Hotărârea nr. 527/2007

Aprobarea actului aditional la Contractul de asociere intre Consiliul Local al municipiului Galati si Fundatia Universitara "Dunarea de Jos" Galati

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr.527 din 25 10 2007

privind: aprobarea actului adițional la Contractul de asociere între Consiliul Local al municipiului Galați și Fundația Universitară „Dunărea de Jos” Galați

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară;

Inițiator: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a inițiatorului;

Având în vedere raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate nr.99 360/ 23 10 2007;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile HCL nr. 149/20 04 2006 privind încheierea contractului de asociere între Consiliului Local Galați și Fundația Universitară „Dunărea de Jos” Galați;

Având în vedere prevederile art. 36,alin.1, alin. 2, lit.”e”, alin.7, lit.”a” și art.39, alin.1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1- Se aprobă actul adițional la Contractul de asociere între Consiliul Local al municipiului Galați și Fundația Universitară „Dunărea de Jos” Galați, pentru organizarea acțiunii „Salonul Național de Carte Universitară”, în luna decembrie 2007, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Gutter Mircea

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei

ANEXA la HCL nr.527/25 10 2007

ACT ADIȚIONAL nr.____

la Contractul de Asociere între Consiliul Local Galați și Fundația Universitară “Dunărea de Jos” Galați

Se modifică cap.I și II al Contractului de asociere, care va avea următorul cuprins :

„CAPITOLUL I: OBIECTUL CONTRACTULUI

Art. 1. Consiliul Local Galati aloca pe durata încheierii contractului suma de 4 000 lei de la bugetul local, cap. 67.02.20, Fundației Universitare “Dunărea de Jos” Galați pentru realizarea acțiunii “Salonul Național de Carte Universitară”.

CAPITOLUL II: DURATA CONTRACTULUI

Art. 2. Contractul este valabil pe perioada de desfășurare a acțiunii “Salonul Național de Carte Universitară”, în perioada 01 - 31 decembrie 2007. „

Consiliul Local Galați:                    Fundația Universitară “Dunărea de Jos’

PRIMAR,                                      Director

Ing. Dumitru Nicolae

DIRECTOR DIRECȚIA ECONOMICĂ

Ec. Stamate Doina

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICA LOCALA

Viorica Palade

CONTROL FINANCIAR PREVENTIV

Ec. Campeanu Rodica

AVIZAT JURIDIC

c.j. Mirela Roman                              Președinte de ședință

Gutter Mircea

SEF SERVICIU COMUNICARE

LUMINIȚA ALEXANDRU