Hotărârea nr. 44/2007

Vanzarea terenului in suprafata de 11,83mp reprezentand cota indiviza de 3,38% din terenul aferent imobilului situat in municipiul Galati, str. Instructiei nr.4, bloc 24 AP, scara 1, etaj 2, ap.13, SC CODIS SRL, care il detine in folosinta

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr.44 din 1 02 2007

privind: vânzarea terenului în suprafață de 11,83 mp reprezentând cota indiviză de 3,38 % din terenul aferent imobilului situat în municipiul Galați, str. Instrucției nr.4, bloc 24 AP , scara 1, etaj 2, ap.13, SC CODIS SRL, care îl deține în folosință

Consiliul local al municipiului Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a inițiatorului;

Având în vedere raportul de specialitate nr.7042/29 01 2007;

Având în vedere raportul comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art.38, alin.1, alin.2, lit.”c”, alin.5, lit.”b” și art.125, alin.1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 46, alin. 2^1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1- Se aprobă vânzarea terenului în suprafață de 11,83 mp reprezentând cota indiviză de 3,38 % din terenul aferent imobilului situat în municipiul Galați, str. Instrucției nr.4, bloc 24 AP , scara 1, etaj 2, ap.13, SC CODIS SRL, care îl deține în folosință.

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

Art.2 - Terenul în suprafață de 11,83 mp, reprezntă cota indiviză, din terenul aferent imobilului deținut în folosință de către SC CODIS SRL, bloc 24AP.

Art.3 - Terenul se vinde la prețul de 35 Euro /mp, la care se adaugă TVA, la cursul oficial comunicat de BNR la data semnării contractului de vânzare - cumpărare.

Art.4 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.5 -Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Gogoncea Gabriel Camel

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei

HOTĂRÂREA ÎNTRUNEȘTE CONDIȚIILE DE LEGALITATE

S E C R E T A R

Grigore Matei