Hotărârea nr. 525/2007

Aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al municipiului Galati, pe anul 2007

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr.525 din 25 10 2007

privind: aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Galați, pe anul 2007

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară;

Inițiator: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a inițiatorului;

Având în vedere raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate nr.99 378/ 23 10 2007;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere adresa nr.798 640/12 10 2007 Direcției Generale pentru Comunități Locale, Zone Asistate, Ajutor de Stat și Parteneriat cu Structurile Asociative;

Având în vedere adresa nr.31 863/24 09 2007 Direcției Generale a Finanțelor Publice a Județului Galați;

Având în vedere HCJ nr.519/17 10 2007 privind repartizarea pe unități administrativ - teritoriale a cotei de 20% din sumele defalcate pentru echilibrarea bugetului și din cotele defalcate, pentru susținerea programelor de dezvolatre locală, pentru proiectele de infrastructură care necesită cofinanțare locală;

Având în vedere prevederile art.19, alin.2 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, (actualizata pana la data de 1 iunie 2007*);

Având în vedere prevederile art. 36,alin.1, alin. 2, lit.”b”, alin.4, lit.”a” și art.39, alin.1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată;

În temeiul art. 45, alin. 1, alin.2, lit”a” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată;

H O TĂ R Ă Ș T E

Art. 1- Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Galați, pe anul 2007, prevăzut în anexele I, II, III, IV și V, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2- Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli din surse proprii și subvenții pe anul 2007 prevăzut în anexele I, II și III care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 - Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al activităților extrabugetare pe anul 2007 prevăzut în anexele I, II și III care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4 - Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli din fonduri nerambursabile pe anul 2007 prevăzut în anexele I, II și III _care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.6- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea

prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Gutter Mircea

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei