicolae


DIRECȚIA PENTRU SPORT GALAȚI

Director

Fița Lovin

DIRECTOR DIRECȚIA ECONOMICĂ

Ec. Stamate Doina

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICA LOCALA

Viorica Palade

CONTROL FINANCIAR PREVENTIV

Ec. Campeanu Rodica

AVIZAT JURIDIC

c.j. Mirela Roman

Responsabil Contract

Viorel Tărbuc

ANEXA

LA CONTRACTUL DE ASOCIERE NR. ____________/_________

Categoriile de cheltuieli care vor fi finantate prin contractul de asociere sunt urmatoarele:

 • > Premii in numerar;

 • > Premii: medalii, cupe, buchete de flori;

 • > Materiale promovare : afise, invitații;

 • > Cazare si masa pentru sportivi;

 • > Masafestiva;

 • > Cheltuieli chirie statie amplificare;

 • > Transport masina slefuit gheata .

Avand in vedere alocarea fondurilor de la bugetul local, toate cheltuielile cuprinse in prezenta anexa se vor efectua cu respectarea normativelor de cheltuieli cuprinse in legislatia in vigoare privind:

 • -  drepturile banesti ale salariatilor institutiilor publice si regiilor autonome cu specific deosebit pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate, precum si in cazul deplasarii, in cadrul localitatii, in interesul serviciului;

 • -  drepturi si obligatii ale personalului roman trimis in strainatate pentru indeplinirea unor misiuni cu caracter temporar;

 • -  achizitiile publice;

 • -  acordarea primelor de joc;

 • -  legislatia muncii.

  CONSILIUL LOCAL GALAȚI


  DIRECȚIA PENTRU SPORT A JUDEȚULUI


  GALAȚI Director


  Președinte de ședință Gutter Mircea


PRIMAR

Ing. Dumitru Nicolae

Director Direcția Economică Ec. Doina Stamate

Control Financiar Preventiv Ec. Campeanu Rodica

Avizat Juridic

C.J. Mirela Roman

Responsabil Contract Viorel Tarbuc