Hotărârea nr. 442/2007

Demisia unui membru din Consiliul de Administratie la SC CONSTRUCTII SI REPARATII SA Galati

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr.442 din 27 09 2007

privind demisia unui membru din Consiliul de Administrație la SC CONSTRUCȚII și REPARAȚII SA Galați

Consiliul local al municipiului Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a inițiatorului ;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 89 062/25 09 2007;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei juridice, de administrație publică locală, drepturi și libertăți cetățenești, relații cu cetățenii și apărarea ordinii și liniștii publice;

Având în vedere demisia domnului Comănescu Corneliu nr.238/29 01 2007;

Având în vedere prevederile art.36, alin.1 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.1 - Se ia act de demisia domnului Comănescu Corneliu , din Consiliul de Administrație la SC CONSTRUCȚII și REPARAȚII SA , și se declară postul vacant.

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

Art.2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință Motea Laurențiu

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați Grigore Matei