Hotărârea nr. 444/2007

Aprobarea ca terenul in suprafata de 20,39275 ha, proprietatea privata a municipiului Gala?i, sa fie acordat in compensare pentru solutionarea cererilor depuse in baza Legii nr. 10/2001

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr.444 din 27 09 2007

privind: aprobarea ca terenul în suprafață de 20, 39275 ha, proprietatea privată a municipiului Galați, să fie acordat în compensare pentru soluționarea cererilor depuse în baza Legii nr. 10/2001

Consiliul local al municipiului Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a inițiatorului;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 90 098/27 09 2007;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art. 36,alin.1, alin. 2, lit.”c” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1- Se aprobă ca terenul în suprafață de 20, 39275 ha, proprietatea privată a municipiului Galați, să fie acordat în compensare pentru soluționarea cererilor depuse în baza Legii nr. 10/2001.

Terenul este individualizat în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

Art.2 - Se revocă :

  • •  HCL nr. 247/14 06 2007 privind asocierea între Consiliul Local al municipiului Galați și Serviciul Public Județean de Administrare a Domeniului Public și Privat al Consiliului Județului Galați în vederea înființării unei pepiniere de specii forestiere și material săditor dendrofloricol

  • •  HCL nr.358/5 07 2007 privind aprobarea Contractului de asociere dintre Consiliul Local al municipiului Galați și Serviciul Public Județean de Administrare a Domeniului Public și Privat al Consiliului Județului Galați în vederea înființării unei pepiniere de specii forestiere și material săditor dendrofloricol

Art.3- Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.4- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Motea Laurențiu

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei