Hotărârea nr. 433/2007

Vanzarea terenului in suprafata de 31,56mp reprezentand cota indiviza de 1,23%, din terenul aferent imobilului situat in municipiul Galati, B-dul Dunarea nr.3, bloc B3, sc.3, ap.39, parter, SC MONDISTAR SRL, care il detine in folosinta

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr.433 din 27 09 2007

privind: vânzarea terenului în suprafață de 31,56 mp reprezentând cota indiviză de 1,23 % , din terenul aferent imobilului situat în municipiul Galați, B-dul Dunărea nr.3, bloc B3, sc.3, ap.39, parter, SC MONDISTAR SRL, care îl deține înfolosință

Consiliul local al municipiului Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a inițiatorului;

Având în vedere raportul de specialitate nr.88 258/24 09 2007;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art.36, alin.1, alin.2, lit.”c”, alin.5, lit.”b” și art.123 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată;

În temeiul art. 45, alin.1 și 3 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1- Se aprobă vânzarea terenului în suprafață de 31,56 mp reprezentând cota indiviză de 1,23 % , din terenul aferent imobilului situat în municipiul Galați, B-dul Dunărea nr.3, bloc B3, sc.3, ap.39, parter, SC MONDISTAR SRL, care îl deține în folosință.

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

Art.2 - Terenul în suprafață de 31,56 mp, reprezintă cota indiviză de teren aferentă spațiului comercial deținut în folosință de către SC MONDISTAR SRL, bloc B3.

Art.3 - Terenul se vinde la prețul de 30 Euro /mp, la care se adaugă TVA, la cursul oficial comunicat de BNR la data semnării contractului de vânzare - cumpărare.

Art.4 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.5 -Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Motea Laurențiu

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei