Hotărârea nr. 5/2007

Aprobarea cheltuielilor necesare platii abonamentelor pentru transportul in comun, pe o linie, persoanelor care desfasoara activitati de voluntariat in cadrul Primariei municipiului Galati si institutiilor de asistenta sociala aflate sub autoritatea Consiliului Local Galati

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

H O T Ă R Â R E A nr.5

din 1 02 2007

privind: aprobarea cheltuielilor necesare plății abonamentelor pentru transportul în comun, pe o linie, persoanelor care desfășoară activități de voluntariat în cadrul Primăriei municipiului Galați și instituțiilor de asistență socială aflate sub autoritatea Consiliului Local Galați

Consiliul local al municipiului Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a inițiatorului;

Având în vedere raportul de specialitate nr.5616/23 01 2007;

Având în vedere raportul comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art.7, lit.”e” din Legea voluntariatului nr.195/2001, actualizată;

Având în vedere prevederile art. 38,alin.1, alin. 2, lit.”b”, „d”, alin.4, lit.”a”, alin.6, lit.”a” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 46, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

Art. 1- Se aprobă cheltuielile necesare plății abonamentelor pentru transportul în comun, pe o linie, pentru un număr de 100 voluntari care să sprijine activitatea de acordare a serviciilor de asistență socială.

Art.2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Gogoncea Gabriel Camel

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei

HOTĂRÂREA ÎNTRUNEȘTE CONDIȚIILE DE LEGALITATE

S E C R E T A R

Grigore Matei