Hotărârea nr. 46/2007

Vanzarea terenului in suprafata de 26,15mp reprezentand cota indiviza de 0,7% din terenul aferent imobilului situat in municipiul Galati, str. Strungarilor. 8, bloc V1, scara 1, parter, domnului Bratu Marian si Bratu Vasilica, care il detine in folosinta

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

_ _

H O T Ă R Â R E A nr.46 din 1 02 2007

privind: vânzarea terenului în suprafață de 26,15 mp reprezentând cota indiviză de 0,7 % din terenul aferent imobilului situat în municipiul Galați, str. Strungarilor. 8, bloc V1 , scara 1, parter, domnului Bratu Marian și Bratu Vasilica, care îl deține în folosință

Consiliul local al municipiului Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a inițiatorului;

Având în vedere raportul de specialitate nr.8038/30 01 2007;

Având în vedere raportul comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art.38, alin.1, alin.2, lit.”c”, alin.5, lit.”b” și art.125, alin.1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 46, alin. 2^1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1- Se aprobă vânzarea terenului în suprafață de 26,15 mp reprezentând cota indiviză de 0,7 % din terenul aferent imobilului situat în municipiul Galați, str. Strungarilor. 8, bloc V1 , scara 1, parter, domnului Bratu Marian și Bratu Vasilica, care îl deține în folosință.

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

Art.2 - Terenul în suprafață de 26,15 mp, reprezintă cota indiviză, din terenul aferent imobilului deținut în folosință de către domnul Bratu Marian și doamna Bratu Vasilica , bloc V1.

Art.3 - Terenul se vinde la prețul de 30 Euro /mp, la care se adaugă TVA, la cursul oficial comunicat de BNR la data semnării contractului de vânzare - cumpărare.

Art.4 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.5 -Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință Gogoncea Gabriel Camel

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei

HOTĂRÂREA ÎNTRUNEȘTE CONDIȚIILE DE LEGALITATE

S E C R E T A R

Grigore Matei