Hotărârea nr. 45/2007

Vanzarea terenului in suprafata de 14,00mp reprezentand cota indiviza de 1,23% din terenul aferent imobilului situat in municipiul Galati, str. Milcov nr.48, bloc L1, scara 3, ap.42, parter, domnului Jecu Iordan si doamnei Jecu Carmen Simona, care il detin in folosinta

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr.45 din 1 02 2007

privind: vânzarea terenului în suprafață de 14,00 mp reprezentând cota indiviză de 1,23 % din terenul aferent imobilului situat în municipiul Galați, str. Milcov nr.48, bloc L1 , scara 3, ap.42, parter, domnului Jecu Iordan și doamnei Jecu Carmen Simona, care îl deține în folosință

Consiliul local al municipiului Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a inițiatorului;

Având în vedere raportul de specialitate nr.7046/29 01 2007;

Având în vedere raportul comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art.38, alin.1, alin.2, lit.”c”, alin.5, lit.”b” și art.125, alin.1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 46, alin. 2^1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1- Se aprobă vânzarea terenului în suprafață de 14,00 mp reprezentând cota indiviză de 1,23 % din terenul aferent imobilului situat în municipiul Galați, str. Milcov nr.48, bloc L1 , scara 3, ap.42, parter, domnului Jecu Iordan și doamnei Jecu Carmen Simona, care îl deține în folosință.

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

Art.2 - Terenul în suprafață de 14 mp, reprezintă cota indiviză, din terenul aferent imobilului deținut în folosință de către domnul Jecu Iordan și doamna Jecu Carmen Simona , bloc L1.

Art.3 - Terenul se vinde la prețul de 25 Euro /mp, la care se adaugă TVA, la cursul oficial comunicat de BNR la data semnării contractului de vânzare - cumpărare.

Art.4 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.5 -Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință Gogoncea Gabriel Camel

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei

HOTĂRÂREA ÎNTRUNEȘTE CONDIȚIILE DE LEGALITATE

S E C R E T A R

Grigore Matei