Hotărârea nr. 528/2007

Modificarea si completarea HCL nr.312/05.07.2007 referitor la sustinerea financiara a domnului Cojocaru Mihail, in anul 2007

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr.528

din 25 10 2007

privind: modificarea și completarea HCL nr.312/5 07 2007 referitor la susținerea financiară a domnului Cojocaru Mihail, în anul 2007

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară;

Inițiator: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a inițiatorului;

Având în vedere raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate nr.94 314/ 9 10 2007;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere raportul comisiei pentru activități științifice, învățământ, sănătate, culte, cultură, tineret, asistență socială, sport și agrement;

Având în vedere prevederile HCL nr.150/20 04 2006 privind aprobarea Regulamentului referitor la finanțarea de la bugetul local a culturii scrise;

Având în vedere prevederile art.4 din Legea nr.186/2003 privind susținerea și promovarea culturii scrise, republicată;

Având în vedere prevederile art. 36 alin.1,alin. 2, lit.”d”, alin. 6, lit.”a”, pct.4 și art.39, alin.1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată;

În temeiul art. 45, alin. 1 și alin.2, lit.”f” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată;

H O TĂ R Ă Ș T E

Art. I - Se aprobă modificarea și completarea art.1 al HCL nr.312/5 07 2007, care va avea următorul cuprins:

“Art. 1— Se aprobă susținerea financiară a domnului Cojocaru Mihail pentru editarea volumului de studii istorice “Probleme de istorie contemporana a Romaniei”, în sumă de 5 000 lei, pe anul 2007.”

Art.II - Art.1, alin.1 din contractul încheiat între Consiliul local al municipiului Galați și domnul Cojocaru Mihail, va avea următorul cuprins:

“Art. 1. (1) Consiliul Local Galati acorda sprijin financiar pe durata incheierii contractului in suma de 5.000 lei de la bugetul local solicitantului Cojocaru Mihail pentru sustinerea aparitiei volumului de studii istorice “Probleme de istorie contemporana a Romaniei”, reprezentand costurile de editare. “

Art.III - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.IV- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Gutter Mircea

Contrasemnează Secretarul municipiului Galați Grigore Matei