Hotărârea nr. 421/2007

Vanzarea terenului in suprafata de 15,39mp reprezentand cota indiviza de 3,5%, din terenul aferent imobilului situat in municipiul Galati, Cartier Aurel Vlaicu, str. Basarabiei nr.142, bloc N3A, tronson 5, parter, ap. 56, SC HERMINA SRL, care il detine in folosinta

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr.421

din 27 09 2007

privind: vânzarea terenului în suprafață de 15,39 mp reprezentând cota indiviză de 3,5 %, din terenul aferent imobilului situat în municipiul Galați, Cartier Aurel Vlaicu, str. Basarabiei nr.142, bloc N3A,tronson 5, parter, ap. 56, SC HERMINA SRL, care îl deține în folosință

Consiliul local al municipiului Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a inițiatorului;

Având în vedere raportul de specialitate nr.69 386/30 07 2007;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art.36, alin.1, alin.2, lit.”c”, alin.5, lit.”b” și art.123 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată;

În temeiul art. 45, alin.1 și 3 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1- Se aprobă vânzarea terenului în suprafață de 15,39 mp reprezentând cota indiviză de 3,5 % , din terenul aferent imobilului situat în municipiul Galați, Cartier Aurel Vlaicu, str. Basarabiei nr.142, bloc N3A,tronson 5, parter, ap. 56, SC HERMINA SRL, care îl deține înfolosință.

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

Art.2 - Terenul în suprafață de 15,39 mp, reprezintă cota indiviză de teren aferentă spațiului comercial deținut în folosință de către SC HERMINA SRL, bloc N3A.

Art.3 - Terenul se vinde la prețul de 30 Euro /mp, la care se adaugă TVA, la cursul oficial comunicat de BNR la data semnării contractului de vânzare - cumpărare.

Art.4 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.5 -Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Motea Laurențiu

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei